Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Geldzaken

Geldzaken

Belastingen, (sociale) verzekeringen, banken, geld overmaken naar Frankrijk, hypotheken.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

MKOB moet ook in de EU en sz-verdragslanden worden uitgekeerd

Auteur Bericht

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#0 Geplaatst: 2012-04-04 12:10:08

zie:
LJN: BW0678, Rechtbank Haarlem, AWB 11/5215

Datum uitspraak: 03-04-2012
Datum publicatie: 04-04-2012
Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
Inhoudsindicatie:

De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. De tegemoetkoming kob is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en niet een fiscale maatregel die volgens de wetgever buiten de werkingssfeer van die verordening valt.
Vindplaats(en):
Rechtspraak.nl


Noot jdv: dit is een moedige uitspraak van de Rechtbank, en een blijde verrassing voor de vele gepensioneerde uitpandigen die getroffen werden in juni 2011 tegen de intrekking van hun AOW-tegemoetkoming. De SBNGB heeft zelfs via haar advocaat een brief erover naar de EC gestuurd die dit in het kader van een beginnende infractieprocedure in behandeling nam (maar daarover tot heden geen informatie van EC zijde). Ook hebben Europarlementariers (uit Belgie) vragen gesteld.
Anders dan het kabinet wilde, en waarvoor door de Raad van State al gewaarschuwd was, is de Rechbank van mening dat de MKBO geen belastingmaatregel is maar een sociale zekerheidsmaatregel, en dat op grond van het laatste krachtens Vo883/2004 uitkering aan betrokkene nodig is. De Verweerder (SVB) wordt dus in het ongelijk gesteld.
De argumentatie van de Rechtbank is verrassend.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#1 Geplaatst: 2012-04-04 16:52:41

De uitspraak van de rechtbank Haarlem is hier te vinden.

Mooi, bedankt Jan, nu kunnen we als AOWers dus allemaal een verzoek indienen bij de SVB tot nabetaling van 10 maanden x 33,09 euro = 330,90 euro. Met dank aan de in Duitsland wonende mevrouw, die de procedure heeft aangespannen.

Ik heb het volgende bericht aan de SVB gestuurd (via Mijn SVB):

M, de Rb Haarlem heeft op 03-04-2012 beslist, dat AOWers in de hele EU recht hebben op de tegemoetkoming koopkracht van 33,09 p.m. Dat betekent dat u mij deze ten onrechte sinds 1 juni 2011 heeft onthouden. Ik verzoek u dan ook om mij zo spoedig mogelijk een bedrag van 10 x 33,09 = 330,90 na te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente. Tevens verzoek ik u om mij met ingang van april 2012 deze tegemoetkoming maandelijks uit te betalen. In afwachting van uw antwoord, T. Besse

Het moest allemaal superkort, want je hebt niet meer dan 500 tekens zonder dat deze worden geteld! Ook de € mocht niet. Dus tig keren inkorten tot het eindelijk lukte om te verzenden. Na verzending verscheen de mededeling, dat mijn vraag binnen drie weken (!) zal worden behandeld. Mij benieuwen. Afwijzing van m'n verzoek betekent bezwaar en eventueel beroep.

Op de website van de SVB was de uitspraak nog niet te vinden. Ze kunnen natuurlijk nog in hoger beroep en in cassatie en in de tussentijd zullen ze in Den Haag de hele voorziening wel gaan afschaffen, ook voor AOWers in Nederland. Vervolgens krijgen die dan als compensatie een belastingvoordeeltje dat ongeveer hetzelfde bedrag oplevert (hopen we dan maar) en vissen wij alsnog achter het net.

Maar ze zijn er in ieder geval niet mee weggekomen om de AOW-tegemoetkoming van naam te veranderen in koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen en daarmee zo'n 280.000 EU-AOWers van 33 euro per maand te beroven. Totaal een dikke 9 miljoen per maand, ruim 1,1 miljard per jaar! De uitspraak van de rechtbank zal door de onderhandelaars in het Catshuis niet met grote vreugde worden ontvangen.

avatar#6157
ruudj
Berichten: 8
Reacties: 48

#2 Geplaatst: 2012-04-04 18:00:19

gelukkig valt het een factor 10 voor Rutte mee, 12 x 33 x 280.000 = 110.880.000 euro

Het bedrag geeft dan altijd nog de macht van de kleine getallen weer...

maar het is geen miljard

Ruud

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#3 Geplaatst: 2012-04-04 18:22:06

Oei! Dom dom dom van mij! Gelukkig maar bijna 111 miljoen! Bedankt Ruud!

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#4 Geplaatst: 2012-04-05 10:25:33

Het is nog minder want een deel van de AOWers wonend in het buitenland had onder toepassing van de 90% norm al recht op de MKOB. En bovendienm is uit de Haarlemse uitspraken af te leiden dat deze voor AOW-ers buiten EU, EER en niet-verdragslanden deze niet hoeft te worden uitbetaald. Dus de 280000 gevallen is te hoog geschat.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2012-04-06 07:55:07

Ik zal maar niet meer aan rekenen doen. Eén lichtpuntje (voor mij): AOWers onder de 90%-norm zaten al niet in de 280.000. Het zijn er 15.000. Maar hoeveel AOWers buiten EU en verdragslanden wonen vermeldt het verhaal niet.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#6 Geplaatst: 2012-04-09 11:56:28

Wat die laatste zin betreft. Het hangt af van wat er in de diverse bilaterale sz-verdragen geregeld is. Volgens mijn schatting zou het maximall om ongeveer 64000 personen gaan die geen recht hebben op de mKOB gedzien de Haarlemse uitspraken.

Er waren eind december 2011 294860 AOWers buiten Nederland (kwartaalbericht 2011-4 SVB) .

Naar ruwe schatting zou het dus om ongeveer 215000 of meer AOWers gaan die wel recht hebben op MKOB. De groep emigrant-AOWers groeit ongeveer in gelijke mate met de groei van de AOWers in Nederland.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#7 Geplaatst: 2012-04-13 12:41:41

Vandaag antwoord gekregen van de SVB op mijn meeltje van 4 april, heel officieel per brief van 10 april jl:

"Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van uw informatieverzoek d.d. 4 april 2012 delen wij u het volgende mede.

De rechtbank Haarlem heeft uitspraak gedaan in een zestal beroepszaken tegen de weigering tot betaling van de tegemoetkoming KOB. De rechtbank komt tot het oordeel dat de tegemoetkoming KOB een uitkering bij ouderdom is die valt onder de reikwijdte  van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de Verdragen inzake sociale zekerheid die Nederland met diverse landen heeft afgesloten. De tegemoetkoming KOB moet dus zonder nadere voorwaarden betaald worden aan AOW-gerechtigden woonachtig in een EU-lidstaat of een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien en bepaald dat de vijf eisers recht houden op een tegemoetkoming met ingang van 1 juni 2011.

De SVB zal in overleg treden met het Ministerie van SZW over de te ondernemen stappen naar aanleiding van deze uitspraak. Dan wordt ook duidelijk of de SVB hoger beroep zal aantekenen bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Op dit moment kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitspraak van de rechtbank te Haarlem.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Sociale Verzekeringsbank"

Als ik het goed heb berekend (!) hebben ze t/m 6 mei de tijd om hoger beroep aan te tekenen.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#8 Geplaatst: 2012-05-11 09:32:09

Blijkens mededelingen op het forum van www.vngsint.com gaat de SVB in hoger beroep bij het Hof van Amsterdam tegen de in het nadeel van de SVB gedane uitspraken door de Rechtbank Haarlem (begin april 2012). Althans 1 zaak is ter zitting aangemeld voor 19 juli 2012.  In geding is of de Rechtbank Haarlem terecht de MKOB tegemoetkoming als een wel te exporteren ouderdomsuitkering in de zin van Vo883/2004 heeft aangemerkt. Betreft de rechten van meer dan 200000 AOWgerechtigden in het buitenland wonend.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#9 Geplaatst: 2012-05-11 12:27:50

Dank je wel Jan, dat scheelt me weer telefoontje/meeltje naar de SVB. Ik had er wel aan gedacht maar het was er in de drukte bij ingeschoten. Bij jou uiteraard niet!

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#10 Geplaatst: 2012-05-12 19:35:16

Correctie: de genoemde zaak op 19.7.2012 blijkt een zaak in eerste aanleg bij de Rechtbank van Haarlem te zijn. Wel is inmiddels duidelijk dat de SVB in hoger beroep gaat. Zittingsdatum bij het Hof onbekend.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#11 Geplaatst: 2012-05-31 17:21:48

Heden uitgegaan

IP/12/526

EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT

Pensioenen: Commissie vraagt Nederland een eind te maken aan de discriminatie van gepensioneerden in het buitenland

Brussel, 31 mei 2012 – De Europese Commissie heeft Nederland gevraagd een eind te maken aan de discriminatie van in het buitenland wonende gepensioneerden in verband met de koopkrachttegemoetkoming van oudere belastingplichtigen. Bij de verstrekking van deze tegemoetkoming past de

Nederlandse regering immers een discriminerende voorwaarde toe. In een nieuwe Nederlandse wet, die op 1 juni 2011 in werking is getreden, is deze tegemoetkoming voorbehouden aan 65-plussers die kunnen aantonen dat ten minste 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan de belastingheffing naar het

inkomen onderworpen is. Dat betekent dat mensen die niet in Nederland wonen, niet voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. De Commissie heeft hierover een groot aantal klachten van burgers ontvangen. Volgens het EU-recht mag bij het recht op een ouderdomsuitkering niet als voorwaarde worden gesteld dat de gepensioneerde zijn of haar woonplaats heeft in

de lidstaat waar hij of zij de uitkering betrekt. Door deze regel kunnen mensen na hun pensionering in een andere lidstaat gaan wonen zonder hun pensioen te verliezen.

Aangezien de koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen wordt uitgekeerd aan 65-plussers, dus aan mensen die de wettelijke pensioenleeftijd in Nederland hebben bereikt, wordt zij volgens de EU-regels voor de coördinatie van

de sociale zekerheid beschouwd als ouderdomsuitkering. Zelfs wanneer zij in het nationale recht niet als zodanig wordt ingedeeld, gaat het hier volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU wel degelijk om een ouderdomsuitkering. Volgens het EU-recht moet Nederland deze tegemoetkoming

ter waarde van 33,65 EUR per maand derhalve ook uitkeren aan gepensioneerden die in een andere EU-lidstaat of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland wonen.

Het verzoek van de Commissie heeft de vorm van een ”met redenen omkleed advies” in het kader van de Europese inbreukprocedures. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van de maatregelen die zijn

genomen om de wetgeving met het EU-recht in overeenstemming te brengen. Indien Nederland in gebreke blijft, kan de Commissie besluiten deze zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de EU.

2

Achtergrond

De nationale wet in kwestie werd aangenomen tegen het advies van de Raad van State in, die ervoor waarschuwde dat de gekozen benadering niet in overeenstemming was met de Nederlandse verplichtingen uit hoofde van het EUrecht.

Ook de diensten van de Commissie hebben de Nederlandse regering al in een vroeg stadium van het wetgevingsproces te kennen gegeven dat de voorgestelde wet niet in vereenstemming met het EU-recht zou zijn.

Nadere informatie

EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid:

http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Nadere informatie over inbreukprocedures:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm + MEMO/12/387

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#12 Geplaatst: 2012-06-01 07:11:54

Regeren is vooruitzien, zeggen ze. Maar zelfs naar adviezen vooraf van de Raad van State en de Europese Commissie luistert de NL regering niet.

Maar wij zijn weer een stapje verder. Nu heeft NL twee maanden de tijd om de EC te laten weten welke maatregelen het heeft genomen. Dat kunnen we dus vergeten, NL doet helemaal niks. Zelfs zonder vakantie en verkiezingen geeft men er de voorkeur aan de zaak op de lange baan te schuiven. Dan moet de Europese Commissie naar het Hof van Justitie, ben je zo weer een paar jaar verder.

Ondertussen loopt dat hoger beroep in NL, wat ook weer jaren kan duren. Na een veroordeling door het gerechtshof tot uitbetaling gaat NL vrolijk in cassatie bij de Hoge Raad, kosten geen bezwaar. Wanneer het met sint juttemis eindelijk op uitbetalen aankomt, zijn we allemaal de pijp uit en verzinnen ze een zg. belastingregeling om die 33 euro pm alsnog in te pikken. Als ze slim waren, maar dat zijn ze niet, deden ze dat nu al om de schade tzt te beperken.

Sinds 1 juni 2011 hebben we nu allemaal al een kleine 400 euro van ze tegoed en dat groeit maandelijks aan met 33 euro (plus wettelijke rente). Een goede reden om zo lang mogelijk gezond en in leven te blijven om die laaienlichters ooit een flinke poot uit te kunnen draaien. Helaas, zij hebben de tijd, wij niet. Maar wij hebben erfgenamen, dus betalen zullen ze! 'k Ben trouwens wel benieuwd hoe ze tegen die tijd al die berekeningen per persoon gaan maken, want over die 33 euro hadden we uiteraard ook premies ZVW en AWBZ moeten betalen. Volgens mij gaat die puzzel meer kosten dan wat ze moeten nabetalen. Regeren is vooruitzien, zeggen ze.

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#13 Geplaatst: 2012-06-01 08:27:05

" 'k Ben trouwens wel benieuwd hoe ze tegen die tijd al die berekeningen per persoon gaan maken, want over die 33 euro hadden we uiteraard ook premies ZVW en AWBZ moeten betalen"

Nabetaalde MKOB gaat gewoon in het inkomen van het desbetreffende kalenderjaar, en daarover worden wettelijke premies, bijdragen en belastingen betaald.

Ik adviseer overigens betrokkenen een herzieningsverzoek aan SVB te doen en daarin te verzoeken op grond van de uitspraken van Rechtbank Haarlem en de nu gestarte inbreukprocedure van de EC uitbetaling van MKOB vanaf ingangsdatum (voor velen dus: 1 juni 2011 te doen).

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#14 Geplaatst: 2012-08-23 10:51:30

Uit de laatste nieuwsbrief van ICNG:

"Voortgaande ontwikkeling in de rechterlijke beoordeling van de wet MKOB.

Wellicht herinnnert U zich nog dat de Haarlemse rechtbank op 3 april 2012 een uitspraak deed in de zaak wet MKOB, U weet wel de ongeveer vier tientjes toelage op de AOW die aan Nederlanders woonachtig buiten Nederland onthouden gingen worden. Die uitspraak hield in dat de wet MKOB strijdig is met de Europese regelgeving en dat de SVB hun beslissing op bezwaar moesten aanpassen, daarbij uitgaande van de conclusie van de rechtbank. De SVB ging echter in beroep tegen de uitspraak bij het gerechtshof in Amsterdam waar de zaak op dit moment nog in behandeling is.

De uitspraak van de Haarlemse rechtbank was gebaseerd op een beperkte selectie van de beroepsschriften die wij, de slachtoffers van de wet MKOB, hadden ingediend. De resterende beroepsschriften wachten nog op afhandeling. Daar gaat nu iets aan gedaan worden, op 5 september 2012 gaat in Haarlem een zitting plaats vinden waarin (een deel van ?) de nog liggende beroepen worden behandeld. We mogen er van uitgaan dat de Haarlemse rechtbank niet met twee monden gaat spreken en dat de rechter naar de uitspraak van 3 april zal verwijzen. De SVB zal dan ongetwijfeld weer in beroep gaan en mocht Uw beroepsschrift bij de uitspraak van de rechtbank betrokken worden dan kunt U bericht van het Hof in Amsterdam tegemoet zien, waarbij gevraagd zal worden naar een verweerschrift tegen het beroep van de SVB. Zo’n verweerschrift vindt U op onze website www.icng.eu onder Wet MKOB – Bezwaarschriften, 21-07-12 Een stap verder in de zaak MKOB. Leest U dit stukje goed door voor U het verweerschrift indient!!!"