Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Nieuws van CVZ

Auteur Bericht

avatar#3561
Coq-au-vin
Berichten: 7
Reacties: 51

#0 Geplaatst: 2010-01-09 18:18:01

Zoals al op onze onvolprezen website was vermeld heeft het CVZ voor 2010 de nieuwe bedragen vrijgegeven.

Buiten een verhoging van ca 2 resp. ca 3 % voor de inkomensafhankelijke bijdrage en 4,4 % voor het nominale deel, wordt de woonlandfactor verhoogd met 14 %.

Een kleine verhoging van enkele procenten kan ik me voorstellen, je raakt eraan gewend zelfs wanneer je pensioen niet verhoogd wordt t.g.v. de credietcrisis.

Maar een verhoging van de woonlandfactor van 14 % is voor mij onbegrijpelijk. En nog onbegrijpelijker vind ik dat daar nog niemand op heeft gereageerd!

Zijn er lotgenoten die weten wat deze verhoging veroorzaakt heeft?

Overigens de toegezegde definitieve factuur over 2006, die vóór eind december verstuurd zou worden heb ik nog niet gezien. Iemand anders wél?

Han

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#1 Geplaatst: 2010-01-11 12:18:23

Allen

Kijk eens hier.

http://uitpandigen.nl/

waar zojuist de volgende tekst van de onvolprezen Jan de Voogd verscheen.

De sterke stijging van de woonlandfactor in Frankrijk zit hem in de stijging van de gemiddelde kosten voor wettelijke zorg in Frankrijk die in de teller van de woonlandfactor zitten. De woonlandfactor is gebaseerd op de kosten van kalenderjaar 2007. De noemer (de gemiddelde zorgkosten in Nederland) blijkt van 2006 op 2007 nauwelijks gestegen te zijn. Dat zou mede veroorzaakt kunnen zijn door overheveling van zorg van AWBZ naar WMO (thuiszorg per 1.1.2007). De kosten van WMO komen namelijk niet terug in de noemer. Hoe dan ook is de stijging in Frankrijk fors te noemen. In andere landen is veelal ook sprake van stijging, maar Frankrijk is wel een uitschieter. De oorzaak moet dus vooral gezocht worden in stijging van de zorgkosten in Frankrijk. Of dat komt door prijsstijging, groei van zorgconsumptie of uitbreiding van het wettelijke pakket aan zorg is weer een andere vraag.

zie ook de draad " Woonlandfactoren 2010" van 30-11-2009

Overigens raad ik die site aan allen aan voor een goede informatie over dit onderwerp. 

Jaap

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#2 Geplaatst: 2010-01-11 12:50:09

De cijfers over 2007:

De Sécu (ziekte, pensioen, uitkeringen enz.) keerde in dat jaar € 407,4 miljard uit tegen € 299,5 miljard in 2006. Het ziektekostendeel bedroeg in 2007 € 127,5 miljard en was 4,2% hoger in vergelijking met 2006.

Wellicht zijn er dus nog andere oorzaken van de stijging van de woonlandfactor. CVZ en ministerie van Volksgezonheid zijn om opheldering gevraagd.

Wim

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#3 Geplaatst: 2010-01-11 16:02:46

Beste Allemaal,

Eerlijk gezegd hebben vele Internationale Juristen zich al het hoofd al gebroken over dit eigenmachtige Zelfstandige BestuursOrgaan (ZBO) waartoe CVZ is verworden! Vroeger heette het College van Zorgverzekeraars en sinds de invoering van de ZVW is het tot een door de Minister (WVS) benoemd bestuurscollege verworden, waar zelfs het parlement geen daadwerkelijke invloed meer op heeft. Klink heeft in zijn masterplan aantoonbaar gelogen of halve waarheden gedebiteerd in commissie met hen.

Wat ook tijdens de diverse rechtzittingen tegen hun door de advocaten van de Stichting is aangetoond. De woonlandfactoren (die door advocaten van de B & B alleen al niet juist kunnen zijn in het teller/noemer verhaal worden door vigerende VO in feite zelf al ontkracht!)

Zie hier de passage van CVZ zelf : "Bent u Nederlands gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd, dan wordt de totale vaste bijdrage maandelijks ingehouden op uw wettelijk pensioen of de wettelijke uitkering. Dus ook voor uw meeverzekerde gezinsleden. Ontvangt u maar één wettelijk pensioen of wettelijke uitkering, dan kan het bedrag nooit hoger zijn dan dat pensioen of die uitkering." (vet en schuingedrukt B.). Dit betekent in feite dat alleen een AOW of een uitkering WIA, WAO ed. tot broninhouding.

Ergo: alle andere pensioenbetalingen vanuit bedrijfs- en vm. overheidspensioenfondsen (geprivatiseerd) uit NL of EU/EER-landen vallen al helemaal niet onder welke VO dan ook en zijn dan dan illegaal. Maar om dát te omzeilen werd de term Bijdrage bedacht via art 69 ZVW.

Daarover bestaat dus ook geen enkel verschil van mening over tussen internationale juristen en men doet er goed aan om de aanvullende opmerkingen hier van vragen aan het EHvJ te bestuderen. Ook deze laat duidelijk zien dat druiloor Klink z'n oren volledig naar CVZ laat hangen!

 

@ Wim, voor deze stijging van 14 % extra zal men nooit een bevredigend andwoord van WVS of CVZ krijgen, want men heeft het voorlopig vonnis van de CRvB uiteraard erg goed bestudeerd over die woonland factoren.

En het zal een 'hell of a job' worden om wellicht via CLEISS de correcte stijgingen van de Sécu boven water te krijgen. In ieder geval een evenknie van CVZ in LDF, want anders lachen ze zich daar rot dat ze voor al de NLers zomaar hogere vergoedingen krijgen.

 

@ Han, die afrekeningen over teveel ingehouden bedragen zullen uit het bekende smoezenboekje van CVZ nog veeeeeeeeeeeel langer op zich laten wachten hoor.

Men heeft daar nog steeds gigantische ICT-problemen toch ???

Als men collectief lef zou hebben, kun je beter overwegen Conservertoir Beslag te laten leggen, dan worden ze daar gelijk vleugellam. ;-)

 

Bruin.

 

PS: Zie hier de link van WVS zelf, lees en huiver over de roodgekleurde 'noten' in die wijziging aandachtig!

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#4 Geplaatst: 2010-01-27 18:07:43

Beste Wim,

Heeft CVZ je vragen al beantwoord?

Waarschijnlijk dus niet want het laatste kwartaalbericht van CVZ dateert van 1e kw. 2009. Jan de Voogd spreekt zijn verwondering uit dat er geen enkel nadien meer is geweest waarin 'verantwoording' werd gedaan over de te betalen kosten aan LDF. Behalve deze uit ;

"pg. 48  

Zorgcijfers kwartaalbericht | 1e kwartaal 2009

Verdragsgerechtigden dragen premie af aan het Zvf. Deze

premie is gebaseerd op de premie die ook in Nederland zou

zijn betaald, gecorrigeerd met een woonlandfactor. Deze

factor brengt het verschil tot uiting tussen de gemiddelde

zorglasten van het basispakket in Nederland en het basispakket

in het woonland.

De invoering van de Zvw heeft omdeze reden ook gevolgen

voor de aanspraken op AWBZ-zorg. Tot de invoering van de

Zvw hadden verdragsgerechtigden de mogelijkheid om een

vrijwillige AWBZ-verzekering af te sluiten. Die mogelijkheid

bestaat onder de Zvw niet en is alleen het pakket van het

woonland verzekerd. Dit pakket kan onderdelen bevatten

die in Nederland onder de AWBZ vallen. Die zijn dan wel

verzekerd.

Net als bij de zorglasten in het buitenland van ingezetenen

in Nederland zijn de ontwikkelingen in de periode 2006-

2008 moeilijk te vergelijkenmet de ontwikkelingen onder

de ZFW tot en met 2005. In de drie jaar na invoering van de

Zvw is het aantal verdragsgerechtigden, en de daarmee

verbonden lasten, gedeeltelijk geschat. In 2008 zijn de lasten

aanmerkelijk lager vastgesteld dan in 2007. Dit hangt samen

met een te hoge vaststelling van het aantal verdragsgerechtigden.

Bij deze vaststelling zijn personenmeegeteld, die

zich omverschillende redenen toch niet hebben aangemeld

en naar nu wordt aangenomen niet ten laste van Nederland

zijn verzekerd. Ook de ontwikkeling van de kostprijzen waartegen

Nederland de zorgmet de verdragslanden verrekent,

heeft een dempend effect op de lasten. Vooralsnog lijkt de

lastenontwikkeling voor de ten lasten van Nederland verzekerde

personen gematigd"

Deze is voor het eerst erg nieuw voor mij, dat hier over premie wordt gesproken en niet over bijdrage(n).

De Pensioenstaat mag nl. hoegenaamd geen premies SV innen. Juist dát mag volgens vigerende ToepassingsVerordeningen niet indien er zoals blijkt zich ruim 18.000 'pensionado's' niet bij hun woonlandorgaan (CMU/CPAM) met E 121 hebben aangemeld in 2007. Verder wordt in gememoreerde 4e kw. bericht van CVZ een redenering gevolgd dat die pensionado's een hogere kostenpost zouden vormen.

Welnu, dat staat ook lijnrecht tegenover het principe dat uitsluitend forfaitaire bedragen door de landen naar elkaar worden verrekend! Die analyse staat op pg. 16 ev. van dat 4e kw. bericht 2007.

De verhoging van de woonlandfactor bedraagt zelf bijna 15% en nergens wordt aangegeven dat het liaison office van de Sécu in dit geval die verhoging zou rechtvaardigen.

Tot slot geef ik hier de gevonden gegevens van LDF. Ik vind daar dus ook geen rechtvaardiging van 14,8 % over 2009, althans niet als de kosten over ALLEN worden omgeslagen. Het lijkt er dus sterk op dat CVZ appels met peren aan het vergelijken is ... 24 M € over 18.000 komt dus neer op 1333,333333333/persoon aan onrechtmatige inning over 2006 of 2007 alleen al.

 

Mvg. van,

Bruin.

 

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#5 Geplaatst: 2010-01-29 18:47:43

Het ministerie van VWS slaagt er niet een antwoord te formuleren op mijn vraag waarom de woonlandfactor met 14% is gestegen. Een medewerker van het CVZ heeft nog wel zijn best proberen te doen en kon het navolgende uit zijn toetsenbord krijgen:

Voor de berekening van de woonlandfactor 2010 is het Ministerie van VWS uitgegaan van het peiljaar 2007, dit is momenteel het meest actuele jaar waarvan de cijfers voorhanden zijn. Tot dit jaar werd er gebruik gemaakt van het peiljaar 2005. De actualisatie van het peiljaar en een hardere stijging van de gemiddelde kosten in Frankrijk in vergelijking met Nederland, zorgen ervoor dat de woonlandfactor stijgt.

Wim

avatar#3561
Coq-au-vin
Berichten: 7
Reacties: 51

#6 Geplaatst: 2010-01-29 19:01:59

Wim, bedankt voor de reactie.

Overigens, alle macro beschouwingen over ziektekosten ten spijt, ons kost het 14 % (en nog enkele procenten) méér. En dat vind ik een heleboel!

Overigens de toegezegde definitieve factuur van CVZ over 2006 en 2007 (vóór eind 2009 was ons beloofd) is er nog steeds niet.

Wél ontving ik van de Belastingdienst in Heerlen enkele vragen over de (door mij reeds lang geleden ingdiende) Opgaaf Wereldinkomen 2007.

Kennelijk is er iemand wakker geworden, maar dat betekent dat de definitieve factuur, die daar van afhankelijk is, voorlopig nog niet kán komen.

Han

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#7 Geplaatst: 2010-01-31 18:16:38

@ Han, bedoel je het zg. Ninbi formulier van BD Heerlen? Het antwoord/vragen van hen wordt ook steeds waziger. Want ik ontving zondermeer een beschikking over "vastgesteld" wereldinkomen van die periode. Zij hebben daar geen kl*ten mee te maken volgens het vigerende belastingverdrag NL-FR uit 1972!

@ Wim,

Die explicatie van WVS viel te verwachten! Ik kan mij tov. 2005 naar 2007 een stijging van 14% absoluut niet herinneren. Zouden we die cijfers niet ergens boven water kunnen krijgen?

Dat zij bij WVS en CVZ niet beter weten komt doordat zij evenmin op de hoogte zijn met Toepassingsverordening 883/2004 daar staat nl. :

"

Article 74

Commission des comptes

1. Une commission des comptes est instituée au sein de la commission administrative. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la commission administrative.

La commission des comptes est chargée:

a) de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les États membres;

b) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque État membre;

c) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application du présent règlement et du règlement d'application, notamment sur le plan financier;

d) de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l'article 72, point g);

e) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les points a), b) et c);

f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative."

En deze 'landenfaktor' wordt dan aan de hand van gestandaardiseerd EU rekenmodel van gemiddelde kosten over totaal aantal verzekerden vastgesteld tussen de landen.

Of de Franse vertegenwoordiger heeft onjuiste cijfers ingediend, of de accountants in die commissie hebben zitten slapen. Het valt trouwens heel erg op dat de landenfaktor met België en Duitsland veel minder zijn gestegen.

Bruin.

avatar#3561
Coq-au-vin
Berichten: 7
Reacties: 51

#8 Geplaatst: 2010-01-31 18:48:12

Bruin,

Nee, het betrof geen standaardformulier maar een brief met enkele vragen over door mij opgegeven bedragen in de Opgaaf Wereldinkomen.

Zoals ik het begrepen heb dient deze opgave om de hoogte van de premies en eventuele (zorg) toeslag te bepalen.

"Zij", CVZ dus, hebben daar dus wel degelijk mee te maken om de juiste premie resp. zorgtoeslag te berekenen.

Ik vermoed dat CVZ de gegevens bij de Belastingdienst opvraagt.

En omdat in mijn geval de gegevens over 2007 nog onderwerp van discussie zijn tussen de Belastingdienst en mij, kan CVZ ook nog geen definitieve factuur sturen

Han

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#9 Geplaatst: 2010-02-01 13:18:19

Beste Han,

CVZ heeft er dus wel degelijk mee te maken, maar de BD-Heerlen niet.

Daar snapte ik dus niets van. Ik laat hier ivm. het recht op zorgtoeslag de betreffende passage volgen:

"

Art. 5. [Uitvoering en financiering]  [GeschiedenisMvTversie 16 juni 2005Stb. 2009, 356]
-1. De Belastingdienst/Toeslagen is belast met de uitvoering van deze wet.
-2. In afwijking van artikel 25, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betaalt de Belastingdienst/Toeslagen in opdracht van het College zorgverzekeringen, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, de zorgtoeslag of het voorschot op de zorgtoeslag als tegemoetkoming in de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d van de Zorgverzekeringswet, aan dat college uit.
-3. De zorgtoeslag komt ten laste van het Rijk."

 

 

Door nu alle roodonderstreepte passages aan te klikken wordt hopelijk duidelijk wát NL precies beoogde met dit soort 'subsidies' nl.; blij maken met een dooie mus. Ik weiger categorisch welk formulier nog in te vullen wat NL betreft, want ik val na ruim 11 jr. niet meer onder hun jurisdictie, noch voor sociale- en belastingwetten.

 

Ten principale is de ZVW niet op buiten NL verblijvende Nederlanders van toepassing indien zij zich nooit hebben/hadden ingeschreven bij een woonlandorgaan terzake van ziektekosten. Zie hier de zaak van één van de appelanten bij de CRvB.

Vraag 1 aan het HvJ is hoofdzaak, want dit zg. "keuzerecht" vormt zoals internationale juristen in de materie menen een 'constituerende' voorwaarde voor het uitoefenen van een verdragsrecht. Dit is dus vooral van belang voor landen die geen verplicht stelsel hebben op ziekteverzekeringen. Daar hoort F. ook toe in tegenstelling tot bv. GB, DK en S die een verplicht stelsel voor iedere inwoner hebben via belastinginning van premies! Zie ook de nog geldige Toepassings Verordening 574/72 (tot mei 2010) van VO 1408/71.

Bruin.

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#10 Geplaatst: 2010-02-01 17:41:03

De cijfers van de kostenontwikkeling van de Sécu zijn hier allen benaderbaar, zowel voor de ontwikkeling 1990 t/m 2007 als ook latere jaren.

De link naar Commission des comptes de la sécurité sociale is onthullend voor de claim van WVS voor 14,8% verhoging van de landenfactor.

Dus Wim ...

Groeten van,

Bruin.

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#11 Geplaatst: 2010-02-02 21:27:57

Premie explosie, een van de angsten van de laatste jaren,dat het voor ons,als premie betaler, niet meer op te brengen is.

--betaalbaar?-  Heeft u er al wat van gemerk?

groeten

b.Toorenburg

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#12 Geplaatst: 2010-02-04 16:53:57

De kosten van de Assurance maladie van de Sécurité sociale zijn in 2006 met 3,7% gestegen en in 2007 met 4,1%. Dus bij lange na niet de verhoging van 14,8% die WVS hanteert bij de berekening van de woonlandfactor 2010 (gebaseerd op de gemiddelde kosten in Frankrijk van 2007). De woonlandfactor voor 2009 was gebaseerd op het gemiddelde ziektekostenpeil van 2005.

Ik heb wederom om opheldering gevraagd.

Wim

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#13 Geplaatst: 2010-02-05 14:56:44

Prima Wim,

Ik hoop alleen dat je ditmaal niet opnieuw met een kluitje het riet in wordt gestuurd!

Ik ben op allerlei manieren aan het 'schatgraven' in oude discussies.

Naar mijn mening als jurist geeft deze link op dat forum precies de inhoudelijke disscussie van oa. Mr. Dr. Huub Franzen aan in een concept antwoordbrief aan Cornelissen in Betreft Uw schrijven d.d. 31.03.06-004782 (!!!),
Ref. EMPL/E/3/EV/cv/CI(NL Zvw)D(06)6751

Wat er sindsdien in Brussel gebeurd is dat deze ambtenaar alle zeilen heeft bijgezet om de voor 'uitpandigen' nadelige situatie in EU-commissie 'recht te breien' vn. vanwege het CDA standpunt in kabinet Balkenende III. H. Hoogervorst kwam in moeilijkheden door zijn leugens aan de kamer, maar het kabinet viel zg. door andere oorzaken. Hij was ook niet de oorzaak van de aanname van de ZVW, want die plannen waren er al tijdens 'Paars' en werden door oud minister de Geus (CDA,) al geheel voorbereid in Balkenende II

-  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 16 oktober 2002 tot 27 mei 2003

Niet toevallige bijkomstigheid is dat Klink minister werd van WVS in huidige coalitie en in een eerste presentatie van het Masterplan heeft hij zich versproken in de 2e Kamer. Hij zei nl. letterlijk in het naderhand gewijzigde verslag dat hij in zijn vorige functie als direkteur van het wetenschappelijk bureau van het CDA die ZVW had voorbereid en de stellingen van z'n ambtsvoorganger Hoogervorst onderschreef met name over art. 69 in die ZVW.

Ook niet toevallig is dat hij (Klink als opvolger van Hoogervorst in de demissionaire periode) eerst mordicus tegen het invoeren van de woonlandfactoren was zoals de Stichting in KG ondermeer had gevorderd.

Onder druk van de Rechter in dat KG, kwam CVZ duidelijk in moeilijkheden op grond van het gelijkheidsprincipe. Eveneens werd via de advocaten van de B & B miz. in 1e aanleg ten onrechte teveel nadruk gelegd op de 'keuzevrijheid'. Die bestaat feitelijk niet uit jurisprudentie van het EHvJ over VO 1408/71. Ayant droit betekent/(de) geen 'plichtrecht', zoals Huub Franzen meerdere malen juridisch zuiver heeft betoogd in discussies in AVEM (de Malta site).

De trein denderde in Brusselse kringen gewoon door met VO883/2004 en zijn toepassingsverordening die 1 mei 2010 Rechtskracht krijgt, terwijl de bestaande toepassings VO 574/72 nog geldt en NL daarin voortdurend al wijzigingen aanbracht. Zo is VO 883/2004 door indiening van allerlei amenderingen in sept. 2009 van Cornelissen en consorten in zijn uitwerking nog gewijzigd en daardoor zal pas achteraf zichtbaar zijn welke schadelijke gevolgen dat heeft voor alle buiten Nederlanders!

Zoals ik al eerder opmerkte heeft Frankrijk er nl. geen enkel belang bij om de vereveningsbedragen die ze uit NL overgemaakt krijgen ter discussie te stellen in de Controle Commissie van de EU. Deze zijn nl. ook objectief gesproken hoger dan de basisverzekering + complementaire premies (cotisations) voor de Fransen zelf. Zelfs als je de landenfaktor op 1:1 zou stellen. Voor ca. 120 €/ p.p./mnd kunnen de 'binnen' Nederlanders goed verzekerd zijn en ik zie dan ook niet in dat dat in LDF anders zou zijn bij een Mutuelle of Verzekeringsmij.

Tot slot Wim, ik zal je privé nog in Word formaat die wijzigingen van sept. 2009 doen toekomen in de Franse tekst van deze VO.(Règlement (CE) n° 120/2009)

Daar wordt alleen gesproken over cotisations=heffingen/premies, in de NL-tekst alleen over bijdragen!

Dit is een bewuste slechte vertaling omdat NL anders tegen de lamp loopt met het bilaterale Belastingverdrag uit 1973. CVZ is als ZBO voor de inning er alleen tussen geschoven omdat de BD-Heerlen niet bevoegd is en blijft om SV premies te innen voor de Buiten-Nederlanders. Zie:  LJN:BC5201,Hoge Raad ,43978 datum 19-06-2009 waarin dat belastingverdrag F-NL leidend is.

Vandaar ook de schimmige mandaterings regeling voor Broninhouders zoals particuliere pensioenfondsen (zie CVZ site).

 

Bruin.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#14 Geplaatst: 2010-02-25 13:18:32

Inmiddels is een verklaring gekregen van het CVZ over de oorzaken van de forse stijging van de woonlandfactor voor Frankrijk in 2010.


Door de aanpassing van het peiljaar van 2005 naar 2007 zijn er enkele verschuivingen geweest. De gemiddelde zorgkosten in Frankrijk waren in 2005 € 1995,84 en werden in 2007 vastgesteld op € 2238,90. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet daalden in dezelfde periode de gemiddelde kosten in Nederland van € 2939,58 in 2005 naar € 2890,21 in 2007. Deze aanpassing komt in de woonlandfactor terug als volgt:
Woonlandfactor 2009 - 1995,84 : 2939,58 = 0,6790
Woonlandfactor 2010 - 2238,90 : 2890,21 = 0,7747

Aldus het CVZ.


Liefhebbers kunnen een en ander nog nalezen in de Staatscourant. Voor 2010 en voor 2009.


Wim

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#15 Geplaatst: 2010-02-26 16:55:52

Beste Wim,

Er klopt werkelijk niets van de door CVZ/WVS verstrekte gegevens!

Niet naar Nederlandse maatstaven, 2890 €/jaar = 240,83 /pp./mnd voor basisverzekering binnen NL. Deze zou dan gelden binnen NL ? Welnee, want hier voor oa. zzp'ers komt die premie bij duurste niet boven 1200 €/jr. uit.

Let wel: ingevolge de ZVW is alleen de basisverzekering verplicht en evenzo geldt dat voor de Toepassingsverordening 574/72 voor gepensioneerden en rentetrekkers in hun woonland.

Maar de gebreken aan juiste definities en toegepaste wisseltruucs worden in door jou genoemde links voor bv. F. nog veel erger. Als je kijkt in die toelichting staat er deze passage: "

De berekening van de woonlandfactor vindt thans plaats volgens de formule:

Woonlandfactor = gemiddelde zorgkosten woonland / gemiddelde zorgkosten Nederland.

De gemiddelde zorgkosten in een woonland worden bepaald door het totaalbedrag van zorgkosten in het woonland te delen door het aantal rechthebbenden in het woonland. Op basis van beide bestanddelen komt een vast bedrag aan kosten per persoon tot stand."

En even verder : "Gegevensbronnen.

De gemiddelde zorgkosten voor Nederland zijn bepaald op basis van de nota’s die Nederland bij de Rekencommissie van de Europese Unie heeft ingediend (als bedoeld in artikel 101, derde lid, van Verordening (EEG) nr. 574/72). Op basis van deze gegevens wordt per jaar de noemer van de factorbepaling bepaald: de gemiddelde kosten voor zorg per rechthebbende in Nederland.

De gemiddelde zorgkosten per rechthebbende in de diverse woonlanden is bepaald op basis van verschillende bronnen. Niet voor al deze landen zijn dezelfde gegevensbronnen beschikbaar. Het CVZ heeft de volgende bronnen, in aangegeven volgorde, gebruikt:

1. bij de Rekencommissie van de Europese Unie ingediende nota’s (voor 2010: 26 landen);"

En dan blijkt uit dat artikel 95 t/m 101 dat de gemiddelde werkelijke te betalen bedragen voor gepensioneerden uit het buitenland (NL) in LDF in aanmerking te moeten worden genomen! Dus helemaal geen omslag over totaal aantal verzekerden van Frankrijk. Trouwens als je zou vergelijken met Franse pensioentrekkers zijn de toenames in premies/kosten niet meer dan gem. 6 % per jaar in PDF ccss200809. Dat is ook cumulatief nog altijd geen 12,3 % die volgt als je het percentage in € berekent tussen 1996 en 2239 € over die jaren.

En zoals eerder al vermeld, ik kan me niet voorstellen dat een Frans gepensioneerde bij de CPAM meer zou betalen dan een Nederlandse. Daarvan is mij hoegenaamd niets gebleken.

(zie ook in de TOELICHTING van Klink Gebruik van gegevens uit bronnen deze "posten die opgenomen zijn voor de kosten van niet-verzekerden. Alleen kosten die gemaakt zijn door ‘rechthebbenden’ (verzekerden) zijn opgenomen. De groep ‘niet-verzekerden’ is in de populatie ook niet opgenomen;"

 

Dus 18000 niet bij woonlandorgaan ingeschrevenen zouden niet zijn meegeteld ?

Maak dat de kat dan maar wijs oftewel 'Klinklare onzin' want er werd wél 24 Millioen €/jaar in het vereveningsfonds voor gereserveerd. Oftewel 'creatief boekhouden, kunnen we' gevoeglijk aannemen!

 

Bruin.

avatar#3149
Henri Toutvent
Berichten: 25
Reacties: 40

#16 Geplaatst: 2010-02-27 14:14:01

Interessante gegevens, maar wat kan ik doen behalve me er over op te winden? We zijn kennelijk een gewillige prooi voor de creatieve rekenmeesters. Kreeg gisteren de definitieve afrekening 2006 van het CVZ. Met excuses voor de vertraging....
Zijn er juristen onder ons die de krachten kunnen bundelen om het gegoochel met de hoogte van de woonlandfactor aan de kaak te stellen of wordt het vechten tegen windmolens, zoals meestal tegen overheden het geval is? Wellicht is de verkiezingstijd de juiste tijd?
Blijf je als gepensioneerde als verdragsgerechtigde (-plichtige lijkt een beter woord) geregistreerd staan indien je het Nederlanderschap verruilt voor het Franse of rijkt de arm uit het moederland dan nog tot hier, zolang je inkomen uit Nederland hebt?

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#17 Geplaatst: 2010-02-27 23:38:02

Nee hoor, als je je laat naturaliseren, val je onder het Franse zorgsysteem. Tel uit je winst.

Wim

avatar#3149
Henri Toutvent
Berichten: 25
Reacties: 40

#18 Geplaatst: 2010-03-03 14:46:27

Wim, ik heb zelf nog geinformeerd bij CVZ hoe het zit na naturalisatie. Men schrijft:

De bijdrage die u betaalt is afhankelijk van de Europese Verordeningen die op u van toepassing zijn. deze kijken niet zozeer naar nationaliteit, maar naar inkomsten. Als u naast uw naturalisatie ook aanspraak maakt op een wettelijk pensioen uit Frankrijk, dan zal uw Franse verzekeringsinstelling u bij ons afmelden. De uiteindelijke beoordeling ligt immers bij uw Franse verzekeringsinstelling.

Je bent pas van het CVZ af als je in Frankrijk een baan hebt (gehad).Ik kan er mee leven.

Henk 


avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#19 Geplaatst: 2010-03-03 17:07:40

Inderdaad, nationaliteit is voor de ziektekostenverzekeringspoot van de secu"s nationales binnen de EU en aanpalende verdragslanden niet van belang. Waar het inkomen vandaan komt is (grofweg) de leidende parameter.

Als je dus bv als oorspronkelijk française, nu weer in  Frankrijk wonend na  echtscheiding ( en nooit van nationaliteit veranderd), met een inkomen uit NL, namelijk haar deel van het pensioen van haar voormalige echtgenoot, dan val je heel simpel via de EU regelgeving onder het NL regime met recht op zorg in Frankrijk op kosten van NL (dus een E121 situatie, waarbij op het wereldinkomen door NL ZVW en AWBZ premie wordt ingehouden, rekening houdend met de zogenoemde woonlandfactor).

Overigens, op het moment dat deze mevrouw haar Franse pensioen gaat krijgen (ze heeft in haar jongere jaren voor haar huwelijk rechten daartoe opgebouwd, dan gaat volgens diezelfde EU regels , zij wonend in Frankrijk (residentie en NIET nationaliteit is maatgevend),  dat Franse pensioen weer voor het NL broninkomen voor de bepaling alwaar de premies worden geheven. Haar E121 status moet dan door de CPAM weer worden ongedaan gemaakt door melding aan CVZ.

Tja,.......Europa........................

Groet

Jaap

PS het hierboven beschrevene is een echte situatie van een vriendin van ons.


avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#20 Geplaatst: 2010-03-05 21:14:23

Mijn franse vrouw gaat in juli 2011 een frans pensioen ontvangen.Ik ontvang als nederlander van het s.p.f. een pre-pensioen.

Kan ik dan op de naam van mijn vrouw mee liften via het CPAM naar de betalende afdeling van het CMU ? Dat we dus samen onze E121 status via het CPAM kunnen opzeggen.

groeten

Ben Toor.

avatar#4416
Prinsesje
Berichten: 46
Reacties: 734

#21 Geplaatst: 2010-03-05 22:29:50

Wat de situatie van Ben betreft:

Daar zit ik ook wel eens aan te denken. Mijn man heeft E-121 'rechten' maar wij zijn het een beetje zat met die CVZ. Voor 2006 moet hij dus ineens 106 euro betalen. Geen idee waarom en ik begrijp helemaal niets van die brief. Ik zit toch niet aan de linker kant van de IQ curve, enfin. Ik had eens bedacht om gewoon naar de CPAM te gaan en te gaan vragen of hij bij mij op de kaart kan als 'ayant-droit. Ik ben ten slotte gesalarieerd. Toch nog even op www.ameli.fr gekeken. Daar staat wel duidelijk: 

Qui peut-être ayant droit ?

La qualité d'ayant droit peut être reconnue au(x) :

Conjoint
Il s'agit de l'épouse ou de l'époux légitime de l'assuré(e) social, même séparé de corps mais non divorcé, s'il n'exerce pas d'activité ou s'il ne bénéficie pas lui-même d'un régime obligatoire de sécurité sociale à un autre titre (pension d'invalidité, etc.).

Vandaar dat ik denk dat het niet zal lukken. Mijn man heeft WAO en dat zal denk ik ook gelden voor AOW/pensioen. Maar goed, niet geschoten is altijd mis dus ik ga binnenkort toch maar eens naar de CPAM. Zijn er forumleden die het anders geregeld hebben?

Ingrid 

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#22 Geplaatst: 2010-03-08 21:41:26

Als u ineens 106 euro moet betalen dan zullen ze dat toch duidelijk moeten onderbouwen,lijkt me.  Het is te hopen dat ze, bij de CPAM uw verzoek inwilligen,want wij wonen in Frankrijk en dan moeten we de vrijheid hebben om ons ook hier te kunnen verzekeren. Zo denk ik er over.

Succes. Als het u lukt dan hebben wij ook 'n kans.

groeten.

Ben Toor

,

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#23 Geplaatst: 2010-03-30 11:45:35

Ik denk ook dat jullie dat kunnen. Zodra een van beide partners werk in Frankrijk en dus de sociale lasten betaalt, kan de ander worden bijgeschreven en dan wordt je in nederland bij de CVZ uitgeschreven. Dat is standaard en vanaf het begin in ieder discussie erkend.

avatar#3149
Henri Toutvent
Berichten: 25
Reacties: 40

#24 Geplaatst: 2010-03-30 12:30:45

Het betalen van sociale lasten in Frankrijk lijkt me niet relevant, wel het hebben van inkomen uit werk in Frankrijk. Ik betaal mijn belasting in Frankrijk en geniet alleen inkomen uit Nederland. Tenzij ik hier een baan krijg, zit ik dus levenslang vast aan het CVZ.

Van Flutiste kreeg ik de site http://www.icng.eu/ te zien. Je kunt daar je bijdragen CVZ berekenen (Berekening kosten).

Henk

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#25 Geplaatst: 2010-03-30 16:30:18

@Henk,

Je hebt niet gelijk, maar dat is irrelevant.

De wetgeving zegt, dat als jij in het Franse sociale systeem zit, je dan niet meer in het woonland hoeft te zijn verzekerd. Natuurlijk is werken in Frankrijk een manier om in het Franse sociale systeem te geraken, maar of het de enige manier is, kan ik je niet zeggen.

Dat uitrekenen is een fluitje van een cent. Het enige probleem is dat je moet weten hoeveel je al betaald hebt.

Hans

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#26 Geplaatst: 2010-06-14 19:08:20

Hallo beste mensen,

Helaas moet ik bij het lezen van alle berichten en links over het CVZ , het functioneren en het tekeer gaan tegen wetten en europese regelingen oa uit 1971!!, constateren dat we ons hiermee gewoon vergiftigen.

Is dit voor velen onder ons de eerste wet die doorkomt???, nee dus, wij zagen er al velen langs komen, allen met hetzelfde commentaar c/q kritiek.

Waarom zeg ik dit, omdat ik na veel lezen en informeren erachter kwam, dat de fout bij mijzelf ligt. Ik was / ben gewoon niet op de hoogte van de ins en outs.

Een ding staat als een paal boven water, deze wet c/q regeling is goed doordacht en klopt gewoon. De basis, de taart dus, klopt, alleen de versiering is wat minder.

Ik wordt op het moment geconfronteerd met een schrijnend geval van mensen -handelen, van menselijke onzorgvuldigheden en missers, zowel in Frankrijk als in Nederland, en ook onwetendheid van de burger zelf.

Daar is deze site toch voor om ons burgers , elkaar dus, wat info te verstrekken, die wet is niet te stoppen, laat staan het lezen van bv 883/2004 , dus simpele info.

Hier een goede case:

Mevr A woont reeds 30 jaar in F. Verzekerd, betaald, bij  CMU, via CPAM en URSSAF. Inkomen: pensioen uit NL

Reeds in 2005 werd zij over de ZVW geinformeerd door het nu CVZ, zij dacht er niets mee te maken te hebben, geen actie

In 2006 geen enkele sjoege naar CVZ, maar de wet, de ZVW, was bekrachtigd.

Uiteindelijk actie, zodat er in Mei 2007 een E121 formulier getekend werd door de CPAM en bij de/het CVZ terecht kwam.

Wel, dan blijkt niemand meer actie te nemen, 1 - De CPAM lees URSSAF laten de cotisations van mevr. gewoon doorlopen, 2 - mevrouw ,nu 83 jaar, betaald gewoon door,maar dan 3- Het CVZ, gewoon erg vertraagd, stuurt rekeningen over 2006, en 2007, ja, ja dat is schrikken. 4 -  maar het CVZ had wel een brief gestuurd in 2006, dat erge vertraging zou komen, niet gelezen dus, maar wel betalen en volgens de wet,  en het klopt ook nog, deze facturen .

Wat nu? Doublure in de cotisations, dus op naar de CPAM : gesloten ivm staking !!!, telefonisch, te moeilijk, niet door de eerste lijns heen te komen,

dan CPAM Rélations Internationales gebeld, het E121 is te laat in geleverd, mrt 2010, dan blijken er ineens twee E121s te circuleren, maar ja als je een krasse oude dame bent..

Door het CVZ de E121 uit 2007 laten opsturen (goede service CVZ,en goede, juiste info) werd het argument te laat ingeleverd, teniet gedaan.

Enfin om een lang verhaal kort te maken, ik zit nu te wachten op een telefoontje ( binnen 48 uur) van een der bazinnen der CPAM over wie nu verantwoordelijk is voor de restitutie van 6700 euro betaald voor CMU over 5 jaar, en wie nagelaten heeft deze bijdrage stop te zetten, en wie, bij de URSSAF,verzuimd heeft bij NL, de kosten van deze verzekering ,van Mevr. ,te declareren.

Ligt dit aan deze nieuwe zorgverzekerings wet, nee, mensenwerk, en laten we eerst bij ons zelf te rade gaan.

Ik woon en werk nu 22 jaar in Frankrijk, betaal zowel in NL als in F belasting volgens de spelregels en ik kom niets te kort, maar heb wel straf de vinger aan de pols en als een regel toepasbaar is ,hoppa pakken, vaak dankzij Uw adviezen en ervaringen.

Ik woon erg prettig in Frankrijk, en dat was ook de bedoeling toen ik,er naar toe ging, het enige probleem was/is: ik nam mezelf ook mee!!!

vriendelijke groet

GDS

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#27 Geplaatst: 2010-06-17 04:31:17

Wat wilt U GDS nog verder opmerken over uw situatie of Mvr. A. als case?

U kunt eenvoudig niet 22 jaar in Frankrijk werken én in beide landen belasting én Sociale Lasten betalen in beide landen tegelijk.

Die ZVW is gewoon opgelegd in 2006 aan alle Nederlanders, die in het buitenland wonen of werken, gepensioneerd zijn en/of voor een gedeelte inkomen ontvangen uit NL!

Naturalisatie tot Fransman/vrouw helpt je niet werkelijk, want als je nog steeds in NL als Nederlander bij die (semi)overheidsinstanties te boek staat als eufemistisch uitgedrukt "Verdragsgerechtigd", dan treedt een juridisch zuivere interpretatie van die oude én nieuwe VO's , alsmede de Toepassings Verordeningen in.

Niets meer, of minder! 

Het betekent eenvoudig, dat je in je WOONLAND-Staat gehouden bent alle wetten van die na te leven. Je hebt dus niets of weinig te maken met een PENSIOEN-Staat, die je op grond van opgebouwde rechten daar, een (aangevraagde) uitkering verlenen.

Wat de NL-Staat heeft gedaan eind 2005, is eenvoudig gezegd, om die ZVW van toepassing te verklaren op alle buiten NL verblijvenden met een Nederlandse nationale identiteit.

Daar gaat nu juist het grote proces over voor het Europese Hof van Justitie (EHvJ) van diverse partijen waaronder de advocaten van gepensioneerden organisatie én onafhankelijke Internationale juristen.

Het gaat dan daar over of op grond van art. 69 van die nationale NL ZVW of CVZ inhoudingen mag plegen op een inkomen al of niet gedeeltelijk ontvangen uit Nederland.

Wilt U alle ingediende stukken daar nog eens rustig nalezen geef ik hier nogmaals de link: http://www.icng.eu/

U vindt hier alle relevante geschreven ingediende stukken oa. van:

http://www.icng.eu/nieuws/21-2/3notitieCentrRaadvanBeroep.PDF van Mr. Dr Onno Folkens, en en http://www.icng.eu/nieuws/21-2/2memorie.PDF van Mr. Dr. Huub Franzen als gemachtigde voor een belanghebbende uit Malta. Beiden laten op zuiver juridische basis geen spaan heel over de zg. legimiteit van de NL-staat in samenhang met de VO's ten tijde van invoering van die ZVW.

Ik hecht er aan om te verklaren als onafhankelijk jurist, dat de Nederlandse Staat, vanaf begin regeringen van JPB I t/m III als regeringsleider duidelijk gelogen heeft over z'n vriend en partijgenoot Dr. A. Klink, die het nog allemaal erger heeft gemaakt. Die Klink is nl. de architect van die ZVW als toenmalig direkteur van het 'wetenschappelijk Instituut' van het CDA. 

En dat Hoogervorst van de VVD (en dito leugens) het beleid van JPB gewoon moest uitvoeren om die ZVW door het parlement te krijgen, is gelukt door politieke druk en dito machinaties.

Het CDA en JPB is politiek gesproken OUT, maar een nieuwe coalitie zal in NL uiterst moeilijk worden tegen een VVD en een PVV en een verdeeld links blok. ...

Of het vuiltje van die ZVW ooit opgelost wordt bij het EHvJ?

Ik betwijfel het sterk, want Staten dekken elkaar immers, ondanks dat het tegen de belangen van hun eigen burgers ingaat toch?

Mvg van,

Bruin.

avatar#2974
dit
Berichten: 25
Reacties: 602

#28 Geplaatst: 2010-06-17 10:22:47

Nog een kleine variant op al het bovenstaande.

geval:

Een NL-er wonend en verzekerd in FR wordt 65, en wordt daardoor direct 'verdragsgerechtigd'. Echter deze persoon stopt niet met werken bij 65 jaar (zelfstandige) en blijft doorbetalen aan urssaf etc. Vraagstuk: moet deze persoon dubbel gaan betalen, zowel CVZ (ingehouden op AOW, of netto af te dragen) alsook de cotisations maladie via urssaf? ben benieuwd wat de vakmensen hierover kunnen melden. Volgens bovenstaande zou deze persoon doorgaan met afdragen aan het franse systeem, en daarmee van het CVZ afkunnen. Dit 

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#29 Geplaatst: 2010-06-26 01:09:58

Hola Bruin, een reactie op mijn epistel, zeer gefundeerd met lezenswaardigheden.

Wel de praktijk is ook leuk.

Een kort vervolg op mijn case:

Inderdaad werd mij een contactpersoon doorgegeven , verantwoordelijk voor het reclameren van vijf jaar betaalde ziektekosten verzekering.

Waarom, het CPAM confirmeerde door het tekenen van de E 121,  dat ze per 010106, de premie kosten direct met NL konden verrekenen.

Maar ook moest mevr. A uitgeschreven worden uit het régime CMU en ingeschreven in het régime Migrante.

Dat was dus nagelaten.

De URSSAFF(uitvoerend orgaan voor CPAM) restitueert de vanaf 010106, betaalde premie voor ziektekostenverzekering aan mevr A.

Daarmede kan ze de  CVZ  facturen (tesamen € 5000) over 2006 en 2007 betalen.

De facturen 2008 en 2009 komen nog, orde van grootte tesamen € 5000.

conclusie, geheel vlgs de nieuwe wetten, alles geregeld, kosten alleen bijna

€ 2000/per jaar meer dan de regeling via de franse CMU regeling

Een bedrag, dat door meerdere gepensioneerden , in een zelfde situatie , beaamd wordt

Mi is de 12.15% AWBZ over het wereldinkomen de grootste boosdoener , te meer daar gepensioeneerden wonened in het buitenland uitgesloten zijn van deze zelfde AWBZ.

Wat nog meer....O ja, als je kiest om je belastbare inkomen in Fr op te geven,

dan moet je als je formulier 2047 invult wel eerst alle sociale lasten, te weten alle CVZ inhoudingen, van je bruto aftrekken, voor de privé pensioenen als AOW, PNO, Deltalloyd etc,

Idem voor de pension public, dus ABP, maar daar bij ook de nederlandse betaalde belastng inmindering te brengen.

Dit reeds door Wim ingebracht en door mij in de praktijk gebracht en besproken met de impôts (wel jaaroverzichten bijvoegen met franse vertaling, zoals die van de SVB )

Wat nog meer... O ja, werken in Frankrijk als artisan indépendant, en je wordt 65, wat dan?

Ik werkte 43 trimesters en ontvang op basis daarvan een Fr pensioen. Ook ben ik verzekerd voor het basispakket zorg , alles in Frankrijk, Organisatie  de RSI, en uitvoerend de Mutualité, in mijn geval de UDSMA.

(In frankrijk kan je gewoon doorwerken als je dat wilt, het CVZ gebeuren is alleen op NL inkomen van toepassing, het addertje onder het gras is dat je wereld inkomen bestaat uit NL en Fr inkomen en U raadt het al daarover dus 12.15 % naar CVZ, maar dat weet ik nog niet zeker)

Nu het CVZ, ik deed het volgende, ik vroeg een E 121 aan, vulde dat in en stuurde het naar de CVZ, die een E 121 retourneerde, dus tevens een dossier op mijn BSN (big brother... weet u nog).

Dit liet ik invullen door de UDSMA, en wel vraag 9: deze meneer voldoet sedert 2006 volledig aan de wet van ons land, mét stempels en vlaggen etc terugsturen naar het CVZ

(ik stuurde een volledig door fr ingevuld E 121 ( let op datum van ingang vraag 6) retour naar CVZ als geintje, maar ook een geldig bewijsstuk))

Het CVZ verstuurd naar de inhoudingsplichtigen een melding hiervan, klaar, dat is geregeld.

Wat ik nog niet helder heb is wat de 12.15% bijdrage AWBZ gaat doen.

Mondeling is mij gezegd ,dat ook die niet meer van toepassing is, ik heb dit nog niet schriftelijk bevestigd gekregen.

Wel tot zover maar weer, up to date, en wordt vervolgd

groet

GDS


avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#30 Geplaatst: 2010-06-28 08:15:32

Het systeem van beeindiging verdragsgerechtigdheid - in verband met reeds woonlandverzekerd zijn - via aantekeningen op E121 werkt dus wel, maar in dit geval omdat u zelf initiatief nam. Als het goed is moet het ook geregeld kunnen worden door rechtstreekse communicatie tussen het Franse orgaan en CvZ. De regelgeving dwingt immers tot zenden van een E108 (= beeindigingsformulier) door hetzij CvZ (als u bijv. geen wettelijk pensioen vanuit Nederland meer zou hebben), hetzij het Franse orgaan (als u bijv. gaat werken of een Frans wettelijk pensioen (voorheen) art. 27 Vo1408/71 in plaats van (voorheen) art. 28 Vo1408/71  van toepassing doet zijn).

Wat uw vraag betreft:

"Wat ik nog niet helder heb is wat de 12.15% bijdrage AWBZ gaat doen.

Mondeling is mij gezegd ,dat ook die niet meer van toepassing is, ik heb dit nog niet schriftelijk bevestigd gekregen"

Die mondelinge toezegging is juist. Er is namelijk bij verdragsgerechtigdheid slechts sprake van EEN (1) verdragsbijdrage, niet van verschillende voor AWBZ, ZVW etc. Die verdragsbijdrage wordt weliswaar berekend, met toepassing van de woonlandfactor,  vanuit ten minste 4 componenten (nominale ZVW, iab-ZVW, iab voor de AWBZ- uw 12,15% -, AWBZdeel in de heffingskorting, en  evt. nog aangevuld met nominale ZVW voor gezinsleden en verminderd met verhogingen voor heffingskortingen voor de partner), maar het blijft een ondeelbare bijdrage.

avatar#8098
Flipje
Berichten: 0
Reacties: 9

#31 Geplaatst: 2010-06-28 21:11:10

Ik wil mij niet in bovenstaande discussie mengen. Wie bij het onderwerp Aanslag 2006 heeft gekeken, heeft kunnen lezen dat CVZ inmiddels begonnen is met het verzenden van de naheffingen/narekeningen over de afgelopen jaren. Ik moest over 2007 nabetalen en over 2006 kreeg ik veel geld terug. Nu 2008 en 2009 nog. Overigens heeft CVZ laten weten dat nabetalingen in het vervolg in termijnen kunnen worden betaald. Dat is dus een geruststelling.

Ik heb op de site van CVZ www.cvz.nl gelezen dat gepensioneerden en uitkeringstrekkers in het buitenland geen premie AWBZ en ZvW meer hoeven te betalen. Ik heb inmiddels van ABP bericht ontvangen over de berekening van mijn aanvullend pensioen. Daarop wordt geen premies AWBZ of ZvW ingehouden. Alleen loonheffing. Maar omdat deze situatie verschilt van mijn huidige situatie hou ik even een slag om de arm. Eind augustus weet ik alles, want dan ontvang ik voor de eerste keer mijn aanvullend pensioen van ABP. Daarna zal ik jullie laten weten of ik nog AWBZ en ZvW moet betalen en zoja, hoeveel.

Overigens bestaat er ook een site www.buitenland.cvz.nl . Die heb ik vanavond pas ontdekt. Dus die ga ik bekijken en als er nieuws in staat, laat ik het jullie weten.

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#32 Geplaatst: 2010-06-28 21:44:19

Gepensioneerden en uitkeringstrekkers betalen geen premie AWBZ of ZvW, maar wel een bijdrage AWBZ of ZvW, dus of je nu door de hond of kat gebeten wordt, gebeten wordt je toch.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#33 Geplaatst: 2010-06-29 08:14:43

@ Flipje

De site www.buitenland.cvz.nl bestaat niet meer voor particulieren. Als je hem aanklikt krijg je de mededeling "alleen voor broninhouders"(dus pensioenfondsen etc.)

Wel is op de site www.cvz.nl onder bijvoorbeeld "gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden" veel informatie te vinden. Ook de informatie over de hoogte en samenstelling van de verdragsbijdrage, de EHIC kaart en de verklaring van AGIS voor pensioenlandzorg in Nederland. Echter geen informatie over de voorwaarden tot en procedure van beeindiging van verdragsgerechtigdheid.

avatar#8098
Flipje
Berichten: 0
Reacties: 9

#34 Geplaatst: 2010-06-30 21:45:09

Dank je.

Ja, de site www.buitenland.cvz.nl is inderdaad voor particulieren vervallen. Het overige dat je vermeldde, wist ik al.

avatar#8098
Flipje
Berichten: 0
Reacties: 9

#35 Geplaatst: 2010-07-03 00:03:55

Vandaag bericht van SVB ontvangen wat zij op verzoek van CVZ op mijn AOW inhouden. Procentuele bijdrage Zvw bedraagt 54,37. De nominale premie is 74,43 (= mijn huidige CVZ-inhouding). Dus geen inhouding AWBZ. Dus het valt wel mee. 54,37 Euro mag ik extra betalen. Ik kan daar mee leven.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#36 Geplaatst: 2010-07-03 06:13:24

De SVB houdt op een AOW-uitkering (veelal) geen AWBZcomponent in omdat de procentuele premiecomponent wegvalt tegen het AWBZdeel in de heffingskorting. Dit geldt echter alleen voor lage inkomens, dus de (lage) AOW-uitkering. Bij eindafrekening zal op aanslag door CVZ bij hogere (wereld)inkomens, dus vooral indien pensioen of lijfrente wordt uigekeerd, wel degelijk een bijdrage voor ook de AWBZcomponent verschuldigd zijn. Een en amder is na te rekenen d.m.v. de rekenmodellen voor de verdragsbijdrage die op www.icng.eu en www.vngsint.com te vinden zijn.

avatar#8098
Flipje
Berichten: 0
Reacties: 9

#37 Geplaatst: 2010-07-04 21:32:40

Tja, Voogdj is kennelijk een deskundige en met hem ga ik niet in discussie. Ik heb alleen aangegeven waarom ik geen premie AWBZ hoef te betalen. Wie daar meer over wil weten en hoe mijn situatie is, kan mij mailen.

Met vriendelijke groet, Flipje

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#38 Geplaatst: 2010-07-14 18:18:21

Hallo Voogdj, nog mijn dank voor je info betreffende de AWBZ.

Op mijn "front" is alles rustig. De zetten zijn gedaan, brieven verstuurd, etc

Het wachten is op antwoorden, en afrekeningen c/q terugstortingen.

Het is echt zomerseizoen hier, warm weer en veel gasten, lekker badderen in de rivier de Tarn (12)

Mochten er weer nieuwzen zijn, ik laat het jullie weten

@+

GDS

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#39 Geplaatst: 2010-09-14 17:32:33

Hallo contributeurs aan het onderwerp CVZ,

In July berichtte ik U al betreffende mijn wedervaardigheden en acties mbt tot CVZ en CPAM.

Ook belastingen kwamen ter sprake.

Is er nog nieuws?

Nee dus, geen spatje, van niets en niemand.

Gelukkig is mijn adem lang en mijn geduld groot, immers mijn bankrekening wordt elke maand automatisch aangevuld met franse en nl euros, dankzij 43 jaar cotisationeren, ohoh, mooi woord geworden!!!

Dus het is het wachten  op de afrekeningen CVZ 2008 en 2009, de afrekeningen impots 2009 en belastingen 2009, en , misschien kortingen op pensioen (PME), wie weet.

Ik laat het U  weten,

@+

GDS

avatar#7120
Bruin
Berichten: 5
Reacties: 650

#40 Geplaatst: 2010-09-15 21:34:26

GDS,

Op ca. 14 okt. as. volgt een uitspraak van het EHvJ. Er zal ongetwijfeld een uitspraak komen dat de zaak terugverwezen wordt naar de NL CRvB.

Daar schiet niemand wat mee op, want de AG van EHvJ daar heeft alleen een voorbehoud gemaakt dat indien er duidelijke discriminatie plaats vond van buiten Nederland verzekerden tov. van binnen NL en/of internationaal er een case is.

Ergens zal het wél een uitspraak worden, waarin in dat dossier zogezegd 'de kool en de geit' gespaard gaat worden. Maar dat is immers politiek toch...uitstellen wat niet haalbaar is en doen alsof een probleem is opgelost !

En voor je het weet ben je alweer jaren verder ...

Erik.

PS: Het CVZ (College van Zorgverzekeraars) is sinds .. jaren een ZBO (zelfstandig bestuurs orgaan) geworden. Het overkoepelend Orgaan in F. is me even ontschoten, maar hebben beiden een 'Liaison Office' in Brussel. Het betekent eenvoudig dat Staatsambtenaren met elkaar overleggen over wetgeving ter zake van sociale zekerheid voor harmonisatie. Daar is niets mis mee, maar ... de merkwaardige paradox in heel de EU van vandaag is, dat er slechts coôrdinatiewetgeving bestaat, waarbij iedere staat z'n eigen wetgeving terzake mag blijven toepassen. Maar voor zover ik je case helemaal begrijp, kun je nooit in 2 staten tegelijk aangeslagen worden.

En dus logisch geredeneerd moet er op uitvoeringsnivo een gegevensuitwisseling plaats vinden tussen NL en F., waarbij er tussen staten er een werkelijke verekening plaats vindt. De basis daarvoor zijn diverse VO's.

Dus in je woonland mag je aangeslagen worden en heeft de pensioenstaat het nakijken. Maar wat NL doet is met de invoering van die ZVW, is van 2 walletjes vreten en daar draait in de kern het hele conflict over bij het EHvJ.

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#41 Geplaatst: 2010-10-04 20:25:35

Ik heb nieuws, vandaag voorlopige jaarafrekening 2008 ontvangen. Krijg binnen 3 weken  euris gestort. Er is dus hoop voor CVZ. Opm: dit alles is wel in een versnelling gegaan na tussenkomst van de Ombusman. 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#42 Geplaatst: 2011-03-30 12:03:09

Het CVZ is ook voor mij een bron van ergernis omdat ik nog steeds wacht op de Jaar afrekening 2007! En het is inmiddels April 2011!

In 2010 heb ik, via broninhouding 4700 euro betaald, in 2009 was het 4500 euro etc. Uit 2008 herinner ik me echter dat vanaf september er niets meer werd ingehouden.

De reden van te hoge inhoudingen ligt onder andere in het feit dat aan iedere bron een bijdrage wordt ingehouden. Ongeacht het feit dat bij één van de broninhoudingen reeds het maximum werd bereikt. Dat moet zo van de minister!

Er bestaat een WEBsite met een rekenmodel maar dat is nogal gecompliceerd als het gaat om bijdragen lager dan het Maximum.

Waarom kan het CVZ niet in haar correspondentie naar de klanten toe erbij zetten wat de Maximale Bijdrage is. En dit met inachtname van de Landfactor voor Frankrijk.

Verder moet men ook bedenken dat die betaalde Bijdrage aan het CVZ in Frankrijk kan worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Dus daar winnen we er weer 20-30% terug.

Wat ik ook wel interessant vind om te weten:

Hoeveel premie zouden we in Frankrijk moeten betalen als we geen Nederlands Inkomen zouden hebben?

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#43 Geplaatst: 2011-04-04 20:25:39

Bonjour,

Long time not seen....

Tsja ik was in NL., daar werd een verstopte kransslagader gerepareerd, klinkt simpel, maar dat was en is het niet, ik voel me nu weer goed, dus wat wil een mens nog meer.

Bij terugkomst in Fr toch nog wat nederlandse post, van: belasting, cvz en een pen-

sioengever.

De opgaaf 2009 voor belasting voor buitenlandse belastingplichtigen was niet in behandeling genomen. De computer gaf aan dat ik nog in NL woonde, en dat na 20 jaar. Fout lag  natuurlijk bij mijzelf, had me zorgvuldiger moeten laten uitschrijven.Zelfde laken en pak bij het CVZ, datum van uitschrijving is bindend.

Wel de grote mop is dat de SVB, op basis van mijn verblijf en werken in Frankrijk wel 2% per jaar kort op de AOW, en ook mij schriftelijk meedeelt dat ik, volgens hen, al sinds de jaren negentig in Fr woon.

Dus bezwaarschriften naar belasting en CVZ, is toch weer € 1000.=, als alles goed gaat.

Een pensioengever die  zonder enig bericht de uibetaling  van een pensioentje stop zet.

Redenen :geen bewijs van in leven zijn ontvangen.

Enfin , kern van mijn betoog: je moet ongelooflijk scherp blijven, en continue checken of alles goed gaat, ik ben nu al twee jaar bezig alles goed te laten verlopen, Ik schat nu nog een half jaar te gaan, voordat alles voor elkaar zal zijn.

In de tussentijd geniet ik weer volop van het mooie weer en mijn kiwi, die zienderogen uitbot.

Ik heb het maar goed, ondanks alles

groet en @+

GDS

PS : @WibrA : Zo mogelijk laat ik je in Sept weten , wat ik zoal aan premie en dergelijk kwijt ben, ik geef nl alles in Fr aan, (ik ben inmiddels volledig los van de bemoeienis van het CVZ en loonheffingen per 1 april 2010, officieel dan ).

OKI?

GDS

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#44 Geplaatst: 2011-04-05 17:12:41

Los van bemoeienis CVZ ??? Hoe zit dat dan met pensioenuitkering van pensioengever ? Inkomen uit Nederland ?

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#45 Geplaatst: 2011-04-05 21:49:56

Hoi,

Door mijn werkzaamheden in Fr. ben ik aldaar verplicht verzekerd, dit is bij het ingaan vaan mijn pensioen zo gebleven, Het CVZ heeft mijn ingevolge hiervan vrijgesteld van NL heffingen.

Mijn pensioen inkomen heb ik in zijn geheel in Fr ondergebracht, ik heb daarvoor vrijstelling van loonheffing van de NL inspecteur gekregen. Alleen het ABP blijf in NL belast. Overigens, zonder daar verder op in te gaan, ik heb een pensioen inkomen uit een zevental bronnen, waar onder éénn franse, ieder met zijn eigen regels, om het makkelijk te maken, maar uiteindelijk "loopt alles"

@+GDS

PS je moet wel in NL uitgeschreven zijn, anders werkt het niet

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#46 Geplaatst: 2011-04-06 11:27:51

De reden dat GoingDownSouth geen last van het CVZ heeft lijkt mij te liggen aan het feit dat hij In FRANKRIJK verplicht verzekerd is.

En dat kan, denk ik, slechts als je in Nederland bent uitgeschreven.

Ook ik ben uitgeschreven uit Nederland maar ik ben in Frankrijk NIET verplicht verzekerd tegen ziektekosten.

Bij het CPAM ben ik als Internationaal Verzekerde ingeschreven en daartoe heb ik destijds een E121 formulier ingevuld en naar het CVZ heb gestuurd.

Als ik nu van het CPAM medische kosten vergoed krijg dan declareert het CPAM dat in NEDERLAND bij het CVZ.

Verder heb ik begrepen dat omdat er Inkomsten uit Nederland zijn, vanuit o.a het ABP, ik die premies aan het CVZ verschuldigd ben. Het is "Gefiscaliseerd" dus verplicht.

De hoogte van Premies en Woonlandfactor vinden we hier:

http://www.cvz.nl/hetcvz/zoeken?query=woonlandfactor

En wat de inhouding betreft: Eerder betaalde ik uit alle inkomens bronnen de premies. Behalve de NOMINALE premie die werd alleen bij het ABP ingehouden.

NU, nadat ik ook AOW ben gaan ontvangen, blijkt dat op de AOW de nominale premie wordt ingehouden en niet meer bij het ABP, bij een tweede pensioenuitkeerder betaal ik niets en bij de derde, het ABP, worden dan de premies ingehouden.

avatar#4899
banjoiste
Berichten: 9
Reacties: 96

#47 Geplaatst: 2011-04-12 17:12:04

@Henk:

je bent van het VCZ af als je in Frankrijk een baan hebt gehad. Geldt dat ook als je, na het beëindigen van je baan Nederlandse AOW gaat krijgen? Zo ja, dan moet ik tussen nu en december snel ergens putjesschepper of heggensnoeier worden, want ik zie sterretjes van dat hele gedoe met dat CVZ!

@ iedereen:

het zal wel aan mij liggen, maar ik krijg het niet "geplakt": als je metterwoon naar Frankrijk gaat (uitschrijft uit NL dus) dan word je in Frankrijk belastingplichtig, ook voor je NL inkomen, AOW bijvoorbeeld. Dat snap ik nog wel: belasting betalen waar je woont. Maar dat je dan maar niet van Nederland af kunt komen zodat je zelf in Frankrijk je ziektekosten regelt, daar kan ik met mijn pet niet bij.

Voorlopig krijg ik het maar niet achter elkaar gezet, het lijkt erop dat het behelpen wordt met een NL briefadres, zodat die CVZ ellende buiten de deur blijft. Ik lees me suf en snap er steed minder van. De berekening van hoeveel ze eventueel in gaan houden, die is me eindelijk duidelijk geworden, maar ik begin er voorlopig maar niet aan......

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#48 Geplaatst: 2011-04-12 17:45:00

Of je er wel of niet met je pet bij kunt - je bent niet de enige - doet niet meer zo ter zake. De regeling is een uitvloeisel van Europse afspraken en overeenkomsten. De talrijke procedures en processen die zijn gevoerd, bevinden zich nu in de eindfase bij de Nederlandse rechter. Die moet beoordelen, na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie (Nederland mag zijn buitenlandse landgenoten aanpakken), of de Nederlandse praktische uitvoering van de Europese regelgeving in orde is.

Wim

avatar#6801
lesdeuxsabots
Berichten: 6
Reacties: 146

#49 Geplaatst: 2011-04-13 13:23:31

Beste Agnes

Wat je bedoelt met een NL briefadres weet ik niet, maar als je in Frankrijk gaat wonen zul je echt niet aan het CVZ ontkomen...als je een NL inkomen hebt.

Ik weet niet of je er al woont en hoe je nu verzekerd bent.

Ook wij dachten er aan te ontsnappen, maar helaas ze hebben ons toch ook gevonden en geen ontkomen aan.

Maar och er zijn grotere problemen in de wereld, alhoewel er in deze een bepaalde onredelijkheid in schuilt zoals WIM hierboven schetst, misschien dat er nog ooit een voor ons goede beslissing wordt genomen door het EHvJ.

Groet Franca

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#50 Geplaatst: 2011-04-13 13:50:39

@Franca

Het EHvJ heeft al gesproken (C-345/09 op 14.10.2010) en  - zoals Wim aangaf - de verplichte betaling aan CVZ is toelaatbaar geacht tegen de achtergrond van Europees recht. Dat onderwerp zal niet opnieuw bij het EHvJ aan de orde komen ( rechters mogen het EHvJ geen vragen voorleggen die het EHvJ al eerder duidelijk heeft beantwoord) . Nederlandse rechters zijn gehouden aan dit oordeel (en handelen er ook naar, zoals recent gebleken is uit twee uitspraken van de Rechtbank van Amsterdam: inhouding van de vedragsgbijdrage en oplegging van een aanslag door CvZ kon niet onrechtmatig worden geacht).

Wat nog wel speelt is de vraag of gepensioneerde emigranten ongerechtvaardigd ongunstig behandeld zijn terzake van het behoud van hun voor 1.1.2006 bestaande ziektekostendekking (voorheen bestond die uit part. verzekering) in vergelijking met Nederlandse ingezetenen. Mijns inziens komt dat neer op de vraag of de Nederlandse overheid voor ingezetenen gunstige afspraken met verzekeraars heeft gemaakt t.a.v. algemene toegang tot aanvullende verzekeringen en t.a.v. de tariefvoorwaarden. Bij emigranten lijken die afspraken immers niet te bestaan. Op 22.04.2011 is er een zitting bij de CRVB (Utrceht) over dit vraagstuk van discriminatie.

avatar#4899
banjoiste
Berichten: 9
Reacties: 96

#51 Geplaatst: 2011-04-13 21:54:40

@ voogdj

Inderdaad, het EHvJ heeft al gesproken en ik zal vast niet de enige zijn die teleurgesteld was over de uitkomst. We blijven dus zitten met een halfslachtige situatie: belasting betalen aan Frankrijk (wat ik normaal vind als je er woont), daar naar de dokter, het ziekenhuis etc. gaan en dat moet dan door Nederland uit die inhoudingen weer aan Frankrijk betaald worden. Dat is toch onnodig rondpompen van geld?

Overigens is het mij nog niet helemaal duidelijk (of ik moet een post over het hoofd hebben gezien) hoe het zit als je vóór je 65e werkt in Frankrijk. Dan ben je blijkbaar verplicht verzekerd. Maar o wee, dan komt op je 65e je NL AOW naar je toe. Ben je dan dankzij je Franse baan(tje) gevrijwaard van het CVZ? Of ben je dan ineens dubbel verzekerd? Of vervalt dan je Franse verzekering weer?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#52 Geplaatst: 2011-04-14 08:06:28

Na pensionering hangt het ervan af vanuit welke landen je wettelijk pensioen krijgt. Krijg je, door kort werken in Frankrijk, naast AOW ook een wettelijk Frans pensioen dan zul je woonlandverzekerd worden in Frankrijk, althans dat neem ik aan. Art. 23 Vo883/2004 zal dan van toepassing zijn en dat wijst uitsluitend Frankrijk als het pensioenland aan ten laste waarvan verstrekkingen komen, ook al is je AOW veel hoger. Betaling aan CvZ verdwijnt dan uit zicht.

avatar#8084
goingdownsouth
Berichten: 0
Reacties: 8

#53 Geplaatst: 2011-04-14 21:28:17

@ the banjo ....

Als je op de dag dat je 65 wordt

1-uitgeschreven bent uit de gemeentelijke basis administratie NL,

2 en je volgens de SVB [AOW] een frans adres hebt en

3 dit ook bij de belasting buitenland bekend is, en deze een loonheffings beschikking heeft afgegeven en verstuurd heeft naar je pensioengever

4 en je een frans E121 formulier hebt, ingevuld door je mutualist, en opgestuurd hebt naar het CVZ,

5 dan krijg je je aow en pensioen bruto en moet je dit  in Franrijk aangeven, en

6 om het makkelijk te maken , alleen het ABP valt dan buiten de franse belasting, dit inkomens bestand blijft in NL belast.

Je moet overigens wel aantoonbaar in frankrijk gewerkt hebben, belasting aangiftes gemaakt hebben, ingeschreven geweest zijn bij bv chambre de  métiers, urssaf en pensioen afdrachten gedaan hebben, en op basis daarvan een overzicht van het aantal gewerkte trimesters met een bijbehorend pensioen in je bezit hebben plus een aanvullende zktksten verzekering, bij je mutualist.

Gelukkig hebben we de tijd en hopelijk geduld, dan lukt het wel, let er op dat je je bewijs van in leven zijn in de gaten houdt, niet ingestuurd is dus niet uitgekeerd, en zonder waarschuwing: PME !!!!!

Toch blijft het mooi weer hier in de Aveyron

@+

GDS

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#54 Geplaatst: 2011-04-14 22:56:06

Er dienen drie verschillende typen inhouding/heffing vanuit Nederland te worden onderscheiden:

1. premieheffing voor de volksverzekeringen (AWBZ, ANW, AOW- de lataste slechts tot 65 jarige leeftijd)

Bij niet-verzekerden voor de volksverzekeringen dienen Nederlandse werkgevers en uitkeringsinstanties de inhouding van de premies van rechtswege te staken. Daarvoor is geen loonheffingsbeschikking nodig. Wel dient vast te staan dat men niet verzekerd is voor de volksverzekeringen.  Dat zal veelal via de Belastingdienst worden vastgesteld, maar ook de emigrant kan dat zelve aantonen bij zijn Nederlandse uitkeringsinstantie. Een door een mutuelle af te geven E121 (inmiddels onder Vo883/2004, als een Mutuelle overigens al zo n formulier zou afgeven) is in dezen irrelevant en onnodig.

Is men op grond van artikel 23 Vo883/2004 ten laste van het woonland verzkerd (zogeheten dubbelgepensioneerden) dan zal het Franse woonlandorgaan geen E121 ( of het opvolgende S-formulier) afgeven aangezien dat onnodig is: dat heeft geen funktie.

2. verdragsgerechtigd zijn voor ziektekosten (recht op woonlandpakket ten laste van Nederland)

De status als gepensioneerde verdragsgerechtigde voor ziektekosten effectueert men door een door CvZ af te geven E121 (of het nieuwe S-formulier) in te leveren bij het woonlandorgaan (CPAM) en doordat CPAM dit formulier formeel accepteert en dat uitwisselt met CvZ.
 Echter : de inhoudingen op de nederlandse pensioenen worden in gang gezet door CvZ , eventueel reeds voordat het woonlandorgaan het formulier bevestigd heeft( bijv. zodra men AOW gaat ontvangen). Mocht het woonlandorgaan de status van verdragsgerechtigde niet willen accepteren dan dient het dit aan te tekenen op het formulier (met argumentatie) en terug te sturen aan CvZ. CvZ zal daarop de inhouding van de verdragsbijdrage dienen stop te zetten. Men kan echter ook (krachtens nederlandse jurisprudentie) jegens CvZ zelf eventueel aantonen dat de status als verdragsgerechtigde onterecht is (ook al heeft men bijv. AOW). Bijvoorbeeld door aan te tonen dat men (nog) werkt (in Frankrijk of elders)  of op grond van een Frans pensioen woonlandverzekerd is.

Premieheffing voor AWBZ en inhouding van de iab voor de ZVW kunnen niet samengaan met een status als verdragsgerechtigde emigrant.

3. inhouding van loonbelasting in geval men geemigreerd is.

Daartoe kan voor inkomensbestanddelen uit Nederland die niet aan Nederlandse heffing onderhevig zijn vrijstelling gevraagd worden bij de inspecteur loonbelasting. Men kan dat ook nalaten en achteraf op aanslag inkomstenbelasting wordt dan teveel geheven loonbelasting verrekend met de inkomstenbelasting. 

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#55 Geplaatst: 2011-04-15 10:47:49

@Voogdj

Mooie samenvatting van hetgeen procedureel interessant is.

De ernst van het problem CVZ premie over nederlandse inkomsten heb ik in een andere "Draad" benaderd door simpelweg te berekenen hoeveel premie men verschuldigd is EN dat geplaatst in de context "Hoe zou het zijn als ik nog in NL woonde"

Dat alles is te vinden:

topic_redirect.php?topic=4810/CVZ-bijdrage+in+Frankrijk+aftrekbaar%3F/#bottom

Het kwam er op neer dat we in Frankrijk BETER AF zijn.

Maar wat nog onbelicht gebleven is dat is "HOEVEEL ben je in Frankrijk verschuldigd als je daar verplicht verzekerd zou zijn en onder het CVZ uit bent? "

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#56 Geplaatst: 2011-04-15 10:50:16

En wat nu als je auto-entrepreneur bent ook na je 65e dan ben je toch ook verplicht ziektekosten verzekerd in Fr.

Kun je dan ook onder CvZ uit?

Of wordt dat dubbel betalen?

Willem

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#57 Geplaatst: 2011-04-15 11:09:01

Wie na zijn 65ste nog werkt (als zelfstandige) in Frankrijk en op grond daarvan woonlandverzekerd is (recht op ziekteverstrekkingen heeft krachtens Franse ziektekostenwetgeving), is niet verdragsgerechtigd en niet betalingsplichtig jegens CvZ. Is men op grond van die werkzaamheid niet woonlandverzekerd, dan is men eveneens niet verdragsgerechtigd in de verhoudign tot Nederland (zelfs al heeft men AOW). Reden: betaald werken doet de status als verdragsgerechtigde (op basis van art. 23, 24 en 15 Vo883/2004) vervallen. Men zou dan aangewezen zijn op ene particuliere verzekering.

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#58 Geplaatst: 2011-04-15 11:19:03

Dus nog even voor alle duidelijkheid:

Ik als auto-entrepreneur krijg mijn AOW op m'n 65e bruto  dus ook zonder inhoudingen  AWBZ uitgekeerd? Wel melden bij SvB en/of CvZ dat ik auto-entrepreneur ben neem ik aan.

Willem

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#59 Geplaatst: 2011-04-15 11:55:13

Zoals ik de berichten van @VoogdJ begrepen heb ben je van het CVZ af als:

Je een ietsie pietsie Frans (woonland) pensioen hebt OF dat je al in Frankrijk woonland verlicht verzekerd bent tegen ziektekosten.

Vraagje aan @Willem.

Als je naar die bedragen kijkt die sommigen aan het CVZ betalen denk je dat je beter af bent?

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#60 Geplaatst: 2011-04-15 12:13:43

Bij een niet al te hoge omzet ben je naar mijn mening (veel) beter af

Nog even aanvullende opmerking/vraag.

Is alleen de CPAM gerechtigd om een E121 formulier af te geven?

Ik ben  vanwege auto-entrepreneurschap verplicht bij de RSI/RAM verzekerd

en niet bij CPAM.

Dus....

Willem

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#61 Geplaatst: 2011-04-15 12:53:06

De werkende en wonende in Frankrijk boven 65 met AOW kan geen beroep doen op verdragsrecht jegens Nederland en  is niet volksverzekerd in Nederland (dus ook niet AWBZverzekerd). Derhalve geen inhouding van premies volksverzewkeringen en geen inhouding verdragsbijdrage op order van CvZ.

Degene die dubbelgepensioneerd is, met - daawerekleijk - een (klein) Frans pensioen naast bijv. AOW of WAO, WIA, zal ook vrijgesteld zijn van verdragsrecht en betaling aan CvZ onder voorwaarde dat hij woonlandverzekerd is voro ziektekosten (bijv. doordat dat kleine Franse pensioentje tot woonlandverzkeering tegen ziektekosten leidt: dat is dus afhankelijk van de toelatingsvoorwaarden in de Franse wetgeving). Zou er door Frans pensioen geen toelating tot Franse woonlandverzkeering zijn, dan wordt art. 24 Vo883/2004 van toepassing en kan Nederland alsnog aangewezen worden als "bevoegd pensioenland"met betalingsverplichting aan CvZ, afhankelijk van de duur dat men voor wettelijke pensioenen uit verschiillende EUlanden verzekerd was in het verleden.

Niet alleen CPAM hoeft als woonlandorgaan op te treden. Elk orgaan dat volgens Franse ziekteksotenwetgeving aangewezen is de wettelijke ziektekostenverzekering uit te voeren kan dat zijn.

Het aantonen dat er een voorliggend recht op ziekteverstrekkingen in het woonland is zal gebruikelijk gaan via het woonlandorgaan, en op initiatief van het woonlandorgaan, aan CvZ. Het woonlandorgaan heeft daartoe een informatieplicht aan CvZ. Overigens heeft ook betrokkene een informatieplicht aan het woonlandorgaan indien zijn status van verdragsgerechtigde in "woonlandverzkeerde "verandert, bijv. door werk.

Mocht betrokkene vinden dat het woonlandorgaan terzake van het laatste onjuist of te traag handelt, waardoor de status van verdragsgerechtigde ten onrechte in stand blijft, dan kan hij rechtstreeks aantonen bij CvZ dat hij woonlandverzekerd is, of althans recht op verstrekkingen heeft krachtens woonlandverzekering, bijv. door de werkstatus aan te tonen. CvZ zal dan met het woonlandorgaan overeenstemming dienen te bereiklen over de juistheid van de verzekeringsstatus. Lukt dat niet dan dient uiteindelijk CvZ op grond van de feiten de Verordening te volgen. Dit laatste vloeit voort uit recente Nederlandse jurisprudentie. Het informeren van de SVB (of UWV) van het vervallen van de status als verdragsgerechtigde doordat men woonlandverzekerd is op basis van bijv. werk kan ook zinvol zijn, maar aannemelijk is dat SVB wacht op verificatie door CvZ. 

avatar#3090
corridor
Berichten: 24
Reacties: 51

#62 Geplaatst: 2011-04-16 15:52:19

Wij hebben er een heel jaar over gedaan om verlost te raken van de -onterechte- inhoudingen van het CVZ op de AOW en ander pensioenbetalingen.

Nu na 3 maanden moeten we de in 2010 ten onrechte ingehouden bedragen op de AOW enz. nog teruggestort krijgen.

Mijn man is Fransman en heeft vanaf zijn 25e in Nederland gewoond en gewerkt. Vanaf zijn 61e wonen we in Frankrijk waar wij via zijn Franse wettelijke pensioen beiden verzekerd zijn via de CPAM.

Het is echter een lijdensweg om het formulier E121 op een juiste manier door de plaatselijke CPAM ingevuld te krijgen en te laten opsturen naar Amstelveen.

Niemand weet echt raad  met een formulier alleen in het Nederlands gesteld waar zij blijkbaar zelden of nooit mee worden geconfronteerd. Daardoor gaat het formulier van afdeling naar afdeling zwerven en wordt zelfs om onduidelijke redenen naar Corsica gestuurd.

De  eerste keer werd het formulier E121  alleen voor mijn situatie goed ingevuld en dat was weer alleen te achterhalen door regelmatig te bellen met het CVZ waar een achterstand van 3 maanden -of meer- is bij de verwerking van inkomende post.

Het CVZ geeft alleen maar opdracht tot inhouding -of niet- en correspondeert daar zelf helemaal niet over met de rechthebbenden.

Het CPAM maakt blijkbaar ook geen kopien en al helemaal niet voor de belanghebbende. De invulling door de CPAM van het 2e formulier en de verwerking door het CVZ kostte al met al ook weer 5 maanden.

Dus al met al: het lukt uiteindelijk wel maar je moet niet loslaten en overal met de regelmaat van de klok navraag doen, persoonlijk en/of telefonisch danwel schriftelijk.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#63 Geplaatst: 2011-04-16 19:01:27

zie ook de scherpe kritiek van de Nationale Ombudsman op CvZ op http://uitpandigen.nl (in het jaarverslag van 2010) en recente brieven aan VWS (oevrigens direct afgewezen door de minister) en Tweede Kamer. Verzocht wordt door de Ombudsman fundamentele oplossingen te zoeken in overleg met SBNGB zonder dat nog eindeloos geprocedeerd moet worden door belanghebbenden.

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#64 Geplaatst: 2011-04-20 12:55:22

Per mei a.s krijg ik AOW. Nu wordt er ingehouden een bedrag van 34,98 zijnde AWBZ bijdrage. Met de beste wil van de wereld kan ik dit bedrag niet traceren.

Ik heb er allerlei berekeningen erop los gelaten maar ik kom er niet uit.

Wie kan mij helpen.

Bruto AOW per maand: 1283,59

Af:nom premie(2x) 2x 104,82 x 0,7747= 162,42

Af: ink.afh.ZvW premie 7,75% van 1283,59 x 0,7747=77,05

en dan:

af:AWBZ bijdrage 34,98

Blijft over : 1009,14

Ik ben getrouwd en mijn partner is van 17-09-1958 zonder inkomsten

Ik ben van 09-05-1946 en heb behalve AOW nog een bedrijfspensioen, echter het totaal is niet meer dan de grens van AWBZ bijdrage.

Ik heb er al diverse heffingskortingen er vanaf getrokken maar ik kom niet aan de 34,98

Graag jullie hulp.

avatar#435
willem
Berichten: 9
Reacties: 124

#65 Geplaatst: 2011-04-20 13:29:57

Het is nog erger Laatste nieuws:

Geen extraatje meer voor AOW’ers in buitenland

 Zo’n 280 duizend 65-plussers die in het buitenland wonen en daar belasting betalen, krijgen vanaf 1 juni geen geld meer om de koopkracht van hun AOW op peil te houden. De Eerste Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel dat dit regelt. 

Aldus artikel in NRC

Wat gaat nog volgen?

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#66 Geplaatst: 2011-04-20 13:37:28

@Treignac

In mijn geval bleek op de AOW slechts de Nominale Premie te worden ingehouden en de premies ZvW en AWBZ op het ABP-pensioen.

Dus ik denk in jouw geval op de AOW de Nominale premie dan voor twee personen. Zoals je het schreef.

Die ZvW premie dat klopt ook, over de AOW betaal je 7,75% premie en daar betaal je dan maar 77,47% van (die woonlandfactor). Dat schreef je ook.

Maar je betaalt ook over je bedrijfspensioen nog 5,65% ZvW premie! En ook dat dan weer vermenigvuldigen met 0,7747.

Dat schreef je er nog niet bij. Wellicht omdat dat bij het SVB niet bekend is?

En de AWBZ die is 12,15% over het wereldinkomen minus een of meer heffingskortingen.

Helaas die algemene heffingskortingen daar ben ik niet zo in thuis en dat effect moet je er nog in betrekken. Dat geeft dan enige verlichting.

Dus, even zonder een heffingskorting, op het AOW-deel van je wereldinkomen zou je moeten betalen: 12,15% van 1283,59 en daar 77,45% van wordt: 120 euro/maand. En dan ook nog op je bedrijfspensioen.

Het telt behoorlijk op maar die bedragen zijn aftrekbaar op de in Frankrijk te belasten AOW en als je bedrijfspensioen ook in Frankrijk belast wordt dan vang je er weer een gedeelte van terug.

Zo heb ik het ook voor mezelf begrepen en berekend.

avatar#4899
banjoiste
Berichten: 9
Reacties: 96

#67 Geplaatst: 2011-04-20 13:38:37

Vandaag kreeg ik via mijn nieuwsbrief van Kassa! dit bericht binnen:

http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/overheid-moet-6-miljoen-euro-terugbetalen-aan-pensionados/

Behalve dat de regering ons niet wil loslaten als wij dat wel willen (door te emigreren bijvoorbeeld...) zijn ze ook nog te beroerd om zich fatsoenlijk te gedragen. Voor wie het aangaat: doe er je voordeel mee en vraag het zelf terug!

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#68 Geplaatst: 2011-04-20 14:09:04

Hallo Wibra,

Bedankt voor je reaktie. Ja alles heb ik berekend, ook mijn bedrijfspensioen.

Maar het probleem is juist de heffingskortingen. Bij betaling van bijdrage ABZ worden er automatisch heffingskortingen in mindering gebracht, maar welke heffingskortingen ?
Algemene, ouderkorting en ook nog alg.heffingskorting niet verdienende partner?

Wie kan me dat uitleggen ?

Treignac

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#69 Geplaatst: 2011-04-20 16:42:24

Voor mij bleek de Heffingskorting voor fiscaal alleenstaande te kloppen met wat er bij mij is ingehouden. Maar een jaarafrekening daar wacht ik inmiddels 4 jaar op. Evenals op de jaarafrekening van latere jaren.

De voorbeeldberekening van het CVZ laat hier zien dat die heffingskorting van de berekende premie AWBZ wordt afgetrokken en pas daarna wordt er met de woonlandfactor = 0,7747 vermenigvuldigd.

Wat ik me ook realiseer is dat ze bij SVB wellicht rekening houden met het feit dat je maar 8 maanden van 2011 die AOW gaat ontvangen en daardoor bij het CVZ terecht komt.

Blijft toch over de vraag hoe het zit met de Heffingskorting voor jongere partner.

Het staat hier, maar hoe interpreteer je het en maakt dat de berekening sluitend is met wat er wordt ingehouden.

Mijn visie is dat als je het correct weet uit te rekenen, dat je het dan ook begrepen hebt. En dan zelf berekenen, niet getallen in een programma intypen.

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#70 Geplaatst: 2011-04-20 17:54:35

Hoi,

Alweer bedankt. Ja, het blijft toch een probleem hoe het zit met die kortingen.

Ik wacht wel de eerste betalingen af in mei a.s.

Voor jou is 4 jaar wel erg lang wachten. Ik heb de afrekeningen gehad over de jaren 2006,2007 en 2008.

Dit heb ik bereikt door het sturen van veel e-mails en het inschakelen van de Nationale Ombudsman.

Moet je ook eens proberen.

Groeten

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#71 Geplaatst: 2011-04-20 19:23:02

Ja, de ombudsman is weer flink bezig.

Lees het artikel op de homepage.

Wim

avatar#4899
banjoiste
Berichten: 9
Reacties: 96

#72 Geplaatst: 2011-04-20 23:28:28

Dat bericht is precies wat ik vanmiddag (hier in NL) binnenkreeg in mijn consumentennieuwsbrief van Kassa! Daarom heb ik dat linkje even geplaatst. JOuw bericht is nog vollediger, Wim, en het is nog erger dan ik al dacht. Het is overduidelijk dat Financiën moet terugbetalen en dan verschuilen zij zich achter "onuitvoerbaarheid", het is te gek voor woorden! Misschien hopen ze dat een heleboel mensen niet zelf de stap zetten om het teveel betaalde terug te vragen. WEL doen dus!!

Deze regering heeft geen idéé van wat het leven van gewone mensen inhoudt, dat blijkt maar weer. Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen, maar die horen niet bij dit onderwerp. Voor mij viel vanavond het doek toen ik hoorde dat er wèl een tweede JSF wordt gekocht, terwijl er 6000 man en vrouw worden buitengemikt bij Defensie, dit plak ik echt niet meer.

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#73 Geplaatst: 2011-04-30 21:10:38

Op advies van @VoogdJ ben ik op de website "Uitpandigen" gaan kijken en met name hier!

Het betreft de correctie door CVZ van de jaarafrekening 2007!Daar wacht ik nog steeds op.

Hetgeen in 2007 door het ABP te weinig is ingehouden dat komt omdat het CVZ aan het ABP foute informatie verstrekt heeft. Zo liet destijds het ABP me dat weten.

In een reactie op het bericht van @VoogdJ lees ik hetvolgende:

" .... maar als je aan het eind van een jaar in de woonlandzorg stapt van je woonland dat moet men het hele jaar betalen"

Maar in de maanden dat men nog in Nederland ingeschreven stond was men verzekerd bij een Nederlandse verzekeraar en werden op het loon door werkgever of pensioenfonds alle normale zorgpremies ingehouden.

De vraag is dus of het klopt dat je door CVZ voor het gehele jaar wordt afgerekend en maar moet zien hoe hetgeen, toen men nog in Nederland woonde, is ingehouden kan worden teruggevorderd.

Het is al 2011 dus hoe moet je dat dan aanpakken als men nog steeds geen jaarafrekening 2007 heeft.

Mij lijkt logischer dat het naar rato wordt toegepast! 3 maanden Nederland en 9 maanden Frankrijk, dus 9/12 van de jaarpremie CVZ.

Maar logisch zal het vast niet zijn!!

avatar#7251
Rick46
Berichten: 8
Reacties: 38

#74 Geplaatst: 2011-05-01 12:00:47

Ik wil even reageren op bovenstaande.

In mijn geval: ik heb van 1 maart 2010 t/m 30 sept.2010 officieel in Nederland gewoond en dus ook ingeschreven. Voor 1 maart en na 30september 2010 weer in Frankrijk wonende.

Vanaf 1 maart t/m 30 september is de nom.Zvw premie netjes door mij betaald aan een Zorgverzekering.

CVZ heeft dit netjes verwerkt en slechts van 1 jan t/m 28 feb.r premie ingehouden.

Na terugkeer naar Frankrijk per 1 okt.2010 is de inhouding door CVZ weer in het werk gesteld. Dus is door CVZ niet het hele jaar premie ingehouden !!!!

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#75 Geplaatst: 2011-05-02 22:53:34

@treignac

De wijze van inhouding van de verdragsbijdrage door CvZ over een deel van het jaar als bij u gedaan is in overeenstyemming met de Regeling Zorgverzekering. Die is gebaseerd op berekeningen per maand. De bijdrage wordt geind vanaf de eerste van de maand volgende op de maand waarin men verdragsgerechtigd wordt.

Voor de (drie) keuzemogelijkheden ter berekening van het pseudoZVW-inkomen en het pseudoAWBZ-inkomen indien men slechts een deel van het jaar verdragsgerechtigd is zie enkele bijdragen van mij op http://uitpandigen.nl

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#76 Geplaatst: 2011-05-31 18:18:38

Het heeft wel even geduurd maar wij hebben nu ook een vette jaarafrekening 2007 van het c.v.z  ontvangen. Het is de moeite waard om deze nota te controleren met behulp van ,berekeningen, op de website van het i.c.n.g. maar ik loop vast. Ik zie alleen  65+ met aow en een pensioen.

Is er ook een berekening voor 65- met een pre-pensioen?

alvast bedankt.

groet   ben.toorenburg

avatar#
onbekend
Berichten:
Reacties:

#77 Geplaatst: 2011-05-31 18:41:20

@Treignac, @VoogdJ

Eergisteren was voor mij een gedenkwaardige dag want ik ontving mijn eerste Jaarafrekening CVZ, die over 2007. Inderdaad keurig naar rato.

Er is wel een nog te betalen bedrag. dat ik echter in termijnen wil betalen.

Daartoe zou op de WEBsite CVZ, pagina "contact" een online methode zijn maar ik kan het niet vinden.

Verder had ik nog uit andere bron "Bijdrage zorgverzekering" betaald maar of dat aan het CVZ is gebeurd, dat is me onduidelijk.

Wat me destijds wel snel duidelijk was dat betrof het feit dat CVZ de uitkerende instantie opdracht gaf tot inhouding. Dus bij CVZ zou men het dus ook moeten weten?

Kortom, wat is het E-mail adres van het CVZ.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#78 Geplaatst: 2011-05-31 19:36:10

@wibra

CvZ is per email te bereiken via een contactformulier op de website:

http://www.cvz.nl/hetcvz/contact/contact.html

ik vraga me af of dit een goede methode is voor persoonlijke vragen. persoonlijk zou ik dan liever bellen.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#79 Geplaatst: 2011-05-31 19:40:54

@wibra

dit staat op de site van cvz over een betalingsregeling; aanvraag daarvan gaat dus ook via het contactformulier, of per brief:


Kan ik in termijnen betalen?
Ja dat kan. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen. Een betalingsregeling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

het minimum termijnbedrag is 50 euro; het maximum aantal termijnen is 12 maanden bij een hoofdsom tot en met 2400 euro; het maximum aantal termijnen is 24 maanden bij een hoofdsom groter dan 2400 euro.

Via het contactformulier kunt u een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Vermeld daarbij het kenmerk en het beschikkingsnummer van de jaarafrekening. U kunt dit ook schriftelijk doen en sturen naar:

College voor zorgverzekeringen
Afdeling Fondsen en Concerncontrol
Postbus 320
1110 AH DIEMEN
NEDERLAND

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#80 Geplaatst: 2011-06-05 19:33:49

Zijn er op het forum,leden onder de 65 jaar die ook problemen hebben met het

controleren van hun jaarafrekening (2007) van het cvz met behulp van het i.c.n.g?

het resultaat is steeds:  aangeven dat u 65+ bent (ik ben 65-)en dat ik alleenstaand ben.(en dat is ook niet zo)

Het verschil tussen het c.v.z. en het i.c.n.g over de te verwachten bijdrage is ook niet mis. Het i.c.n.g zit 'n stuk lager.

Heeft iemand een hint voor mij?

alvast bedankt

ben.toor.

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#81 Geplaatst: 2011-06-05 19:53:06

Stel je vraag even aan de contactpersonen van ICNG, jan.vreeswijk@wanadoo.fr

Wim

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#82 Geplaatst: 2011-06-05 21:00:37

Dat ga ik doen.

bedankt.

ben toor.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#83 Geplaatst: 2011-06-07 09:36:25

@ben toor

De op icng.eu gepubliceerde aanwijzingen voor de rekenmodellen zijn op het punt van invullen zijn vrij duidelijk. Ben je 65plus , dan moet je een 1 invullen (eventueel ook bij de partner). Ben je 65min dan moet je in dat vakje DUS niets invullen.

Hetzelfde voor alleenstaand.

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#84 Geplaatst: 2011-06-07 23:03:26

Als ik, na het invullen van zo'n rekenmodel,het verschil zie tussen de te verwachten bijdrage van het cvz en het icng dan heb ik al snel het gevoel dat ik iets verkeerd heb ingevuld.

Het vakje beneden geeft dat ook steeds aan.

Is het wereld- of Nederlandse inkomen altijd lager dan de jaaropgaaf?

ben.toor

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#85 Geplaatst: 2011-06-08 16:02:07

Welke jaaropgaaf? Bij gepensioneerde verdragsgerechtigden gaat het gebruikelijk om een WIA-of WAO uitkering (bij 65plussrers: AOW), maar er kunnen ook nog andere jaaropgaven zijn, zoals voor invaliditeitspensioen, bedrijfspensioen (of zelfs : van werkgevers).

Het wereldinkomen box 1 (waarover de AWBZcomponent in de bijdrage berekend wordt) kan hoger of lager zijn dan de som van de fiscale lonen op de jaaropgaven. Hoger indien er andere inkomensposten zijn (resultaat uit werkzaamheden, partneralimentatie ontvangen, bijv.). lager kan ook : door negatief inkomen (uit eigen woning bijv.) of persoonsgebonden aftrek (ziektekosten, studiekosten, giften, etc.).

Een en ander blijkt uit de posten ingevuld op het Ninbi-formulier.

Het rekenmodel op icng.eu is uitgebreid getest en tot op heden adekwaat bevonden.

avatar#6159
ben toor.
Berichten: 1
Reacties: 20

#86 Geplaatst: 2011-06-12 22:23:17

Dat ik zo aan het stoeien was met het rekenmodel van het icng.komt,  omdat mijn jaarafrekening van het cvz voor geen meter klopt.

Belangrijke heffingskorting vergeten en het jaarinkomen hebben ze niet van het Ninbi formulier.

Ik kan wel zeggen, het was niet in mijn voordeel.

ben.toor

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#87 Geplaatst: 2011-06-13 10:25:13

Dan heeft dat stoeien met het rekenmodel mogelijk wel zin.

zie bovendien een recent bericht van mij op http://uitpandigen.nl over bij teruggaaf door CvZ te vergoeden heffingsrente en bij bijbetaling niet op te eisen heffingsrente.