Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Premies in Frankrijk aftrekbaar

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2006-05-08 18:40:19

Zoals eerder al op de website vermeld, is het inderdaad mogelijk gebleken de in NL betaalde premies voor de voormalige ziekenfondsen, alsmede de ingehouden AWBZ-premies als aftrekposten op te voeren bij de Franse inkomstenbelasting. Op de site van de Franse ICNG (groep die strijdt tegen de gevolgen van de nieuwe Zvw voor buitennederlanders) kwam ik nog een bijdrage tegen van een Nederlander in Frankrijk, die de hele kwestie heeft uitgezocht en contact heeft gehad met Franse ambtenaren van de belastingdienst.

Het lijkt me nuttig om die bijdrage hier ook te publiceren.

Wim

Lichtpuntje in dure tijden
Ziektekostenpremies en -bijdragen aftrekbaar voor Franse belasting
Ook na 1 januari 2006 blijft de mogelijkheid bestaan de bedragen die u betaalt aan 'Nederland' voor de nominale en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet en AWBZ in mindering te brengen op de inkomsten zoals u die aangeeft op het Franse aangiftebiljet Déclaration des Revenus.Dit blijkt uit het contact dat ondergetekende had met zijn departementale belastingkantoor. Vóór 1 januari 2006 was dit ook al mogelijk voor de Ziekenfondspremie en AWBZ premie van verplichtverzekerden en voor de premie van de particuliere (basis-)verzekering van de niet-verplichtverzekerden. De bruto inkomensbedragen op de jaaropgaves van de SVB, het pensioenfonds, UWV en dergelijke kunt u dus verminderen met de definitieve betaalde premies voor de ZVW en AWBZ zoals deze vermeld zullen staan op de 'aanslag' die u van het CVZ of de Nederlandse Belastingdienst zult gaan krijgen na afloop van het bijdrageplichtig jaar en na aangifte uwerzijds bij hen. Het aldus verkregen bedrag (en ook werkelijk ontvangen inkomen) is dus het bedrag dat u opgeeft op de Déclaration in vak AP of BP voor préretraites (VUT, pre-pensioen e.d) of vak AS of BS voor pensioenen, uitkeringen UWV e.d. voor respectievelijk uzelf of uw partner (conjoint) Aanvullende verzekeringen, waar ook ondergebracht, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze aftrekbaarheid. Als u dit nog nooit eerder hebt gedaan voor voorgaande jaren, dan zou u kunnen vragen aan uw Service des Impôts om aanpassing van uw aanslag(en) in verband met in Nederland betaalde Cotisations Sociales cq daarmee gelijkgestelde betalingen zoals de premie voor een particuliere verzekering. Houdt u er wel rekening mee, dat men u ongetwijfeld zult vragen een en ander aan te tonen middels jaaropgaves, premienota's en dergelijke.Mijn ervaring is echter, dat men, na ontvangst van de nodige gevraagde copiën daarvan en een korte uitleg over deze, meestal in het Nederlands gestelde documenten en een kleine berekening uwerzijds, zeer welwillend is om vrij recente aanslagen alsnog te herzien. Begint u dus nu al met voor de aangifte 2006 (over het jaar 2005 dus) de brutoinkomensbedragen te verminderen met de voornoemde premies ZFW/AWBZ cq particuliere ziektekostenverzekering.
Scheelt toch weer een paar Eurootjes.
Jaap Pijpe
Haute Vienne

avatar#3138
hermans
Berichten: 0
Reacties: 41

#1 Geplaatst: 2006-05-08 21:25:38

Jaap, je bericht is conform het advies van de belastingman hier.

Echter, ik las op Monitor.nl, ik meen eergisteren: "Frankrijk mag over mijn inkomen geen Franse sociale lastenpremie heffen. Daar is zelfs een oud arrest over, dat zeer bekend is in Frankrijk bij de innende autoriteit, de Franse belastingdienst. Want in fiscale zin betaal ik een met een sociale premie gelijkgestelde particuliere premie, die zelfs aftrekbaar is voor de Franse belasting; geheel in lijn met hun fiscale regels met betrekking tot de aftrekbaarheid van hun sociale premies, de CSG en de CRDS."

Betekent dat dat men naast het aftrekken van de premies die men in Nederland betaalt ook vrijstelling kan vragen van de CSG etc.?

Herman

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2006-05-09 18:58:23

De praktijk met Nederlanders in Frankrijk leert dat geen cotisations sociales behoeven te worden betaald over pensioenen uit Nederland. Over lijfrenteuitkeringen  uit NL daarentegen worden wel enkele cotisations opgelegd, maar afhankelijk van de leeftijd gelden bij deze uitkeringen wel interessante vrijstellingen.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#3 Geplaatst: 2006-05-31 18:04:54

Kunt U mij opgeven welk departementaal belastingkantoor akkoord ging met de aftrek van de in Nederland betaalde ziektekostenpremies,

Trekt men deze kosten direct af van de bruto inkomsten pensioen, of vermeld U deze aftrekpost bij punt 6 DD ??

Hier dacht men dat het niet kon. Als het wordt geaccepteerd in andere departementen, dan zal men hier de aftrek ook toepassen voor de nederlanders.

Lilian

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#4 Geplaatst: 2006-06-05 19:07:11

De vorbeelden waarover ik beschik betreffen het opgeven van bedragen waarvan de in NL betaalde loonheffing al is afgetrokken. De cotisations worden dus niet afzonderlijk vermeld. Ik spreek over belastingkantoren in het departement le Tarn.

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#5 Geplaatst: 2006-06-07 16:01:29

Ik heb mijn bericht geplaatst op de ICGN site nadat ikzelf de ervaring van aftrekbaarheid heb ondervonden in de Haute Vienne. Ik heb naar aanleiding van mijn bericht vernomen dat ook in de Vaucluse en in de Tarn en de Tarn et Garonne men zonder meer akkoord is gegaan.

Jaap Pijpe

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#6 Geplaatst: 2006-11-30 12:47:18

Inmiddels op een website gelezen:


Vandaag heeft mijn Conseil Fiscal mij geinformeerd over de aftrekbaarheid van de Nedelandse premie-inhoudingen (nominaal, Zvw-bijdrage, AWBZ-bijdrage). Deze kunnen nu niet meer direct worden afgetrokken van de 'impot de revenu', zoals voorheen (d.w.z. voor 01.01.2006) nog wel mogelijk was met de premies van de Nederlandse particuliere ziektekosten-verzekeringen (buitenlandpolis). De Franse fiscus daarentegen heft nu slechts op het netto inkomen gestort op de Franse bankrekening, dus na de broninhoudingen door Nederland.

Wie weet hier iets meer over?

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#7 Geplaatst: 2006-12-21 07:46:45

@wim,

Een tijdje geleden heb jij ergens een comment neergezet over de CSG en de CRDS en daarin uit een arrest van HvJ-EU geciteerd. Zou je dat hieronder nogmaals willen plaatsen of een link ernaartoe. Nog beter wanneer je het gehele verhaal, inclusief het bovenstaande, samengevat zou willen weergeven in het algemene deel van deze site. Ik zal er ook aan beginnen en dan kunnen wij jouw resultaat vergelijken met het mijne. Wij hebben al eens eerder gesproken over de afweging of een vermindering van de inkomstenbelasting al dan niet beter is dan vermindering van de  CSG en de CRDS. Wat in het bovenstaande niet aan de orde komt is het gevolg van het aangeven van het netto loon voor de CSG en de CRDS aanslag.

Het is lastige materie en je moet er diep induiken.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#8 Geplaatst: 2006-12-21 19:00:42

Hari,

Bedoel je dit?

Geen dubbele premie
In het blad Drop of Stroopwafels (informatie voor Nederlanders in Frankrijk) is een stukje opgenomen over het al dan niet dubbel betalen van sociale premies. Een lezer/medewerker meldt dat hij in Frankrijk premie betaalt, de bekende CSG. De premies van deze CSG worden gebruikt voor de financiering van de Franse basisgezondheidszorg. I Nederland betaalt hij ook de bijdragen van Hoogervorst. Dat is dubbelop, dus de CSG hoeft niet te worden betaald.
De vraag is voorgelegd aan het ministerie van Hoogervorst, maar men verwijst daar naar de Europese Commissie, die wel met een antwoord kwam:
'In uw brief vermeldt u dat u in Frankrijk samen met de inkomstenbelasting sociale bijdragen (CSG) betaalt. In zijn arrest van 15 februari 2000 (in de zaken C - 34/98 en C 169/98) heeft het Hof van justitie duidelijk gesteld dat CSG en CRDS gekwalificeerd moeten worden als sociale zekerheidsbijdragen en dat zij bijgevolg vallen onder het verbod van dubbele bijdrageheffing. Dit betekent dat u geen sociale bijdragen in de vorm van CSG dient te betalen gezien u in Nederland - de bevoegde lidstaat voor uw ziektekostenverzekering - premies dient te betalen. Ik hoop dat deze inlichtingen nuttig zijn', aldus de brief van de ambtenaar van de Europese Commissie.
De aangiften voor de Franse inkomstenbelasting gaan deze week de deur uit. Het lijkt wellicht zaak om het juiste vakje op te zoeken, waarin de in NL betaalde premie/bijdrage wordt opgevoerd.
De arresten van het Hof zijn integraal te vinden op de
website van het Hof. Gebruik het zoekformulier en de nummer C-34/98 en C-a16/98). In het Nederlands.....
(25.04.06)

Wim

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#9 Geplaatst: 2006-12-22 07:54:21

@Wim 

Ja, dat is het. De comments hierboven geven nu een redelijk volledig beeld

Bedankt.

Hari

avatar#3138
hermans
Berichten: 0
Reacties: 41

#10 Geplaatst: 2006-12-22 21:07:07

Zoals vaak zijn er zeer diverse adviesen met allemaal een hoog, maar helaas ook zeer verschillend, betrouwbaarheids-gehalte.

Is het een vreemd idee een Nederlandse officiële instantie te vragen dat uit te zoeken in overleg met een gezaghebbende Franse instantie? Ambassade versus Frans ministerie van financiën, bijvoorbeeld. Dan hebben we het zwart-wit op papier.

Het gaat toch om een grote groep mensen. Nu er voor zeer velen een nieuwe situatie ontstaan is lijkt het zeer aan te bevelen dat er een eenduidig standpunt komt, zodat we niet jarenlang herrie en onzekerheid houden en nerveus makende regelingen met de diverse regionale impôts. 

Wie dat aan moet kaarten? Wim? 

Beste wensen

Herman

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#11 Geplaatst: 2006-12-22 21:34:23

Herman,

Goed bedoeld, maar erg naief. Je hoort de wet te kennen, zelfs als je die wet niet te lezen kan krijgen. 'Dan moet u maar een specialist in de arm nemen' of 'Daaraan kunnen wij niet beginnen, als iedereen ons dat zou vragen...' zijn de bekende antwoorden. Als je een beetje de ZVW affaire gevolgd hebt, dan weet je dat zelfs of ook kamerleden geen antwoord krijgen. Jouw voorstel maakt geen schijn van kans, helaas.

Bovendien is de enige weg om te weten hoe het precies in elkaar zit - op het niveau dat jij wenst  - is een proefproces tegen de belastingdienst. Ik heb dat eens gedaan, en ik hoefde niets te betalen aan gerechtskosten, want de belastingdienst wilde zelf duidelijkheid.

Als je de commentaren hierboven doorleest dan wordt het beeld toch wel duidelijk. 

hoe je moet handelen. De belangrijkste regel is: alles interpreteren in je eigen voordeel en je verre houden van  duidelijk malafide praktijken. Een beetje na je toe rekenen neemt niemand je kwalijk. Dan zit je niet jarenlang met herrie en onzekerheid en dat is het beste voor jouw portemonaie. Laat de slapende honden maar lekker slapen.

Het nare is, dat als er strakke regels zouden zijn, je voordelige interpretaties niet meer kan doen. Dus gewoon verder over zwijgen en je houden aan de door mij genoemde regel.  

Ook beste wensen voor het komend jaar.

Hari 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#12 Geplaatst: 2006-12-23 17:04:31

De suggestie van Herman snijdt wel hout, maar de praktijk van alledag leert dat het zo niet werkt: de ambassade (i.c. de consul) laten samenwerken met een Nederlandse (belasting)dienst. De invoering van de Zorgverzekeringswet heeft laten zien dat zoiets vanzelfsprekends niet in het minst heeft gefunctioneerd. Voor mij is nu wel duidelijk hoe de vork in de steel zit en met Hari ben ik het eens, regel zaken op een jou niet nadelig manier. We zien dan wel of en waar er een schip strandt. Niettemin zal ik een Franse fiscalist die NL-zaken doet om nader advies vragen.

En inderdaad sluit ik me aan bij vele anderen: heb allen een prettige kerstdag (in Nederland twee).

Wim