Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Verdrachtsgerechtigd of toch niet?

Auteur Bericht

avatar#5030
laplano
Berichten: 4
Reacties: 0

#0 Geplaatst: 2010-12-23 17:03:14

Vanaf de invoering van de cvz in 2006 heb ik een (pseudo) klein bedrijfje in Frankrijk. Daardoor betaal ik o. m. premie voor een Frans pensioentje.

Volgend jaar ga ik (officieel) met pensioen en ontvang dan naast het Franse pensioentje een nederlands ABP-pensioen.

Ik wil mijn Franse bedrijfje aanhouden!

Mijn vraag is: Moet ik mij dan toch aanmelden bij het CVZ?

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2010-12-25 20:59:46

Uw vraag geeft mij aanleiding tot het volgende (lange) antwoord.

Als u een Frans wettelijk pensioen heeft en op grond daarvan recht op ziektekostenverstrekkingen onder Franse nationale wetgeving heeft prevaleert dat boven het verdragsrecht van art. 24 of 25 van Vo883/2004 (art. 23 is dan van toepassing dat het woonland Frankrijk als verantwoordelijk aanwijst).

Bovendien zijn de bepalingen over ziekte voor gepensioneerden van titel III Vo883/2004 niet van toepasisng als u uw eigen bedrijf aanhoudt en werkt voor dat bedrijf.

Het probleem voor u is echter het volgende . Het CvZ doet al snel inhouden op een Nederlands wettelijk pensioen. Afhankelijk van de aard van het ABP pensioen (opbouw van het pensioen moet althans gedeeltelijk zijn gedaan op grond van de uit de zestiger jaren stammende ABP-wet) beschouwt het CvZ dit als wettelijk. Dat betekent in de praktijk dat u tegenover CvZ zult moeten aantonen dat u prevalerend recht heeft op grond van wettelijk pensioen of arbeid in Frankrijk. Dat kan door zulks op het  E121 formulier (of veeleer: het S-formulier dat dit E121 vervangt onder Vo883/2004) door het Franse woonlandorgaan CPAM op de desbetreffende rubriek tot uitdrukking te laten brengen, danwel de bewijsstukken van recht op Frans pensioen of het hebben van inkomen uit eigen bedrijf rechtstreeks aan CvZ toe te sturen.

Aanmelding bij CvZ als verdragsgerechtigde krachtens art 69 lid 1 ZVW is in de door u genoemde omstandigheid niet nodig en zelfs formeel, u bent dan immers niet verdragsgerechtigd,  niet mogelijk. Anderzijds zal CvZ u, indien u een wettelijk ABP pesnioen heeft, u dat formulier dan niet mogen weigeren af te geven, tenzij CvZ zelf een procedure zou hebben om bij voorbaat vast te stellen dat u niet verdragsgerechtigd bent tov Nederland. Bij mijn weten onderzoekt CvZ dat laatste niet aktief, maar gaat het er integendeel passief van uit dat iemand die een Nederlands wettelijk pensioen krijgt en buiten Nederland in de EU woont in beginsel verdragsgerechtigd is.

Het CvZ heeft zelfs nu nog enkele honderden gevallen als de uwe voor het jaar 2006 in portefeuille, personen die toen niet verdragsgerechtigd waren maar nog steeds op hun op instigatie van CVz ingehouden geld zitten te wachten (danwel hun erfgenamen!).

Het ware te wensen dat iemand die prevalerend recht heeft in het woonland, naast een wettelijk pensioen uit Nederland, een procedure met eis tot  schadevergoeding door CvZ zou aangaan, omdat de propositie van CvZ dat iemand die een wettelijk Nederlands pensioen heeft dus onder art. art. 69 ZVW  valt volgens mij onrechtmatig is. Die schadevergoeding zou dus bovenop het terugvorderen van reeds ingehouden verdragsbijdrage moeten komen.

Immers: art. 69.1 ZVW is duidelijk: wie verdragsgerechtigd is dient zich aan te melden bij CvZ (een aanmelding als verdragsgerechtigde bij CPAM heeft bij besluit van CvZ en VWS dezelfde betekenis maar kan volgens mij niet zonder het desbetreffende formulier geschieden). Mijns inziens geldt dus bij implicatie: wie zich niet aanmeldt bij CvZ is dus niet verdragsgerechtigd en derhalve kan CvZ dan niet langer de aanname maken dat men louter op grond van ingaan van een  wettelijk Nederlands pensioen wel verdragsgerechtigd zou zijn.

Een informatieplicht van de gepensioneerde aan CvZ om duidelijk te maken dat er prevalerend recht op ziekteverstrekkingen krachtens woonlandwetgeving bestaat is mijns inziens overigens niet uit de ZVW af te leiden en evenmin uit Vo883/2004.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#2 Geplaatst: 2010-12-25 21:14:59

Ter aanvulling: Indien  u recht op ziekteverstrekkingen heeft, en na pensionering houdt, en onder Franse wetgeving krachtens uw eigen bedrijf, gaat dit krachtens art. 31 Vo883/2004 voor op uw rceht krachtens Frans pensioen (art. 23 Vo883/2004)

Ik citeer:

Artikel 31

Algemene bepaling

De artikelen 23 tot en met 30 zijn niet van toepassing op een pensioengerechtigde of zijn gezinsleden die op grond van de wetgeving van een lidstaat wegens het verrichten van werkzaamheden al dan niet in loondienst recht hebben op prestaties. In dat geval wordt de betrokkene voor de toepassing van dit hoofdstuk behandeld overeenkomstig de artikelen 17 tot en met 21.

Overigens is art. 17, dat u immers als werkende recht op verstrekkingen in Frankrijk geeft indien de bevoegde staat niet uw woonland Frankrijk zou zijn, op u niet van toepassing indien u  uw bedrijf in Frankrijk uitoefent en blijft uitoefenen. Art. 19 (rechten bij tijdelijk verblijf buiten Frankrijk) weer wel (maar u dient dan van Frankrijk een EHIC kaart te ontvangen).

Recht op zorg in het pensioenland Nederland (met AGISverklaring) heeft u dan niet , maar wel geldt dan uw EHIC kaart voor ook Nederland.