Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Effect Zvw op CMU-verzekerden met inkomen uit NL

Auteur Bericht

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#0 Geplaatst: 2005-08-15 22:13:27

Hallo allemaal,   Ik kom er niet helemaal uit met de nieuwe Zvw in NL en je status m.b.t. de ziektekostenverzekering hier in Frankrijk. Misschien dat iemand mij nadere uitleg kan geven of tips aan de hand kan doen om verder te zoeken.   Onze situatie (mijn vrouw en ik, geen kinderen) is als volgt: - Wij zijn begin 2003 geemigreerd en nu in FR belastingplichtig, maar hebben inkomen (uit stamrecht) in NL. - Tot op heden hebben we een particuliere ziektekostenverzekering in NL met FR dekking. - Wij verwachten binnenkort een CMU-dekking te hebben (aanvraag recentelijk ingediend met de hier gebruikelijke stapel benodigde paperassen). Wij zijn dus VOOR de invoering van de Zvw op 1.1.2006 volledig UIT het NL systeem.   Mijn 2 belangrijkste vragen zijn:   1. Is de Zvw op ons van toepassing?   2. Zullen wij, gezien het bovenstaande, op ons NL inkomen de nieuwe premie Zvw (E1200 + 6.25% + 13.5%) moeten gaan betalen? Of is het zo dat dit niet van toepassing is op mensen die volledig door in het Franse Secu-systeem opgenomen zijn?   De uitleg op de site lijkt mij uitsluitend geldig te zijn voor mensen die ziekenfonds- dan wel particulier verzekerd zijn (en blijven) in NL.   Wellicht zijn er meerdere Nederlanders die in een vergelijkbare situatie zitten. Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken.   Groet,   Bert   P.S. Wim, mijn complimenten voor de site. Ik heb er de laatste jaren als voorbereiding op onze vestiging hier zeer veel gebruik van gemaakt.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#1 Geplaatst: 2005-08-16 19:57:24

Zeer goede vraag. Ik hoop dat er meer volgen, zodat wij allen ons profijt met hopelijke antwoorden kunnen doen. Ik zal de vraag doorspelen naar een FR deskundige die veel met Nederlandse verzekerden te maken heeft.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#2 Geplaatst: 2005-08-16 20:39:55

Ik heb inmiddels met Postbus 51 contact gehad (0031 70 30 81978) en ben daar wel iets wijzer geworden. Men zei dat wanneer je in het FR ziektekostensysteem zit, je je niet verplicht bij het CVZ hoeft aan te melden en je dus binnen het FR systeem kunt blijven. Dit betekent dus dat de nominale bijdrage (E1100 - 1330) niet van toepassing is op mijn situatie. Men had echter geen flauw idee hoe het met premieinhoudingen zit en adviseerde mij per e-mail een vraag te stellen. Dit zal ik doen en de feedback met jullie delen.

Mijn nachtmerrie-scenario is nu dat je in FR je CMU-bijdrage en complementaire verzekering betaalt en daarnaast in NL een forse premie betaalt op het inkomen wat je daarvandaan ontvangt. Hoe zit het dan met zaken als dubbele belastingheffing etc.?

Mijn situatie is volgens mij ook geldig voor mensen die een lijfrente en/of pensioen uit NL ontvangen, maar wel volledig geemigreerd zijn EN in het FR ziektekostensysteem zitten.

Wordt vervolgd.

P.S. Ik voorspel een administratieve chaos in NL wanneer dit ingevoerd gaat worden. Zorg dus goed voor jezelf.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#3 Geplaatst: 2005-09-26 12:23:34

Gevonden op www.verhuis.de onder forum

WOENSDAG 5 OKT 21.00 UUR uitzending over nieuwe zorgstelsel en de gevolgen voor Nederlanders in het buitenland (BVN; voor wie het programma niet kan ontvangen: op Internet via www.bvn.nl)

Zie ook onder www.monitor.nl/ziek waarin ik een voorbeeld uitwerkte voor in Spanje wonende gepensioneerden met Nederlands AOW en pensioen die als (echt)paar ruim 12000 Euro bijdrage te  gaan betalen per jaar voor het woonlandpakket in Spanje (dat mager is wat het AWBZ-deel betreft) na invoering van de ZvW en na (verplichte) aanmelding als verdragsgerechtigde bij het College voor Zorgverzekeringen in Nederland. Particuliere verzekering (bij Spaanse of Nederlandse verzekeraar kan dan vervallen).

Dubbele "verzekering" dreigt voor a) de groep particulier verzekerden (gepensioneerden, maar ook sommige groepen uitkeringsgerechtigden) die niet tijdig van hun buitenlandse verzekering afkunnen (dus per 1.1.2006)- dan is het tijdelijk  of b) die zorg of medische kosten verstrekt kunnen krijgen vanuit het belastingstelsel van hun woonland (zoals Myra Koomen van CDA suggereert: zie elders op deze website)- dan is het structureel. 

zie ook www.inclnegep.nl voor de door Floris in Frankrijk opgerichte belangengroep van gepensioneerden in het buitenland.

avatar#3138
hermans
Berichten: 0
Reacties: 41

#4 Geplaatst: 2005-09-26 18:05:52

Site: <Wonen en leven in Frankrijk heeft daarom opheldering gevraagd bij het College voor zorgverzekeringe (CVZ) en een nogal ingewikkeld antwoord ontvangen. Niettemin is de bedoeling wel duidelijk: pensioenen zijn in de context van de stelselwijziging overheidspensioenen, AOW en VUT-uitkeringen, alsmede sociale uitkeringen. >

Vraag: Dus niet lijfrenten en prive pensioenen?

Bij een AOW inkomen van ruim  tienduizend euro betaal je  700 euro (6.5%) toeslag en volgens berekening op de site van VWS heb je dan recht op een zorgtoeslag van 1550 euro.

Samen als paar dus: (2x1100) 2200 + 750 - 1550 = 1400 euro. Betaal nu rond de 6000.

Iets klopt er niet helemaal, vrees ik.

(AWBZ probleem even terzijde gelaten)

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2005-09-27 09:41:42

Reagerend op de laatste reactie. Volgens mij zit het zo:

 

Iedere wettelijk gepensioneerde die niet onder het wettelijke ziektekostenstelsel  van het woonland valt (dus in Frankrijk CMU of nog andere verzekeringen ook?) zal krachtens nu: EU1408/71 regeling aanspraak hebben op zorgkosten ten laste van Nederland, zoals dat in het woonland  (Frankrijk dus) geregeld is. In 2006 wordt dat verdrag opgevolgd door EU883/2004 met soortgelijke bepalingen. Nationaliteit doet er niet toe. Van belang is dus eerst na te gaan welke de toelatingscondities tot het wettelijk stelsel van Frankrijk zijn voor immigranten: dan zal er geen verdragsgerechtigdheid ten laste van Nederland ontstaan. Ik ken die condities niet. Veelal zal dat te maken hebben met de inkomstenbronnen van de betrokkene zelf of van diens gezinsleden (de partner vooral) als het stelsel een medeverzekeringsaspect heeft (en ook het EU verdrag die medeverzekering toelaat als criterium voor bepaling van niet-verdragsgerechtigdheid: dat is niet zeker). In sommige wettelijke stelsels zal het echter (mede) om ingezetenschap gaan: kijk maar naar het nieuwe ZVW stelsel in Nederland dat dit laatste als criterium heeft omdat het rechtsreeks aanknoopt bij de volksverzekering AWBZ op dit punt. Valt men dus op de een of andere wijze onder het Franse stelsel (of zelfs het Duitse als men vanuit Frankrijk in Duitsland werkt bijv.) dan werkt die aanspraakregeling vanuit Nederland niet. Ik ben van mening dat het de taak van het CvZ (of de Nederlandse ambassade?) is om precies aan te geven wat de toelatingscondities voor het Franse wettelijk stelsel zijn, juist omdat het zo kan zijn dat tot heden sommige immigranten per abuis/voor het gemak hun Nederlandse particuliere verzekering hebben aangehouden.

 

Een wettelijk gepensioneerde is in de relatie met Nederland degene die een wettelijke uitkering of een wettelijk pensioen geniet. Het begrip wettelijke uitkering wordt trouwens geschaard onder "wettelijk pensioen".

In de relatie met Nederland heb ik nog geen limitatieve opsomming gezien van die wettelijke uitkeringen, maar volgens mij gaat het in elk geval om AOW, WAO,WAJONG en  WAZ. Zeer vermoedelijk ook de ANW. Wat de wettelijke zuivere pensioenen betreft gaat het (voor Nederland dus) om alle prepensioenen, aanvullende pensioenen, VUT-uitkeringen en ouderdomspensioenen die bij wet, en daaronder mede begrepen pensioenen krachtens een cao regeling, geregeld zijn. Veel van die Nederlandse pensioenen zijn inderdaad onder een cao geregeld en dus onderhevig aan het bovenvermelde verdragsrecht. Particulier geregelde lijfrenten (uit stamrecht of anderszins) en pensioenen van sommige ondernemingspensioenfondsen die niet onder cao tot stand kwamen zijn geen wettelijke pensioenen (maar weer wel beroepspensioenfondsen ? en pensioenen ondergebracht bij een verzekeraar die wel voortvloeien uit een cao) 

 

Aanspraken zijn gedefinieerd naar de zorg (care en cure) zoals deze in Frankrijk wettelijk geregeld is: dus niet aanspraken naar het Nederlandse pakket. Er komt een verplichting tot aanmelding doro verdragsgerechtiigden bij een Frans bevoegd orgaan (CMU ? of ook verzekeraars?)

 

De bijdrage voor verdragsgerechtigdheid is gebaseerd op art. 69.2 ZVW (en EU sz verdragen), en moet nog ministerieel uitgewerkt worden. Op grond van de parlementaire behandeling kom ik tot de conclusie dat de minister gelijke behandeling ten opzichte van verzekeringsplichtigen nastreeft, zodat er drie delen zullen zijn te heffen in een gezamenlijke bijdrage (per persoon over het individuele bijdrage-inkomen): nominale premie (ongeveer 850 Euro p.p. per jaar (lager dan in Nederland vanwege het ontbreken van een no-claim regeling), 6,5% of 4,4% (of voor sommige delen in 2006 voorlopig 0%) inkomensafhankelijke bijdrage afhankelijk van de diverse onderdelen van het bijdrage-inkomen. Het minimum van het individuele bijdrage-inkomen wordt nihil, het maximum 30798 Euro.,Tenslotte is er de AWBZ premie (in 2006: 12, 55% tot  maximum bijdrage inkomen of veeleer tot het maximum dat voor AWBZ in Nederland geldt?). Merk op dat het bijdrage – inkomen uit meer kan bestaan dan de wettelijke pensioenen en uitkeringen uit Nederland (ook particuliere pensioenen en lijfrenten en wellicht sommige Franse inkomsten). Het wettelijke pensioenbegrip is volgens mij ruim (dus naast wettelijke uitkeringen) ook wettelijke ouderdomnspensioenen, prepensioenen, vroegpensioenen, nabestaandenpensioenen en VUT-uitkeringen

 

De totale bijdrage als verdragsgerechtigde kan oplopen tot  ong. 6500 Euro per persoon jaarlijks. De boetebepaling houdt in dat bij te late aanmelding als verdragsgerechtigde 130% van de bijdrage over de niet-betaalde periode moet worden nabetaald (kan oplopen tot 43000 Euro in huidge waarde). IK neem aan dat de boeteplichtige zelf zal moeten aantonen voor welke periodes hij nog wel verzkerd was onder het Franse (of een ander land) wettelijke stelsel.

 

Van groot belang in de definitieve bijdrageregeling wordt of er inderdaad wel rekening wordt gehouden met de verplichte vergoeding ex art. 46 ZVW die werkgevers en sommige uitkeringsinstanties (VUTfondsen voro thans ziekenfondsverzekerden) over de 6,5% inhouding aan verzekeringsplichtigen in Nederland moeten toekennen (dat is dan weer belast voor de loon- en inkomestenbelasting en volksverzekeringen in Nederland). Die vergoeding is namelijk in de ZVW voor verdragsgerechtigden als zodanig niet vastgelegd. Zou toch gelijk behandeld worden dan zou wellicht de inkomensafhankelijke bijdrage – alleen waar het het inkomensafhankelijke deel van 6,5% betreft – achterwege kunnen blijven: Andere mogelijkheid: ook voor verdragsgerechtigden wordt dan een vergoeding verplicht gesteld; het zal duidelijk zijn dat de belastbaarheid voor Nederlandse ib van die vergoeding anders ligt voor verdragsgerechtigden dan voor verzekeringsplichtigen: slechts voor Nederlands binnenlands belastingplichtigen kan er sprake zijn van afdracht ib over de vergoeding in Nederland- afgezien van de effecten van een Nederlands-Franse regeling ter voorkoming van dubbele belasting). Merk op dat voor de AOW aan de SVB geen verplichte vergoeding zal worden opgelegd ter compensatie van de inhouding (van 6,5%).

 

Veel is verder nog onduidelijk wat betreft de wijze waarop de verplichte aanmelding bij CvZ geregeld en gecontroleerd gaat worden (aanmelding als verdragsgerechtigde dient te geschieden voor 1.5.2006). Gaat men toetsen op onderworpenheidseisen of daadwerkelijk toetsen op verzekerd zijn onder het Franse stelsel? Hoe wordt de delegatie van inhouding van de (al toegezegde) bijdrage aan pensioenfondsen en uitkeringsinstanties geregeld? Wat wordt de rol van de Nederlandse fiscus bij de controle? (De fiscus heeft geen rol in de inning: dat doet het CvZ, in het bijzonder ook over die delen van het bijdrage-inkomen die niet vanuit Nederlands pensioen komen). Hoe zit het met medeverzekering onder het Franse stelsel in relatie tot EU1408/71? Is wel tijdig een verdragsrechtelijke basis geschapen voor inning bijdrage voor medeverzekerde gezinsleden en voor bepaalde (pre)pensioenen?

 

Zoals gezegd: er komt geen no-claim regeling of eigen risico regeling voor verdragsgerechtigden. De zorgtoeslag wordt weer wel van toepassing, te baseren op het verzamelinkomen van de alleenstaande of het (echt)paar naar Nederlandse definitie. Boven ong. 25000 Euro (alleenstaande) en 40.000 Euro (paar) ir geen geen recht op zorgtoeslag. Kinderen tot 18 jaar zullen wel verdragsgerechtigd kunnen worden (maar voor hen geen bijdrage te betalen)

 

Voorts: de vrijwillige AWBZ voor emigranten wordt afgeschaft (behoudens een overgangsregeling voor degenen die op 1.1.2006 AWBZorg genieten onder de vrijwillige AWBZ).

 

Het bovenstande is vooral van belang voor particulier verzekerden aangezien de verdragsgerechtigdheid thans reeds van toepassing is voor ziekenfondsverzekerde immigranten (en onder de ZVW gecontinueerd wordt).

 

 Jan de Voogd

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#6 Geplaatst: 2005-09-28 07:35:54

Volgens recente persberichten heeft de minister (hoogervorst)bij de behandeling van de Zorgverzekering in de Eerste Kamer toegezegd dat de bijdrage van verdragsgerechtigden verlaagd zal worden met 30%  (op verzoek van de VVD). Het CDA heeft voor een overgangsregeling gepleit voor verdragsgerechtigden. Hoe de reactie daarop is geweest, is mij niet bekend. Overigens blijft nu af te wachten hoe die 30% korting verwerkt gaat worden is nog de vraag. Dat hangt van de nog uit te werken ministeriele regeling ex art 69 lid 2 ZVW af. Of een generieke korting van 30% recht doet aan het feit dat vooral het zorgpakket dat in Nederland onder de AWBZ valt, van woonland tot woonland verschilt, is voor mij zeer de vraag. De korting is namelijk vooral bedoeld om te compenseren voor het verlaagde dienstenpakket aan zorg in het woonland in vergelijking tot het (AWBZ)pakket in Nederland. Eerder heeft de minister in de Tweede Kamer gezegd dat hij geen reden zag voor afwijkende behandeling van verdragsgerechtigden ten opzichte van verzekeringsplichtigen in Nederland op het punt van de stelling van de hoogte van de bijdrage (en ook het AWBZ-deel daarin) omdat er nu eenmaal , weliswar verschillen, in zorgstelsels tussen landen zijn, maar dat dit niet noodzakelijk zou betekenen dat Nederland het beste heeft (hij noemde Oostenrijk als een land waar het nog beter zou zijn). Dus is die kortingstoezegging dan toch een verandering in standpunt.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#7 Geplaatst: 2005-09-28 11:10:21

Als vervolg op mijn vorige bericht. Volgens krantenberichten zou de 30% korting die de minister heeft toegezegd voor verdragsgerechtigden op de inkomensafhankelijke bijdrage uitsluitend het AWBZ deel betreffen en wordt voorgesteld dat deel op 8,8% van het bijdrage-inkomen te zetten. Niets wijst erop dat een difefrentiatie van dat percentage naar woonland wordt overwogen.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#8 Geplaatst: 2005-09-28 14:13:22

Op www.monitor.nl/ziek is het bericht te vinden dat de minister toch een overzicht van (zorg en medische te zamen?) kosten per verdragsland gaat maken. Of daaruit volgt dat de 30% kortingen op het AWBZdeel in de bijdrage naar land gedifferentieerd zullen worden is de vraag.

avatar#3138
hermans
Berichten: 0
Reacties: 41

#9 Geplaatst: 2005-09-28 15:59:24

Nog één opmerking: via de CSG (Contributions Sociales) betalen Franse inwoners/belastingplichtigen voor de Assurance Maladie. Die CSG betalen wij ook, al zijn we in Nederland verzekerd.

Daarom vond de inspectie der Impôts dat ik mijn Nederlandse particuliere ziektekosten premie van mijn belastbaar inkomen kon aftrekken.

Dit zal niet meer gelden met de nieuwe regeling: de Nederlandse zorgverzekeraar betaalt de kosten aan de CPAM.

We betalen dus feitelijk twee keer voor een zorg die maar voor 70% wordt vergoed.

Het is een taaie materie!

avatar#5445
JanE
Berichten: 0
Reacties: 1

#10 Geplaatst: 2005-09-28 19:33:18

@voogdj: Het kamerlid dat vragen stelde over dat overzicht per land had het heel duidelijk over de verschillen in de zorgverzekeringen per land. En dus niet over de AWBZ. Daarbij werd ook de 70% vergoeding in Frankrijk genoemd. Hoogervorst reageerde in eerste instantie met een verwijzing naar de verlaging van de AWBZ-premie, maar de reactie was - enigszins kribbig - dat het juist niet over de AWBZ, maar over de ZVW ging.

Jan - webmaster www.monitor.nl/ziek.html