Informatie


Forum ArchiefIn december 2012 zijn deze website en het daaraan gekoppelde forum overgegaan naar een nieuwe omgeving. Bij de overzetting is het archief van het forum niet meegegaan, maar wel behouden en via het onderwerpenoverzicht te raadplegen. Reageren op oude berichten of het posten van nieuwe berichten is niet meer mogelijk. De zoekmachine van dit forum archief functioneert wel.Rubriekenoverzicht > Nederland en zijn emigranten

Nederland en zijn emigranten

Wie naar Frankrijk is verhuisd, blijft vaak nog met de Nederlandse regelgevers in contact.

Vragen stellen kan hier niet meer; antwoorden vinden wel. Gebruik daarvoor de zoekmachine.
Niets gevonden? stel dan uw vraag op het actuele forum

 Zoek in het forum archief naar: 

Nederland discrimineert Nederlandse gepensioneerden in het buitenland

Auteur Bericht

avatar#6785
Wim
Berichten: 188
Reacties: 2882

#0 Geplaatst: 2012-06-06 17:37:56

De Europese Commissie heeft Nederland gevraagd een einde te maken aan de discriminatie van in het buitenland wonende gepensioneerden in verband met de koopkrachttegemoetkoming van oudere belastingplichtigen. Bij de verstrekking van deze tegemoetkoming past de Nederlandse regering een discriminerende voorwaarde toe. In een nieuwe Nederlandse wet, die op 1 juni 2011 in werking is getreden, is deze tegemoetkoming voorbehouden aan 65-plussers die kunnen aantonen dat ten minste 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan de inkomstenbelasting onderworpen is. Dat betekent dat mensen die niet in Nederland wonen, niet voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. De Commissie heeft hierover een groot aantal klachten van burgers ontvangen.

Meer hierover op de homepage.

Wim

avatar#3137
voogdj
Berichten: 16
Reacties: 580

#1 Geplaatst: 2012-06-07 09:54:01

Teneinde aanspraken alsnog geldig te kunnen maken adviseer ik betrokkenen (65plussers buiten Nederland), afgezien van degenen die niet al eerder bezwaar maakten, een herzieningsverzoek aan SVB te doen. En daarin te verzoeken de MKOB alsnog uit te keren vanaf 1 juni 2011 (of de maand daarna dat men 65 werd) op grond van de arresten uit april 2012 van de Rechtbank Haarlem en de nu gestarte inbreukprocedure van de EC. Aanspraken zouden zonder zo'n herzieningsverzoek of bezwaar wellicht niet met terugwerkende kracht geldig kunnen worden gemaakt als de rechter in hoogste instantie (mogelijk: de Hoge Raad in cassatie) de Haarlemse arresten later zou bevestigen.

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#2 Geplaatst: 2012-06-07 13:10:18

Hier heb ik dat op 4 april al geschreven, waarbij ik de tekst van mijn verzoek (via Mijn SVB) ook heb geplaatst:

"M, de Rb Haarlem heeft op 03-04-2012 beslist, dat AOWers in de hele EU recht hebben op de tegemoetkoming koopkracht van 33,09 p.m. Dat betekent dat u mij deze ten onrechte sinds 1 juni 2011 heeft onthouden. Ik verzoek u dan ook om mij zo spoedig mogelijk een bedrag van 10 x 33,09 = 330,90 na te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente. Tevens verzoek ik u om mij met ingang van april 2012 deze tegemoetkoming maandelijks uit te betalen. In afwachting van uw antwoord, T. Besse"

Daarop kwam op 13 april het volgende schriftelijke antwoord:

"Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van uw informatieverzoek d.d. 4 april 2012 delen wij u het volgende mede.

De rechtbank Haarlem heeft uitspraak gedaan in een zestal beroepszaken tegen de weigering tot betaling van de tegemoetkoming KOB. De rechtbank komt tot het oordeel dat de tegemoetkoming KOB een uitkering bij ouderdom is die valt onder de reikwijdte  van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de Verdragen inzake sociale zekerheid die Nederland met diverse landen heeft afgesloten. De tegemoetkoming KOB moet dus zonder nadere voorwaarden betaald worden aan AOW-gerechtigden woonachtig in een EU-lidstaat of een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien en bepaald dat de vijf eisers recht houden op een tegemoetkoming met ingang van 1 juni 2011.

De SVB zal in overleg treden met het Ministerie van SZW over de te ondernemen stappen naar aanleiding van deze uitspraak. Dan wordt ook duidelijk of de SVB hoger beroep zal aantekenen bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Op dit moment kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitspraak van de rechtbank te Haarlem.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Sociale Verzekeringsbank"

 

Een kort (!) berichtje op Mijn SVB volstaat dus, waarbij degenen die in april geen verzoek hebben ingediend nu dus kunnen refereren aan de inbreukprocedure van de Europese Commissie. 

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#3 Geplaatst: 2012-06-13 08:06:12

De Vereniging van NL gepensioneerden in Spanje heeft een korte maar complete voorbeeldbrief op haar website geplaatst, te richten aan de Sociale Verzekeringsbank. Van harte aanbevolen.

avatar#9056
distelvink
Berichten: 8
Reacties: 12

#4 Geplaatst: 2012-06-29 14:56:01

Een week geleden hebben we de voorbeeldbrief uit het vorige bericht gebruikt om bezwaar aan te tekenen bij het SVB. Vanochtend een brief terug ontvangen. Ons bezwaar is gezien als een 'aanvraag' voor KOB tegemoetkoming en we krijgen uitleg waarom we daar niet voor in aanmerking komen (de 90% regel). Ook wordt uitgelegd dat er de uitspraak van de rechtbank Haarlem en de Europese Commissie nog geen rechtskracht heeft. We worden uitgenodigd te bellen met het SVB en zo nodig een bezwaarschrift te sturen, dit bezwaarschrift moet wel voor 10 augustus 2012 bij het SVB binnen zijn. Ik krijg hierdoor de indruk dat de door ons gestuurde voorbeeldbrief op de verkeerde stapel terecht gekomen is. Hebben andere inzenders ook die ervaring?

avatar#7683
bosbess
Berichten: 50
Reacties: 648

#5 Geplaatst: 2012-06-30 06:57:21

Als je de voorbeeldbrief goed leest, zie je dat je inderdaad een aanvraag hebt gedaan tot uitbetaling van de MKOB. Die aanvraag is afgewezen. Tegen die afwijzing kan je nu binnen zes weken bezwaar aantekenen. Als er inmiddels in de wetgeving niets verandert, zal ook dat bezwaar worden afgewezen. Dan kun je in beroep enz. Zolang de NL regelgeving nog niet is aangepast zal je echter nul op rekest krijgen. En voorlopig zal die regelgeving nog niet veranderen, omdat er nog een hoger beroep loopt van de staat tegen de beslissing van de Rb Haarlem.

Je hebt je gemeld en een signaal afgegeven, meer niet. Ik neem aan dat NL op de duur bakzeil zal moeten halen, maar dat kan nog wel een tijdje duren. Daarna kun je opnieuw een aanvraag/verzoek MKOB indienen.

Als je nu per se door wilt gaan, zou je een bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden kunnen indienen. Je schrijft dan heel kort: "Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing van .. juni 2012, nummer .., waarbij u mijn aanvraag MKOB afwijst. De gronden voor dit bezwaar zal ik te zijner tijd aanvoeren. Hoogachtend," Maar zolang het hoger beroep nog loopt (en dat kan lang duren), zal ook de SVB niet anders kunnen beslissen.

Zelf zou ik nu niets meer doen. Tegen de tijd dat de staat via de rechter gedwongen wordt om de MKOB te betalen, dien je zonodig een nieuw verzoek in. Maar hopelijk is dat niet nodig en loopt de zilvervloot vanzelf binnen. Ik ben alleen benieuwd wat ze tegen die tijd weer hebben bedacht om de schepen in het zicht van de haven te doen stranden. Eén voordeel hebben ze al: tegen de tijd dat ze moeten (na)betalen, zijn er al weer veel ouderen in het buitenland overleden en maar weinig erfgenamen zullen een claim indienen.