Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

E121 / UWV / andere manier

Auteur Bericht

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#0 Geplaatst: 2006-03-16 15:44:46

Weet iemand nog een ingang/manier/what-ever om het UWV zover te krijgen dat ze na 4 maanden "zeuren" eindelijk eens een E121 naar het CVZ sturen?   Ben formeel al 4 maanden niet verzekerd en begin ze (UWV & CVZ) goed zat te worden.   Overigens net van het CVZ gehoord dat indien het UWV de E121 opstuurd het nog zeker maanden kan duren voordat ze (het CVZ) hem kunnen verwerken! Ik moet van hun de dokters-kosten maar "even" voorschieten.   Nu maar hopen dat ik geen groot medisch probleem tegen het lijf loop ;-)

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2006-03-17 06:45:55

Weet je NTV, ik begrijp niet waar je het over hebt...

Je moet rechtstreeks bij CVZ een E121 aanvragen en aangeven waar jij je inkomen vandaan haalt (UVW dus).

Jij hebt - in het kader van de E121 - niets met UVZ te maken.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#2 Geplaatst: 2006-03-17 07:30:29

overgenomen van onze Belgische vrienden , hun website: www.verontrust.be (hebben ook interessante berichten en discussiebijdragen)

Er gaat maar 6 % van de expats stemmen: dus inschrijven om onze dankbaarheid te uiten

Laat u inschrijven via verkiezingen@dbz.denhaag.nl met de volgende tekst:

Geachte mevrouw/ meneer,

Hierbij verzoek ik u om mij in te schrijven in het Nederlandse kiesregister. Ik ben in Nederland uitgeschreven.

naam

adres

postcode en woonplaats

land

geboortedatum en geboorteplaats

met vr groet (naam)

Als het gata om de problematiek van de verdragsgerechtigden en buitennederlanders in verband met de ZVW heb ik nog geen stemadvies. Ik stel de inspanningen van mevrouw Koomen op prijs, maar constateer dat ze voornamelijk inspanningen moet verrichten om haar CDAfractie ergens van te overtuigen. Dat lukt odan of niet helemaal of veel te laat.

Als we die 6% flink omhoog zouden weten te brengen komen we misschien op een totaal van 3 ? kamerzetels. Dat is niet zo erg veel invloed, maar misschien kunt u ook nog een stemadvies aan in nederland wonende vrienden etc geven.

De verkiezingen voor de 2de Kamer zijn overigens pas in mei 2007.

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#3 Geplaatst: 2006-03-17 10:32:43

@HansPiet,

Helaas, beg to differ : Als je inkomsten hebt via het UWV dan schrijft het CVZ geen E121 uit maar het UWV. Dit om zeker te zijn dat de uitkering ook daadwerkelijk genoten wordt cq door gaat terwijl je in het buitenland bent.

Als gevolg hiervan gaat het dossier van je behandelend UWV naar UWV buitenland, die doen er iets mee....:-)..... en deze sturen het CVZ vervolgens een E121. Het CVZ doet er ook iets mee.....:->....en dan eindelijk mag je dit formulier in de bus verwachten...

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#4 Geplaatst: 2006-03-17 11:46:25

Nogmaals (met correcties): AWBZdeel van de heffingskorting en verdragsgerechtigdheid, deel I: hoofdverdragsgerechtigden.

 

Inleiding

Over dit onderwerp heb ik al eerder geschreven. Er is nog steeds onduidelijkheid over de vraag of gepensioneerde verdragsgerechtigden met E121 verklaring onder art. 28 van Vo1408/71 (dus aangesloten bij ziekenfonds van hun woonland met betaling aan Nederland als pensioenland) recht hebben op het AWBZdeel in de heffingskorting (AWBZ-HK). Overigens geldt het navolgende ook voor de bijdrageheffing voor degenen die onder art. 28bis (ingezetenenstelsels) vallen. Voorwaarde is daarbij wel dat geen premie wordt ingehouden door het woonalnd.

 

Die onduidelijkheid is groter geworden nu CvZ en Belastingdienst zich (structureel of in bepaalde individuele gevallen?) op het standpunt hebben gesteld dat buitenlands belastingplichtige verdragsgerechtigden geen aanspraak op AWBZ-HK kunnen maken. Daarover zijn berichten op o.m. www.verontrust.be verschenen. Ria Oomen heeft recent vragen aan de EC daarover gesteld, in kritische zin, daarbij doelend op het voorkomen van  discriminatie tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen en van belemmering van vrij verkeer van personen binnen de EU. De antwoorden zijn nog niet bekend. Het is inmiddels ook bekend dat de SVB wel een AWBZ_HK toekent aan AOWers (dus afwijkend van het standpunt van CvZ).

 

Ik heb me tot nu toe op het standpunt gesteld dat de genoemde Nederlandse autoriteiten het bij het verkeerde eind hebben. Dat wil ik nog een keer toelichten. Ik corrigeer echter mijn standpunt ten aanzien van het recht dat verdragsgerechtigde gezinsleden op AWBZ_HK zouden hebben (in deel 2).

 

Hoofdverdragsgerechtigden krachtens art. 28 Vo1408/71

 

Op hun Nederlands pensioen/uitkeringsinkomen wordt een IABijdrage ingehouden. Het gaat hier slechts om de AWBZcomponent in die bijdrage.

Die is vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering art. 6.3.1.b:

“een inkomensafhankelijke bijdrage, berekend overeenkomstig de op grond van de Wfsv verschuldigde premie voor de AWBZ, met dien verstande dat het percentage 0,7 van het op grond van art. 11 derde lid van de Wfsv vastgestelde percentage bedraagt...”

 

Artikel 9 van de WfSV definieert de verschuldigde premie:

“De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen is de premie voor de volksverzekeringen verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting voor de volksverzekeringen.”

Art. 11 lid 3 bepaalt het premiepercentage AWBZ dat jaarlijks wordt aangepast. In 2006 is het 12,55%. Het verlaagde premiepercentage voor de AWBZ_ZVW component wordt dus (afgerond naar boven): 8,8%

 

Essentieel is de toevoeging “verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting voor de volksverzekeringen”. In dit geval gaat het uitsluitend om het deel in verband met AWBZ , niet in verband met AOW en ANW. Mijn conclusie is dat de AWBZ_ZVWbijdrage voor een verdragsgerechtigde dus 70% bedraagt van hetgeen een AWBZ verzkerde verschuldigd zou zijn. De AWBZ_HK maakt een integraal onderdeel uit van die bijdrage. De AWBZ_ZVWbijdrage bestaat uit twee onderdelen : een heffing van 8,8% over het premie-inkomen, verminderd met een AWBZ_HK. Dit laatste geldt tenzij er termen aanwezig zijn om die korting niet toepasselijk te verklaren.

 Zijn die termen aanwezig? Mijn stelling is: neen. De verwarrring komt daaruit voort dat de belastingstatus ten opzichte van Nederland erbij gehaald wordt en daarover bestaan misverstanden.

 Een verdragsgerechtigde kan voor de Nederlandse fiscus (inkomstenbelasting) twee belastingstatussen hebben:

a)      heeft gekozen voor binnenlandsse belastingplicht

b)      heeft buitenlandse belastingplicht.

 

Degenen die het recht op AWBZ_HK voor verdragsgerechtigden ontkennen verwijzen daarbij naar de tweede categorie: de buitenlands belastingplichtigen. Daarvoor zou gelden dat deze geen recht hebben op de heffingskorting, zulks in tegenstelling tot degenen die kozen voor binnenlandse belastingplicht. Dit laatste is echter een misvatting die zelfs in veel belastingalmanakken en handboeken voorkomt.

De standaardheffingskorting bestaat uit vier onderdelen, het deel voor de inkomstenbelasting, voor de AOW, de ANW en de AWBZ. Hier gaat het om de eerste en de laatste.

Het recht op HK voor de inkomstenbelasting wordt in de WetIB2001 toegekend aan binnenlands belastingplichtigen (ook degenen die kozen voor binnenlandse belastingplicht) en niet aan buitenlands belastingplichtigen (art. 2.7 lid 1) . Echter: het recht op de premiedelen van de standaardheffingskorting, waaronder de AWBZ_HK,

wordt uitsluitend bepaald door de status voor de volksverzekeringen, niet door de status als belastingplichtige. Niets in de WetIB2001 wijst erop dat in het buitenland wonende verzekerden voor de volksverzekeringen voor de premiedelen van de heffingskortingen worden uitgesloten vanwege hun status als buitenlands belastingplichtige. Dit gezegd zijnde hebben verdragsgerechtigden art. 28 Vo1408/71 recht op de AWBZ_HK, ongeacht hun belastingstatus. Het recht op AWBZ_HK vloeit rechtstreeks voort uit de WfSV en staat los van de WetIB2001. (Men zou nog kunnen tegenwerpen dat krachtens de WfSV voldaan moet zijn aan de voorwaarde dat verdragsgerechtigden verzekerd zijn voor de AWBZ, en dat is evident niet het geval. Maar met een dergelijk argument zou de ZVW wetgever zich in de eigen voet schieten. Dan zou dat namelijk ook voor het andere deel van de verschuldigde premie gelden: het bijdragepercentage maal het premie-inkomen en dan zou de gehele AWBZ-component in de ZVW komen te vervallen.Met andere woorden in de bepaling van de pseudopremie AWBZ_ZVW moet de verdrasgrecht status voro de ZVW als substituut gelden voor de verzekeringn AWBZ. Zo is het bij de behandeling van de ZVW ook altijd uitgelegd: er moet een bijdrage – later verlaagd met 30% - aan verdragsgerechtigden opgelegd worden die staat voor hun recht op AWBZequivalente zorg onder het woonlandpakket).

 

Elders heb ik de formules voor de berekening van AWBZ_ZVW en de AWBZ-HK uiteengzet. Dat is complex aangezien de standaardheffingskorting individueel bepaald is. Gepensioneerde verdragsgerechtigden hebben wat de standaaardheffingskorting betreft al gauwl met de  volgende opbouwcomponenten te maken: algemene HK, ouderenkorting of alleenstaande ouderenkorting (voor 65+), maar soms ook nog met arbeidskorting, kortingen voor kinderen of voor maatschappleijke beleggingen en durfkapitaal. AWBZ_HK kan op jaarbasis tot boven 600 Euro oplopen. Aangezien het premie-inkomen AWBZ minimaal nihil is zal de AWBZ_HK ook minimaal nihil zijn (maar in verliesverrekening voor verdragserechtigden is niet voorzien in de RZ).

Zijn er omstandigheden denkbaar dat AWBZ_HK afgetopt wordt? Ja, namelijk indien art. 8.8. van WetIB2001 van toepassing is. De gecombineerde heffingskorting (de heffingskorting bestaande uit de vier hierboven genoemde delen)  bedraagt namelijk maximaal het bedrag van de gecombineerde inkomensheffing. De laatste is gelijk aan het totale bedrag aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen van betrokkene over een kalenderjaar. In dit plafond kan er een verschil ontstaan tussen binnenlandse en buitenlands belastingplichtigen omdat voor de eersten immers een  bedrag aan inkomstenbelasting berekend wordt over het wereldinkomen (voor evt. vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting) en voor de laatsten slechts over het Nederlandse inkomen. Overigens kan onder omstandigheden het niet te gebruiken deel aan heffingskorting worden benut bij de fiscale partner krachtens art. 8.9 van de WetIB2001.  Daar ga ik op door in deel 2.

De vaststelling of het plafond wordt bereikt kan slechts door CvZ worden gedaan op basis van informatie van de Belastingdienst over het premie-inkomen van betrokkene, gegeven diens belastingstatus, na afloop van het kalenderjaar.Volgens mij is daarin in de Regeling  Zorgverzekering in het geheel niet voorzien.

Ik laat hier buiten beschouwing de moeilijkheid om het juiste premie-inkomen voor de berekening van de verschulidge AWBZ_ZVWcomponent vast te stellen. Ik beschreef dat eerder: in beginsel gaat het om box 1 wereldinkomen naar de definitie van hoofdstuk 3 van de WetIB2001 als ware betrokkene binnenlands belastingplichtig (en met uitzonderingen gebaseerd op art. 4 van de Uitvoeringsregeling Volksverzekeringen). Die grondslag wringt echter met het gegeven dat verdragsgerechtigden nu eenmaal geen woonplaats in Nederland hebben.

 

Conclusie: als u als hoofdverdragsgerechtigde geen AWBZ_HK krijgt toegekend door ten minste een van uw pensioeninstanties (CvZ is gemachtigd daartoe een eerste aan te wijzen en kennelijk heeft SVB bij de AOWtoekenning die rol gekregen of aan zich getrokken) dan is er reden om bezwaar te maken bij de pensioeninstantie(s) en CvZ.  Uw belastingstatus ten opzichte van de Nederlandse fiscus doet er niet toe. Het recht op AWBZ_HK vloeit rechtstreeks voort uit uitsluitend de RZ en de WfSV. De WetIB2001 kan slechts de gecombineerde heffingskorting maximeren omdat deze aanloopt tegen het niveau van de gecombineerde inkomensheffing. Om dat vast te stellen is een aangifte IB bij de Nederlandse fiscus nodig en een eindaanslag van CvZ. De laatste is in en bij de ZVW niet voorzien.  

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#5 Geplaatst: 2006-03-17 11:47:37

Nogmaals (met correcties): AWBZdeel van de heffingskorting en verdragsgerechtigdheid.

Deel 2. AWBZ_HK voor gezinsleden met afgeleid verdragsrecht

 

Eerder heb ik gesteld dat, net als bij hoofdverdragserechtigden art. 28 Vo1408/71, hun gezinsleden met een afgeleid verdragsrecht eveneens recht hebben op AWBZ_HK. Dit gezichtspunt wil ik nuanceren. Hier speelt de belastingstatus van het berokken gezinslid wel een rol. Gezinsleden hebben een afgeleid recht indien ze geen verdragsrecht op zelfstandige titel hebben , dus geen Nederlands wettelijk pensioen. Voor het gemak ga ik uit van de partner (als vrouw), maar het navolgende geldt ook voor o.m. inwonende kinderen als gezinslid.

 

De RZ bepaalt voor de partner dat de ZVWbijdrage op precies dezelfde manier vastgesteld wordt als voor de hoofdverdragsgerechtigde (zij het dat de heffing op inhouding bij de hoofdverdragserechtigde geschiedt of bij aanslag CvZ). Wat de AWBZcomponent betreft impliceert dit dat ook de partner in beginsel recht heeft  op de AWBZ_HK.  Bij haar ontstaan echter complicaties door de uitwerking in de WetIB2001.

Bij de partner (met afgeleid recht) kunnen er diverse inkomenssituaties zijn:

I.                    zonder enig inkomen

II.                 Met (uitsluitend) box 1 inkomen uit Nederland niet leidend tot verdragsrecht (zoals particuliere lijfrente). In beginsel is er dan sprake van buitenlandse belastingplicht, maar een keuze door de partner voro binnenlandse belastingplicht is mogelijk. (Ook kan er (negatief) inkomen uit eigen woning zijn bij de partner naar hoofdtsuk 3 van de WetIB2001, althans ter vaststelling avn het AWBZ_pseudo premie-inkomen, waarschijnlijk zelfs als de woning in het buitenland is)

III.               Met (uitsluitend) buitenlands inkomen dat tot het wereld box 1 inkomen moet worden gerekend ter vaststelling van de premiegrondslag voor de AWBZ-ZVW component (Ýndien het daar niet toe kan worden gerekend ontstaat situatie I), maar niet tot het belastbaar inkomen (box 1) van Nederland kan worden gerekend omdat het niet uit Nederland afkomstig is.

 

In geval van II heeft de partner de mogelijkheid tot keuze voor binnenlandse belastingplicht., in geval van I en III niet. In geval van I en III is de partner ook niet in eniþge zin belastingplichtig voor Nederland.

 

Het recht op AWBZ_HK bestaat onverkort voor alle drie de posities, en ongeacht de belastingstatus van de partner (zievoor argumentatie: deel 1). Echter: ook de maximering van de gecombineerde heffingskorting krachtens art. 8.8. is op de partner van toepassing maar slechts voor zobver deze belastingplichtig is in Nederland, d.w.z. uitsluitend in geval van II. Art. 8.8. kan namelijk per definitie slechts van toepassing zijn op personen die hetzij binnnelands, hetzij buitenlands belastingplichtig zijn jegens Nederland. Dit vloeit voort uit de personenkring van de WetIB2001.

 

Positie I. Wat wordt dan voor de partner ingehouden/betaald aan ZVWbijdrage?

Dat is slechts de nominale bijdragecomponent (851 Euro) in te houden bij de hoofdverdragserechtigde. Daartegenover staat verder een toekenning van het AWBZdeel inde heffingskorting (AWBZ_HK). Dit blijft ruim een derde van de standaardheffingskortign van de partner ondanks ghet feit dat er geen belastingplicht (en vaak ook geen premieplicht voor AOW en ANW) zal zijn. Aangezien er geen sprake is van Nederlandse belastingplicht is de maximering van AWBZ_HK art. 8.8 WetIB2001 niet aan de orde. Een bijdrage over de premiegrondslag AWBZ kan niet worden geheven: die is bij gebrek aan inkomen nihil. Conclusie: voor de partner zonder inkomen zal per saldoý slechts (ruim) 200 Euro op jaarbasis hoeven te worden betaald.

 

Positie III. Er is als in positie I geen inkomen voor de Nederlandse inkomstenbelasting aar wel een premiegrondslag voor de bepaling van AWBZ_HK. Daarover wordt 8,8% pseudopremie AWBZ geheven (minimaal nihil en maximaal ong. 2700 Euro). Daarnaast bestaat recht op AWBZ_HK dat niet gemaximeerd kan worden op grond van art. 8.8. van WetIB2001. Bovendien wordt voor de partner de nominale bijdrage van 851 ingehouden als bij I, namelijk bij de hoofdverdragserechtigde. Ook de pseudopremie AWBZ moet overigens in beginsel op het (een) pensioen van de hoofdverdragsgerechtigde worden ingehouden. OF CvZ daarvoor de administratieve voorzieningen en procedures voor heeft: ik betwijfel het ten zeerste.

Voorzover het buitenlandse inkomen bijdrage-inkomen in de zin van art. 6.3.1. van de RZ moet voro de partner ook de pseudo ZVW_IAB component (met een percentage van 4,4% ) worden ingehouden.

 

Positie IIa. Met keuze van de partner voor binnenlandse belastingplicht. Dan is er voor de ZVW sprake van de situatie als onder III. Dus voor AWBZ_ZVWbijdrage heffing over het box1 wereld inkomen dat – nemen we aan – uitsluitend uit het Nederlandse inkomen bestaat met hetzelfde minimum en maximum. Bovendien het recht op de AWBZ_HK. Aangezien er nu sprake is van belastingplicht jegens Nederland treedt de maximering van de gecombinerde heffingskorting op grond van art. 8.8. wel in werking: dus in totaal niet meet HK dan de som van de door de partner aan Nederland te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Voorzover haar in Nederland belastingplichtige fiscale partner (de hoofdverdragsgerechtigde) een restant heeft op het verschil tussen zijn gecombineerde heffingskorting en zijn gecombineerde inkomensheffing mag dit verschil door haar benut worden om de maximering teniet te doen, krachtens art. 8.9 van de WetIB2001 (Ik neem dus even aan dat de partner de vrouw is en de hoofdverdragsgerechtigde de man). Voorwaarde is dat de hoofdverdragsgerechtigde binnenlands belastingplichtig is of daarvoor koos.

Verder dient de pseudo-ZVW_IAB component (4,4% of 6,5%) te worden ingehouden indien het Nederlandse inkomen tot het bijdrage-inkomen ZVW wordt gerekend.

 

Positie IIb. Partner koos niet voor binnenlandse belastingplicht en blijft dus buitenlands belastingplichtig. Dan wat betreft AWBZ_ZVWbijdrage en het recht op AWBZ_HK als onder IIa. Eveneens evt. wat betreft de pseudoZVW_IABcomponent. Omdat de betrokken partner  niet koos voor binnnelandse belastingplicht kan ze geen fiscale partner hebben en treedt de maximeringsregel van art 8.8. van de WetIB2001 voor haar wel in werking. Bij vrij lage inkomens (en dat is bij een particuliere lijfrente wel denkbaar) zal zij snel tegen die maximerign kunnen aanlopen

 

Conclusie: ook voor de gezinsleden met afgeleid verdragsrecht, in het bijzonder parnres, bestaat recht op de AWBZ_HK. Voorzover mij bekend hebben pensioensinstanties die korting tot heden (via de hoofdverdragsgerechtigde) nog niet toegekend (terwijl ze wel de nominale component voor de partner inden). Alle reden tot een bezwaarschrift aan CvZ en de pensioeninstantie(s). In geval een partner inkomen uit Nederland heeft  kan ze tegen de maximering van deze korting aanlopen op brond van Nederlandse belastingplicht. Die is slechts tegen te gaan als beide partners voor binnenlandse belastingplicht kiezen en de hoofdverdragsgerechtigde voldoende inkomen heeft.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#6 Geplaatst: 2006-03-17 11:50:24

JdV:

Scheer je weg: je zit op de verkeerde thread!!  :-))

NTV:

ik geloof je direct, maar mijn partner heeft vorig jaar direct via CVZ een E121 aangevraagd en verkregen.

Maar dat ze ook hier de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet, verbaast mij helemaal niet

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#7 Geplaatst: 2006-03-17 13:13:33

HP

Dat inderdaad ook geprobeert maar helaas....Op dit moment zijn de medewerkers van Postbus51 ingeschakeld om de telefoontjes naar het CVZ "om/af te leiden" en deze beloven gewoon van alles om de tel. lijn maar weer vrij te kunnen geven....

Het door hun beloofde formulier is nooit aangekomen en bij navraag bij een "echte" CVZ medewerker wordt het Postbus51 verhaal weer tegengesproken.

Resultaat is onverzekerd, wel automatische afschrijving premie en nergens maar dan ook echt nergens een plek om je dokterskosten te declareren.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#8 Geplaatst: 2006-03-17 13:19:11

Ik heb in verband met mijn WAO uitkering eerst het UWV gevraagd om in te stemmen met emigratie. De bevestiging van hun goedkeuring heb ik, met begeleidend schrijven naar CvZ gestuurd. Daar kreeg ik geen reactie op. Men had het erg druk en kwam er niet aan toe.

Enkele weken later heb ik, op aanraden van een medewerker CvZ, via de site een aanvraagformulier aangevraagd bij CvZ, waarbij ook moet worden aangegeven onder welk nummer je bekend bent bij UWV. Bij telefonische navraag heb ik nog adresgegevens moeten aanvullen en heb daarna keurig het E121 formulier ontvangen. Let wel even op dat de medeverzekerden er goed op vermeld staan. Per verzekerde een dubbele set formulieren. Met de gevraagde "justificatifs", een opsomming daarvan staat elders op de site van infofrankrijk,  ga je naar de regionale CPAM en binnen 10 dagen is het rond.

Succes, Marijke.

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#9 Geplaatst: 2006-03-17 16:04:44

Dank Marijke, ga die weg (de website van CVZ) ook eens bewandelen.

Overigens is het misschien "leuk" om te horen dat wij dus geen toestemming hadden gevraagd. Dat hoeft namelijk niet, je dient alleen tijdig te melden.

Vervolgens werd zonder bericht de uitkering gestopt, bleek dat men dat deed omdat we geen toestemming hadden gevraagd !

Heeft ons twee weken gekost om het UWV duidelijk te maken dat er echt geen toestemming gevraagd dient te worden. Daar was men het uiteindelijk mee eens en dat leverde een excuus op....

avatar#3352
NietsTeVertellen
Berichten: 2
Reacties: 54

#10 Geplaatst: 2006-03-17 21:38:40

Marike, heb je mischien nog de link want op de website kan ik geen aanvraagpagina vinden

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#11 Geplaatst: 2006-03-18 18:22:08

Ik moet je helaas teleurstellen. Ik heb de site www.cvz.buitenland.nl  bekeken, waar ik destijds het formulier heb gevonden, maar deze is veranderd. Wel meer informatie over de procedure, maar geen aanvraagformulier meer!  Er staat wel duidelijk dat CvZ het formulier aan de verdragsverzekerde stuurt, dus niet UWV.

avatar#3302
dicck
Berichten: 15
Reacties: 282

#12 Geplaatst: 2006-03-19 17:52:26

In deze zelfde 'thread' is deze kwestie al behandeld.

Stuur een mail aan mevrouw M. van Loon (InfoAB@cvz.nl) en je wordt op je wenken bediend.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#13 Geplaatst: 2006-03-20 07:23:32

HansPiet, excuses voor het scheppen van verwarring doro op de verkeerde thread wat te plaatsen (Wim, bedankt voor de herplaatsing). Marijke Je hoeft als WAOgerechtigde aan het UWV geen toestemming te vragen om te emigreren. Melden dat je gaat emigreren (uiterlijk 2 weken voor emigratiedatum) aan UWV is voldoende (en uiteraard adresopgaaf in het buitenland z.s.m.). Export van de WAO uitkering kan naar veel landen plaatsvinden (de beperkingen staan in de wet BEU).

Ontheffing van Loonbelasting (indien gewenst, kan zowel bij keuze voor binnenlandse belastingplicht als bij buitenlandse belastingplicht) is via Belastingdienst in Nederland (op door BD te verstrekken formulier) aan te vragen (maar mij is gebleken dat UWV met een reeds eerder verleende heffing vreemd kan omgaan bij ingang van ZVW op 1.1.2006).

UWV is gehouden na emigratie geen premies v.v. in te houden (zonder verder verzoek van de geemigreerde WAO-gerechtigde). Maar ook hier laat UWV na 1.1.2006 steken vallen.

UWV zou geen bijdragen voor verdragserechtigdheid mogen inhouden zonder aanmelding bij CvZ door betrokkenen en opdracht daartoe van de kant van CvZ. Maar ook op dit punt overftreedt UWV de regels: ik ken ten minste een voorbeeld van eigenmachtige - en incorrecte - inhouding van de bijdrage.

Ik ben dus benieuwd wat uw ervaring wordt met omzetten van ZVW-verzekering (in Nederland) naar verdragserechtigdheid na emigratie wat betreft de inhoudingen door UWV (ook in verband met dat AWBZdeel in de heffingskorting voor u en evt. verdragserechtigde partner - zie boven).

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#14 Geplaatst: 2006-03-20 08:12:32

Het AWBZdeel in de heffingskorting voor verdragsgerechtigden – deel 3

 

 

In mijn eerdere bijdragen (van 17.03.06) op dit forum heb ik gesteld dat zowel gepensioneerde hoofdverdragsgerechtigden (art. 28 en 28 bis Vo1408/71) als gezinsleden met afgeleid verdragsrecht recht hebben op het AWBZdeel in de heffingskorting (AWBZ_HK).

 

Op een enkel punt zou echter een andere conclusie mogelijk zijn, namelijk de vraag naar de toepasbaarheid van art. 8.8. van de WetIB2001. Daarin staat de maximeringsregel: gecombineerde heffingskorting niet hoger dan de gecombineerde inkomensheffing, in beginsell per individu. In art. 8.9. wordt voor de partner die kiest voor binnenlandse belastingplicht daarop weer een uitzondering gemaakt: deze kan van een onbenut deel van de hoofdverdragsgerechtigde gebruik maken.

 

Waarom kom ik hierop terug? Ik kreeg een mail van iemand die erop wees dat de Belastingdienst geen verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de toekenning van AWBZ-HK voor verdragsgerechtigden. Daarin heeft de BD gelijk. Strikt genomen gaat het ook om een pseudo heffingskorting. Immers betrokkkene is niet AWBZ-verzekerd. Krachtens de Regeling Zorgeverzekering is de inning van de pseudo AWBZ_HK opgedragen (bij inhouding op pensioen of uitkering) aan de pensioen- en uitkeringsinstanties (m.i. niet op aanslag aan CvZ). CvZ zal een administratieve procedure moeten bedenken om dit goed te doen verlopen. De Belastingdienst heeft dus geen verplichtingen in het kader van de ZVWverdragsgerechtigdheid. Echter: ik kan me niet voorstellen dat een goede bijdrageheffing van de pseudo premie AWBZ (inclusief het deel pseudo AWBZ_HK)  kan worden geregeld zonder informatieverstrekking over het box 1 wereldinkomen door de Belastingdienst van Nederland (en waarschijnlijk ook de Belastingdienst van het woonland – voor buitenlands belastingplichtigen en niet in Nederland belastingplichtigen).

 

Gezien het pseudokarakter van de AWBZ_HK voor verdragsgerechtigden is ook het gezichtspunt mogelijk dat art. 8.8. van de WetIB2001 (dus de maximeringsregel voor de de gecombineerde heffingskorting) niet toepasbaar is. Ýmmers de pseudo AWBZ_HK is strikt genomen geen onderdeel van de standaradheffingskorting zoals gfedefinieerd in hoofdstuk 8 van de WetIB2001. Dit zou impliceren dat de pseudo AWBZ_HK altijd uitbetaald moet worden door (een an de) pensioen/uitkeringsinstanties, zowel aan de hoofdverdragsgerechtigde als het gezinslid met afgeleid verdragsrecht (zelfs indien de laatste geen of alleeen buitenlands inkomen heeft). De maximeringsregel heeft dan in de fiscale sfeer nog wel betekenis, namelijk voor die verdragserechtigden (in het bijzonder gezinsleden) die kiezen voor binnenlandse belastingplicht. Aangezien deze geen recht hebben op de delen voor de volksverzekeringen in de heffingskorting beperkt de toepassing van de maximeringsregel zich dan tot het inkomstenbelastingdeel in de heffingskorting. De teokenning van dit laatste deel, en de toets op de maximeringsregel, zal bij aanslag van de BD geschieden. Maar, als deze redenering klopt, blijft de BD geheel buiten de bepaling van de hoogte van de pseudo AWBZ premie, daarbij inbegrepen de pseudo AWBZ_HK.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#15 Geplaatst: 2006-03-22 11:36:53

In het buitenland wonende WAO en WAZ uitkeringsgerechtigden

Hoe gaat UWV om met verdragserechtigdheid. Men houdt ambtshalve in vanaf 1.1.2006 en slechts op opgave van het woonlandorgaan (ziþekenfonds) - aan het UWV of aan CvZ, dat wordt niet duidelijk, dat men verzekerd is onder het woonlandstelsel wordt voor de veronderstelde verdragsgerechtigdheid en de inhouding op de uitkering daartoe vrijstelling verleend. Of betrokkene op de informatieverschaffing aan UWV enige invloed kan uitoefenen is zeer de vraag.

Ik constateer dat: a) de terugzending van de vorig jaar aan betrokkenen aanmeldingsformulieren voor verdragsgerechtigdheid aan CvZ niet van betekenis is voor UWV. Ik ken een geval van iemand die op dat formulier aangegeven heeft woonlandverzekerd te zijn maar bij wie toch de bijdrage wordt ingehoudenb) het volstrekt onduidelijk is of UWV nu wel of niet in opdracht van CvZ handelt bij de bepaling van de verdragserechtigdheidc) volgen s mij wordt in ZVW art. 69 slechts voorzien in aktieve aanmelding door betrokkenen voor verdragserechtigdheid, niet voor enige ambtshalve inschrijving als verdragserechtigde door UWV. UWV handelt echter naar het laatste.d) In strijd met het verzoek aan CvZ d.d. 24.02.2006, kenmerk ZVW-2659468, van de minister VWS aan de 2de kamer, om ambtshalve inhoudingen op zijn vroegst te doen ingaan (zie elders op deze site) heeft UWV dus de ambtshalve inhouding reeds vanaf 1.1.2006 tot principe gemaakte) in tegenstelling tot SVB rondt UWV het verlaagde AWBZpercentage niet naar boven af op 8,8%, maar houdt dit op het correcte 8,785%

Oordeel zelf:Citaat van www.uwv.n wijzigingen buitenland

"Nieuwe ZorgverzekeringOp 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) in werking getreden. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet is het verschil tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden verdwenen. Vanaf 1 januari is er een wettelijke, verplichte ziektekostenverzekering voor iedereen, wat inhoudt dat de Nederlandse Ziekenfondswet per 1 januari 2006 wordt beëindigd. Dit betekent dat UWV geen ziekenfondspremie meer op uw uitkering inhoudt.

Als u in het buitenland woont, wordt u weliswaar niet verzekerd voor de nieuwe Zorgverzekeringswet, maar hebt u wel recht op medische zorg, zoals geregeld is in het land waar u woont. Dit geldt als u woont in een EU-land, Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko (alleen voor Wao-gerechtigden), Servië-Montenegro, Tunesië, Turkije of Zwitserland. De kosten voor deze medische zorg blijven dan ten laste komen van Nederland. Daarom houdt UWV voor deze medische zorg in uw woonland wel een bijdrage op uw uitkering in.

Deze bijdrage bestaat uit drie onderdelen:

1. Een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekering van 6,5% op uw bruto uitkering. Deze krijgt u gelijk van UWV vergoed. Over deze vergoeding moet u echter wel belasting betalen. Dit gebeurt automatisch en wordt in uw uitkering verrekend.

2. Een vaste bijdrage voor de Zorgverzekering (nominale bijdrage) van 851 Euro per jaar (omgerekend 70.92 Euro per maand. Indien ook de echtgenoot, echtgenote of partner recht op medische zorg heeft is dit 141.84 Euro per maand).

3. Een procentuele bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van 8,785 % op uw bruto uitkering.

Ook indien u in 2005 niet verzekerd was voor de Nederlandse Ziekenfondswet (en daarmee ook niet voor de AWBZ) gelden voor u de verdragsbepalingen m.b.t. het recht op medische zorg in uw woonland en bent u vanaf 1 januari 2006 een bijdrage verplicht voor de ZVW/AWBZ en houdt UWV vanaf deze datum deze bijdrage op uw uitkering in.

Indien u in uw woonland al tegen ziektekosten verzekerd bent omdat u daar werkzaam bent of van uw woonland een sociale zekerheidsuitkering ontvangt, dan houdt UWV géén bijdrage ZVW/AWBZ in. Dit is ter beoordeling aan het bevoegde ziektekostenorgaan in uw woonland.

Meer informatie over de nieuwe Nederlandse Zorgverzekering vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl en www.toeslagen.nl

Als tegemoetkoming voor de (hogere) bijdrage voor ZVW en AWBZ kunt u mogelijk Zorgtoeslag ontvangen. De hoogte van de Zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en wordt beoordeeld door de Nederlandse Belastingdienst. Als u denkt recht te hebben op de zorgtoeslag, dan kunt u via de Nederlandse Belastingdienst een formulier aanvragen. Als u hier nog niet over geïnformeerd bent, neem dan contact op met de Belastingdienst via de Belastingtelefoon Buitenland; +31 55 538 53 85 of via Postbus 51; +31 70 308 19 78. "

avatar#5519
W. Labots
Berichten: 0
Reacties: 99

#16 Geplaatst: 2006-03-22 15:31:30

UWV inhouding

Is het niet zo dat UWV altijd kan inhouden, simpelweg omdat er een verplichting is tot aansluiting in het woonland voor WAO- en WAZ-uitkeringsgerechtigden. Een E-121 via het CVZ is uiteindelijk wel nodig voor de betrokken uitkeringsgerechtigde maar vormt geen maatstaf voor UWV om dientengevolge géén inhouding te doen. Men weet immers dat te allen tijde de uitkeringsgerechtigde een verplichting tot bijdrage-afdracht heeft. Dat was in het verleden ook zo. Al heette het toen geen 'bijdrage'.

Willem Labots

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#17 Geplaatst: 2006-03-22 19:55:22

Nog een kwestietje met de UWV. Zij vergoedt de inkomensafhankelijke bijdrage, maar houdt daarover wel belasting in. Hoe nu, als je niet belastingplichtig meer bent in Nederland? Het lijkt me technisch niet mogelijk om de UWV uit te leggen, dat je over alle vormen van inkomen in Frankrijk belasting betaalt.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#18 Geplaatst: 2006-03-23 07:35:34

Labots.

Je conclusie dat UWV voor WAO-gerechtigden in verdragslanden altijd kan inhouden, los van de betrokkene en diens correspondentie met CvZ, klopt wel met wat het UWV daar zelf over schrijft (en dat ik hierboven citeerde van www.uwv.nl). Het punt is echter of die praktijk in overeenstemming is met:

1) Vo1408/71 en Vo574/2 (dan kom je op dat keuzerecht)

2) art. 69 ZVW. Dat voorziet slechts in aktieve aanmelding door betrokkenen bij CvZ. Dus slechts op beschikking van CvZ na aanmelding zou mogen worden ingehouden. Meldt iemand zich niet volgens de regels dan is volgens mij de inhouding nog niet toegestaan, maar dient de boetebepaling van art. 69 in werking te treden

3) Regeling Zorgverzekering als ministeriele regeling van art. 69 ZVW. Daarin is niets bepaald over ambtshalve aanmerking als verdragserechtigde. Dat betekent dat slechts art. 69 lid 1 als basis voor vaststelling verdragserechtigdheid geldt .

Verder is het niet juist dat iedere WAO-gerechtigde in een verdragsland verdragsgerechtigde is. Uitzonderingen zijn bijv: a) wettelijk verzekerd onder een woonlandingezetenstelsel en daardoor vrijgesteld (zoals in Duitsland)

b) medeverzekerd met echtgenoot of ouders onder het wettelijke stelsel

c)door neveninkomsten die niet aan anticumulatieregels onderhevig zijn verzekerd onder het woonlandstelsel (zoals bij Turkse en Marokkaanse remigranten die een pensioen van eigen bodem hebben). Of: toegestane neveninkomsten uit het woonland die niet gekort worden op de WAO-uitkering

d) door werking van bilaterale verdragen met tussen woonland en derde land onderworpen aan het wettelijke woonlandstelsel.

Voor al deze uitzonderingen is de aktieve medewerking van de betrokken WAO-gerechtigde nodig om te kunnen vaststellen of verdragsplicht art. 69 ZVW wel of niet toepasbaar is. Met de procedure die UWV in gang gezet heeft wordt die aktieve medewerking gehel buiten spel gezet. Met andere woorden: noch de betrokken WAOgerechtigde, noch zelfs de informatie die CvZ van betrokkene op aanmeldingsformulier of via Internetaanmelding heeft ontvangen, heeft enige invloed op de mechanische inhouding van een IABijdrage ZVW door UWV. Hoogstens heeft het ziekenfonds in het woonland dat op de een of andere wijze invloed op de inhoudingsbeslissing van UWV. Maar dat blijft geheel in nevelen gehuld. (kafkaesk zou ik deze administratie willen noemen)

Verder ken ik voorbeelden van ten ontrechte aanmeking als ZVW-verzekerde (in januari 2006 althans). Tenslotte blijkt het eigenmachtige gedrag van UWV er nog toe te leiden dat soms de van rechtswege niet van toepassing zijnde premieheffing volksverzekeringen toch geschiedt, en er is ook een voorbeeld van het weer heffen van loonbelasting waar de Belastingdienst daarvoor vrijstelling heeft verleend.

Kortom, een  rommeltje van jewelste waartegen zowel meer formele als individueel-inhoudelijke bezwaren kunnen worden aangevoerd.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#19 Geplaatst: 2006-03-23 07:58:37

Wim Wat betreft de inhouding van belasting over de werkgeversvergoeding van UWV. Ik ken daar ook een voorbeeld van (en zelfs niet alleen loonbelasting, maar ook premies volksverzekeringen). De vraag is of het structureel is.

Zijn er dus andere WAOers met soortgelijke ervaringen?

Nu zijn sommige WAOers in het buitenland misschien nog loonbelastingplichtig. De vrijstelling voor loonbelasting moet namelijk bij de belastingdienst aangevraagd worden, en die geeft een toegekende vrijstelling door aan UWV, dat zich dan dient te verplichten niet in te houden- noch over de uitkering,noch over de werkgeversvergoeding daarin. Houdt UWV toch in dan is er bezwaar te maken.

Heeft men geen vrijstelling gevraagd dan moet UWV loonbelasting inhouden, maar men kan bij aangifte ib in Nederland over het kalenderjaar de WAO-uitkering als niet door Nederland te belasten inkomen aanmerken (als het belastingverdrag tussen Nederland en het woonland dat althans toelaat: meestal is dat zo). Wat betreft de premieheffing v.v.: die mag UWV (in vrijwel alle gevallen) bij in het buitenland wonenden van rechtswege niet doen. Daar is evt. dus ook bezwaar tegen te maken. Of anders: bij aangifte ib/premies v.v. terugvragen via een vraga over vrijstelling premieplicht.

Tenslotte: over de pseudoAWBZpremie en de pseudo AWBZ heffingskorting heb ik hierboven geschreven. Die moet UWV inhouden resp. toekennen bij degenen die verdragsgerechtigd zijn (net als inhouding pseudo nominale premie).

Bezwaarschriften tegen onjuiste WAObetalingen moeten binnen 6 weken (liefst na dagtekening van het maandelijkse inkomensoverzicht; evt. zou een bezwaarschrift binnen 6 weken na datum ontvangst inkomensoverzicht misschien ook nog kunnen) worden ingediend. Niettemin zou ik adviseren zo nodig over januari 2006 toch bezwaar te maken.

Gata het om de rechtmatighedi van toepassing van het verdragsrecht dan bezwaar bij CvZ (met afschrift aan UWV), bij verkeerde berekening van het bruto-netto traject door onjuiste inhoudingen: alleen bezwaar bij UWV. 

avatar#3477
edje
Berichten: 0
Reacties: 71

#20 Geplaatst: 2006-03-23 09:18:41

het aanvragen van vrijstelling loonbelasting (zg. art 27 procedure) is al enkele jaren afgeschaft. de uitkerende instantieregelt dat.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#21 Geplaatst: 2006-03-23 09:52:54

Edje Het kan zijn dat een uitkeringsinstelling vrijstelling lb aanvraagt (maar doen ze dat standaard voor hun in het buitenkland wonende uitkeringsgerechtigden, of slechts op verzoek van betrokkene?). Vna UWV heb ik persoonlijk geen initiatief gezien in die richting: integendeel negeren ze een reeds verkregen vrijstelling. overigens is het nog steeds mogelijk zelf vrijstellign lb direct bij de BD aan te vragen, zelfs voor diverse pensioen- en uitkeringsinstanties en werkgevers in Nederland tegelijkertijd op een formulier. Ik heb dat persoonlijk toegepast in 2005. Duurde ongeveer 2 maanden voor het geregeld was.

Diverse instanties wilden echter niet met terugwerkende kracht vanaf 1.1.2005 reeds ingehouden lb teruggeven (en dus aangewezen op verrekening via aangifte ib over het kalenderjaar).

avatar#3477
edje
Berichten: 0
Reacties: 71

#22 Geplaatst: 2006-03-23 11:47:05

in okt 2003 vroeg verz.mij mij ook om verklaring.met bd gebeld die zeiden dat dat sedert 1/1 niet meer nodig was maar als ze moeilijk deden ze de verklaring wel afgeven.daarna met verz.mi.j gebeld en alles is verder automatisch goed verlopen.het was toen nog nieuw.svb heeft in 2005 voor aow niet om verklaring gevraagd.ja teruggeven is natuurlijk iets anders omdat dat ook admin. kosten meebrengt en wat is nu makkelijker om het mensen zelf maar te laten uitzoeken, want ze moeten het echt.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#23 Geplaatst: 2006-03-23 21:50:51

Edje lijkt nogal stellig in de opmerking dat ontheffingen van de Belastingsdienst niet meer behoeven te worden aangevraagd om uitkeringsinstanties geen loonbelastingen meer te laten inhouden voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Het was tot nu toe zelfs nodig om die ontheffing elke vier jaar te laten bevestigen. Ik zou het graag ergens even willen lezen.

Wim

avatar#2807
Jacques
Berichten: 4
Reacties: 54

#24 Geplaatst: 2006-03-25 01:50:04

 

Edgar,

 

Begin 2001 heb ik bij de belastingdienst ontheffing loonbelasting (LB) aangevraagd voor mijn uitkering WAO via het UWV. Die aanvraag werd geaccordeerd met de aantekening dat zij het UWV zouden inlichten. Nou, vergeet dat maar; de inhouding LB ging gewoon door.

 

Het heeft mij daarna een jaar gekost om een intern netwerk bij het UWV op te bouwen, uitgestrekt over meerdere relevante afdelingen. De contacten werden in de loop der tijd steeds persoonlijker (kouten over het wel en wee van de kinderen en zo) en uiteindelijk is het mij toen gelukt om van die inhoudingen LB af te komen.

 

Aanvang 2005 vroeg de belastingdienst mij of ik de ontheffing LB wilde verlengen. Ja dus (waarom doen ze dat niet automatisch en vragen hooguit of er veranderde omstandigheden zijn ?). En nu, per 1 januari, dondert het UWV weer in de glazen en houdt een forse loonheffing in, zonder uitleg. Brieven blijven onbeantwoord. Bellen kan alleen nog maar via een landelijk callcenter in Goes, bezet door halfwassen en niet meer rechtstreeks. De ingangscijfers van de centrale in Heerlen zijn veranderd, zoals intussen bij zovele grote organisaties (inderdaad, hard werken aan minder afstand tussen burgers en overheid, maar intussen neemt die tussen klootjesvolk en institutionele lintwormen alleen maar toe, op verneukeratieve wijze).

 

Maar mijn netwerk bij het UWV ben ik dus kwijt. De afgelopen jaren stond de samenwerking binnen het Heerlense conglomeraat UWV-ABP onder spanning, moesten er, naar zeggen, 10.000 of meer arbeidsplaatsen verdwijnen, zijn er enorme reorganisaties doorgevoerd en zitten er op de resterende stoelen andere achterwerken, door andere winden gedreven.

 

De moraal van mijn verhaal is, dat je er niet van mag uitgaan allerlei acties niet behoeven te ondernemen omdat intussen een of ander groot broertje dat voor je doet. Formeel misschien wel, maar in de praktijk niet altijd, ondanks bestandskoppelingen, DigiD en andere fratsen. Zolang een systeem een gat heeft moet je er met kracht onder blijven schoppen (het is al erg genoeg dat uitkering van pensioen aangevraagd moet worden om terug te krijgen waar jaren voor is bijgedragen).

 

Bij mijn weten zijn beleid en praktijk van de belastingdienst en bijvoorbeeld het UWV niet veranderd. Maar ja, het gebeurt zelden of nooit dat die mij op de hoogte houden van mijn rechten; oh ja, wel mijn plichten.

 

Groeten, Jacques.

avatar#3368
Richard Garaud
Berichten: 0
Reacties: 41

#25 Geplaatst: 2006-03-25 10:18:46

Voordat we naar Frankrijk verhuisden, heb ik al van de Belastingdienst

te horen gekregen dat we in Frankrijk belasting moest gaan betalen. Dit

was gebaseerd op de Overeenkomst ter voorkoming dubbele belasting; een

bilateraal verdrag dat Nederland met Frankrijk heeft afgesloten. Maar

er kon pas gestopt worden met inhouding van loonbelasting door

Nederland als ik me in Frankrijk had aangemeld.

Ik kreeg van de Belastingdienst Buitenland een uitgebreid vragenformulier toegestuurd.

“Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen.”

In deze uitgebreide vragenlijst (6x A4) wordt o.a. ook gevraagd naar

bescheiden waaruit blijkt dat je inwoner bent. “Hierbij valt te denken

aan een verklaring van de fiscale autoriteiten in uw woonland.” Hierin

zitten echter twee problemen: In Nederland is het normaal dat als je

verhuist, je je in de nieuwe gemeente aanmeldt. Frankrijk kent zo’n

systeem niet. Dus heb ik de burgemeester gevraagd een brief voor mij te

componeren, waarin staat dat we hier permanent wonen. Toen dat gebeurd

was, ben ik naar de Franse belastingdienst gegaan (Hôtel des impôts).

Daar wilde men mij echter niet kennen. De belastinginspecteur zei:

“Meneer, u hoeft pas volgend jaar belasting te betalen over dit lopende

jaar, want wij berekenen dat altijd na afloop van het kalenderjaar.

Komt u dan maar weer eens terug.”. Ik vroeg, of hij dat even voor me

wilde opschrijven, zodat ik dat aan zijn Nederlandse collega kon

sturen. Maar daar was geen denken aan, ik had immers nog niets betaald

en stond dus nog niet in het systeem.

Drie weken terug heb ik de vragenlijst toch maar naar Nederland gestuurd, met de kanttekeningen die ik ook nu maak.